Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Reactie BUN bestuur op situatie bij Rigpa

Naar aanleiding van vragen uit de media heeft het bestuur van de BUN de volgende verklaring uitgegeven.

Het BUN bestuur heeft het volgende beleid in acht genomen met betrekking tot situaties van mogelijk wangedrag en of misbruik in een organisatie die bij de BUN is aangesloten, en in concreto nu bij de situatie bij Rigpa:
1. de discussie moet gevoerd worden op grond van feiten van betrokkenen en niet op grond van indirecte verhalen
2. allereerst gaat het er dan om hoe een betrokken organisatie zorg draagt voor de direct en indirect betrokkenen door met hen in gesprek te gaan, zorg te verlenen en transparantie te scheppen over het standpunt van de organisatie
3. verder bekijken we of de betrokken organisatie onderzoek instelt en eventueel passende maatregelen treft [tegen betrokken individuen]
4. en we overleggen over structurele maatregelen om herhaling te voorkomen (bijvoorbeeld het voorkomen van een op een contacten tussen leraar en leerlingen, ethische codes, vertrouwenspersonen en of commissies, duidelijke huishoudelijk reglementen en dergelijke)
Het BUN bestuur is na de brandbrief in gesprek getreden met het Rigpa bestuur en heeft vertrouwen in de stappen die in Nederland worden gezet. De bijgaande brief van Rigpa ondersteunt ons vertrouwen in Rigpa als organisatie. Verder hebben wij geen enkele aanleiding te veronderstellen dat andere leden van Rigpa anders dan Sogyal Rinpoche zijn aangesproken op laakbaar handelen. Ook hebben er voor zover op dit moment bekend geen misstanden binnen Rigpa Nederland plaatsgevonden.
Het BUN bestuur kiest er dan ook voor om Rigpa Nederland te steunen in dit voor alle betrokkenen moeizame en pijnlijke proces en ziet gezien bovenstaande geen aanleiding Rigpa te schorsen. Nog los van het feit dat de statuten van de BUN hier niet in voorzien.
In Frankrijk is er voor gekozen door de UBF, de Franse boeddhistische unie, om het lidmaatschap van Rigpa op te schorten. Daarbij moet opgemerkt worden dat het onderzoek zich vooral richt op wat in Frankrijk heeft plaatsgevonden. Ook heeft de UBF de wens uitgesproken voor een ontwikkeling ten goede.
Het BUN bestuur zal dit beleid toetsen met de leden in de komende ledenvergadering in november waar deze discussie geleid zal worden door een BUN bestuurder die niet lid is van Rigpa. Daarnaast wordt dan ook, door de Dharma Advies Raad van de BUN, de raad van boeddhistische leraren in Nederland, een advies gepresenteerd over de rol van leraar en leerling. Verder wordt overwogen een instantie in het leven te roepen ter ondersteuning van bestuurders die met mogelijk grensoverschrijdend gedrag in hun organisatie te maken krijgen.
Het BUN bestuur zal in overleg blijven met het bestuur van Rigpa Nederland om de voortgang in dit proces te volgen en te toetsen op bovenstaande, ook om te blijven leren hoe we wangedrag binnen onze organisaties kunnen voorkomen en waar toch voorgekomen op een zo goed mogelijke manier kunnen adresseren.

Namens het BUN bestuur,
Reinier Tilanus,
woordvoerder

Bijlage: verklaring Rigpa Nederland

« Nieuwsoverzicht