Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Gelek Rinpoche overleden

Kyabje Gelek Rimpoche is op woensdag 15 februari overleden. Hij was een van de bekendste Tibetaans boeddhistische leraren en oprichter van de internationale Jewel Heart organisatie, die in Nederland o.a. een levendige groep heeft in Nijmegen. Hij werd in 1939 geboren in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa en op zijn vierde herkend als de reïncarnatie van de abt van het Tantrische Gyuto-klooster. En ontving zijn opleiding tot Geshe Lharampa in het grootste klooster van het land, Drepung.

In 1959 behoorde Gelek Rimpoche tot de duizenden monniken en leken die Tibet ontvluchtten naar India. Op de Nederlandse website van Jewel Heart staat te lezen: “Op vijfentwintigjarige leeftijd zei hij het kloosterleven vaarwel om als leek te gaan leven en werken. Over die tijd zegt hij: ‘De Dharma heb ik nooit willen opgeven. Ik wilde alleen een andere manier van leven. Op een troon zitten en lesgeven is een manier; met de mensen meegaan en meedoen is een andere manier om hen te helpen bij hun spirituele ontwikkeling.’ Hij was getrouwd en heeft twee kinderen geadopteerd.

Halverwege de jaren zeventig werd hij aangemoedigd in het Engels te gaan lesgeven. Dat deed hij eerst in India. Later verhuisde hij naar Amerika, werd o.a. onderzoeksadviseur en lector bij verschillende Amerikaanse universiteiten en verdiepte zich in de westerse samenleving. In 1985 stichtte hij Jewel Heart, een internationale organisatie die zich wijdt aan het in stand houden van het Tibetaans boeddhisme en de Tibetaanse cultuur.”

Vlak daarna nam een van zijn Nederlandse leerlingen, Hélène van Hoorn, het initiatief om in Nijmegen een centrum op te zetten – de Nederlandse vestiging van Jewel Heart – en vanaf dat moment kwam Gelek Rimpoche vaak tweemaal per jaar voor een periode naar ons land en onderrichte dan tientallen mensen.

Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl

De toekomst van online boeddhisme

Op 31 december 2015 nam de BOS officieel afscheid als onafhankelijke omroep. Boeddhistische programma’s worden nu uitgezonden door de KRO/NCRV en ook de website Bodhitv bleef in de lucht. Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar? En hoe ziet een mogelijke toekomst van Bodhitv eruit? We praten met Reinier Tilanus, Daniel Kwee en Kees Klomp, leden van de werkgroep die met de toekomst van bodhitv bezig is.

“In het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het loskoppelen van Bodhitv en de BOS”, vertelt Reinier Tilanus. “Dat was vooral technisch en organisatorisch: van de overstap op andere beheersystemen en klantenbestanden, tot het opnieuw opzetten van een financiële administratie.”

Word vriend van de BOS

Reinier Tilanus is bestuurslid van de Boeddhistische Unie Nederland en vanuit die rol ook bestuurslid van de Stichting Vrienden van de BOS. Dankzij de steun van deze stichting, kon Bodhitv in 2016 doorgaan met het maken en publiceren van boeddhistische content en bezoekers de weg wijzen naar de boeddhistische programma’s op tv. Maar het voortbestaan van Bodhitv is daarmee niet vanzelfsprekend.

Reinier: “Naast het technische en financiële stuk moet er ook strategisch en inhoudelijk nagedacht worden over een lange termijn toekomst voor Bodhitv. Hiervoor hebben we een negental mensen bij elkaar gebracht die vanuit verschillende invalshoeken een passie hebben voor het verspreiden van boeddhistische waarden. Van schrijvers en ondernemers, tot mensen uit de marketing hoek. Met hen kijken we naar mogelijke manieren om mensen te inspireren, en meer verbinding te creëren in een tijd waarin er steeds meer afstand lijkt te ontstaan tussen groepen mensen in onze samenleving.”

Boeddhisme = realisme
Hoe ziet zo’n platform eruit? En wat is eigenlijk de meerwaarde van een website met het boeddhisme als inspiratiebron? Om deze vragen te beantwoorden spraken we, naast Reinier Tilanus, met twee andere vertegenwoordigers uit de Bodhitv werkgroep. Kees Klomp is schrijver van onder andere het boek Karmanomics. Volgens hem schuilt er een grote maatschappelijke relevantie in de boeddhistische leer: “De mooiste definitie die ik van boeddhisme heb gehoord is: boeddhisme is realisme. In deze tijd, waarin er constant met de waarheid wordt gegoocheld, is het ontzettend belangrijk om ook een nadrukkelijk ander geluid te laten horen.”

Daniel Kwee is communicatiewetenschapper en vakmatig en persoonlijk geïnteresseerd in culturele diversiteit. “Mensen hebben op allerlei manieren baat bij de dhamma”, denkt Daniel. “In een tijd van spirituele pot pourri, waar boeddhisme vaak deel van uit maakt, is het goed om een platform te bieden dat puur uitgaat van de boeddhistische traditie en zich dus niet bezighoudt met andere 'spirituele' tradities/vernieuwingen. Niet omdat die geen waarde kunnen hebben, maar omdat boeddhisme an sich al divers genoeg is en genoeg ‘interne’ discussies met zich meebrengt.”

Voor het volledige bericht zie: www.bodhitv.nl


Externe vertrouwenspersoon BUN

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft per 1 januari 2017 Chiene Hulst aangesteld als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Zij is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Chiene werkt ook als externe vertrouwenspersoon voor diverse andere organisaties in Nederland.

Veiligheid
Voor de BUN en haar leden staat vast dat iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. Belangstellenden en aangeslotenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de leden van de BUN er alles aan doen om zo’n veilige omgeving te bieden. Veel leden hebben hun organisatie al zo ingericht dat mensen altijd ergens terecht kunnen als ze tegen problemen aanlopen. Andere leden zijn daar actief mee bezig. Het gaat dan bijvoorbeeld om ethische codes, vertrouwenspersonen en klachtenregelingen. Sinds eind 2015 is er voor boeddhisten in Nederland een onafhankelijk meldpunt voor seksueel misbruik. Daarnaast is er nu namens de BUN een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste omgangsvormen
Dit is een breed begrip waaronder zeer uiteenlopende zaken vallen. Het kan gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik. De kern is dat het zaken zijn waarvan iemand ernstige hinder ondervindt en waarover iemand met een neutrale derde partij vertrouwelijk wil spreken. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om arbeidsconflicten.

Waarom een externe vertrouwenspersoon
Het kan goed zijn dat problemen die binnen een boeddhistische organisatie ontstaan op het vlak van ongewenste omgangsvormen intern worden opgelost, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Idealiter hoort het zo te gaan. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarbij iemand intern niet geholpen wordt of zich niet geholpen voelt. Het kan ook zijn dat iemand het binnen een kleine gemeenschap bezwaarlijk vindt om aan de bel te trekken. In die gevallen is het goed dat er een neutrale externe vertrouwenspersoon beschikbaar is die wel hulp kan bieden.

Taken externe vertrouwenspersoon
Tot de taken behoren onder meer: opvang van melders/slachtoffers van ongewenste omgangsvormen, persoonlijke begeleiding en/of gerichte verwijzing naar passende hulpverlening, (herstel-)bemiddeling, ondersteuning in formele procedures en nazorg.

Vertrouwelijkheid
Alle meldingen die bij de externe vertrouwenspersoon binnenkomen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat de persoonsgegevens en de gedeelde informatie van de hulpzoekende nooit zonder zijn of haar toestemming aan derden verstrekt zullen worden, ook niet aan het bestuur van de BUN of aan functionarissen bij leden van de BUN.

Rapportage
De externe vertrouwenspersoon rapporteert periodiek aan de BUN. De rapportage is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en verbetering van het beleid inzake ongewenste omgangsvormen en zal nooit te herleiden zijn naar individuele melders. Als er te weinig meldingen binnenkomen zal er alleen al om die reden niet inhoudelijk gerapporteerd worden.

Benadering
In de eerste opvang (telefonisch óf face to face) luistert Chiene empathisch, bevraagt en verheldert zij de situatie, en zoekt samen met de hulpzoekende naar de passende vervolgstap. Dat kan gerichte verwijzing zijn voor specialistische hulpverlening, maar ook begeleiding bij formele procedures. Afhankelijk van de situatie en de wens van de hulpzoekende behoort ook (herstel-)bemiddeling tot de mogelijkheden. Bij bemiddeling zoekt zij de verbinding en schept waar mogelijk vanuit wederzijds respect een constructieve sfeer waarin moeilijke kwesties bespreekbaar worden en tot helderheid komen, zodat opties voor oplossing kunnen ontstaan.

Tot slot
De externe vertrouwenspersoon vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners.
Je kunt ook contact opnemen met het onafhankelijk Meldpunt BG. Het meldpunt registreert je melding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners.

Contact
Je kunt Chiene rechtstreeks bereiken via e-mail of telefoon: chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl of 06-45434266.
Het kantooradres is IJsselkade 15 in Zutphen.

 

Rotterdam – Boeddha Festival 2017

Op zondag 15 januari 2017 wordt voor de tweede keer  in Rotterdam het Boeddha festival georganiseerd. In de Maasstad zijn tal van boeddhistische groepen actief die te midden van de drukte van de stad een plek bieden om te (leren) mediteren en nog veel meer. Deze groepen hebben zich verenigd in een virtueel Boeddhahuis (www.boeddhahuis.nl). Het thema voor dit festival is deze keer compassie.

De groepen bieden allerlei activiteiten aan, zoeken daarnaast naar mogelijkheden om de stad Rotterdam gelegenheden te bieden om stil te kunnen worden, om vanuit compassie deel te nemen aan de maatschappij, om daar waar mogelijk ook een praktisch aanbod te ontwikkelen en nog veel meer.

Tijdens het Boeddha Festival kun je kennismaken met de verschillende stromingen in het boeddhisme en daarnaast allerlei inspirerende workshops en lezingen bijwonen van ervaren sprekers en leraren in het boeddhisme.

Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl

Gezocht: kandidaten programma-adviescommissie boeddhistische tv

In 2015 is de Boeddhistische Omroep Stichting opgeheven. Er is nog wel budget beschikbaar voor het maken van boeddhistische programma’s. De BUN heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met KRO-NCRV. De programmacoördinator is Laetitia Schoofs (voormalig BOS-directeur).

Met het vervallen van de BOS is ook de PAR, de Programma Advies Raad van de BOS, opgeheven. In de nieuwe structuur is echter nog steeds behoefte aan feedback over de geproduceerde programma’s en input voor nieuwe programma’s, vandaar dat met KRO-NCRV en de BUN is afgesproken dat er, namens de BUN, een driekoppige commissie voor programma-advies wordt samengesteld, die de programmacoördinator adviseert.

Taken en verantwoordelijkheden

 • het bekijken van de uitgezonden boeddhistische programma’s
 • het geven van feedback over de uitgezonden programma’s
 • het geven van advies en brainstormen over nieuwe programma’s
 • het netwerken om bovenstaande ook te baseren op input van andere geïnteresseerden
 • het twee keer per jaar samenkomen met de commissie en de programmacoördinator

Profiel en activiteiten

 • bij voorkeur boeddhist
 • met aantoonbare interesse in boeddhistisch medialand
 • openstaand voor de diverse boeddhistische stromingen en invalshoeken
 • met brede kijk op het boeddhistisch gedachtegoed
 • openstaand voor andere meningen en invalshoeken

Vergoeding

 • het gaat om een onbezoldigde functie
 • eventuele reiskosten worden vergoed

Geïnteresseerden kunnen zich met een motivatiebrief en kort CV tot en met einde november wenden tot secretariaat@boeddhisme.nl .

Gestreefd wordt naar een commissie met vertegenwoordiging vanuit de verschillende boeddhistische stromingen. Daarnaast wordt gestreefd naar een samenstelling van de commissie waarin ook jonge boeddhisten vertegenwoordigd zijn. Een kennismakingsgesprek is onderdeel van de procedure.

Chiene Hulst extern vertrouwenspersoon BUN

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft Chiene Hulst (53) aangesteld als extern vertrouwenspersoon die geheel onafhankelijk van de unie zal opereren. Vanaf 1 januari 2017 is zij aanspreekbaar voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met seksueel misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie.

chiene_hulstHulst heeft volgens BUN-voorzitter Michael Ritman affiniteit met en kennis van het boeddhisme maar praktiseert dat niet. Zij is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).  Veel sangha’s hebben na het uitkomen van seksueel misbruik door boeddhistische leraren- zoals die met Mettavihari, zelf vertrouwenspersonen aangesteld en regels en gedragscodes ingesteld of aangescherpt waaraan de relatie leraar/leerling moet voldoen en die misstanden moet voorkomen. Studenten of betrokkenen die niet bij hun eigen sangha terecht kunnen of willen kunnen een beroep doen op de BUN. Ritman: ‘Het gaat om mensen die tegen problemen aanlopen en nergens anders terecht kunnen. Op basis van haar ervaringen zal Chiene de BUN adviseren waar en welke mogelijke knelpunten er zijn die opgelost kunnen worden. In haar rapportage wordt niet gesproken over personen, het gaat om het eventueel bijsturen of maken van nieuwe regels waarmee de sangha’s hun voordeel kunnen doen.’

Voor het volledige bericht zie: Boeddhistisch Dagblad

Boeddhistische vrijwilligers begin 2017 aan de slag in gevangenissen

Vrijwilligers van de bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) aangesloten boeddhistische sangha’s gaan naar verwachting volgend jaar al in penitentiaire inrichtingen gedetineerden bezoeken en/of diensten verlenen, zoals het vervoer van familieleden naar een gevangenis. Zij ondersteunen daarmee het werk van de professionele boeddhistische geestelijke verzorgers die nu al in de inrichtingen werkzaam zijn.

De stichting Duizend Handen, die verantwoordelijk is voor de opleiding en het uitzenden van de vrijwilligers, is onlangs opgericht. Jacco van de Velde en Kim Tsai, die praktiseert in de Nederlandse sangha zen spirit van Irène Bakker,  vormen het voorlopig bestuur. Met drie andere aspirant bestuursleden zijn al contacten gelegd.

De stichting opereert namens de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), het is de bedoeling dat er een landelijk netwerk ontstaat. Het inzetten van vrijwilligers in de gevangenissen is een idee van Varamitra, het hoofd van de dienst boeddhistische geestelijke verzorging (BGV) en een wens van toenmalig minister van justitie Hirsch Ballin- toen de BGV nog op de tekentafel lag,  om bij het boeddhistisch geestelijk werk in de inrichtingen ook vrijwilligers te betrekken.

Voor het volledige bericht zie: boeddhistischdagblad.nl

Minister van der Steur bezoekt BUN

Op woensdag 24 augustus was minister van der Steur op bezoek bij de BUN, in zijn functie als minister van erediensten. Op een steenworp afstand van zijn ministerie werd hij ontvangen in het Boeddhistisch Centrum Haaglanden door vertegenwoordigers van de boeddhistische gemeenschap. Oud-voorzitter van de BUN Varamitra gaf een rondleiding in zijn eigen centrum en een introductie op het boeddhisme in Nederland. Daarna was er een rondetafelgesprek waarin de minister veel belangstelling toonde en veel vragen stelde. De bijeenkomst was heel open en informatief en de dialoog verliep in goede harmonie.

IMG_0151_x copy

Van links naar rechts de aanwezigen bij de ontmoeting:

Kim Tsai - Stichting Duizend Handen, Varamitra - Oprichter BC Haaglanden en oud-voorzitter van de BUN, minister Ard van der Steur, Michael Ritman - voorzitter BUN, Matthijs Schouten - voorzitter Dharma Advies Raad, Paula de Wijs - oud-vicevoorzitter van de BUN, Artho Jansen voorzitter Boeddhistische Zendende Instantie, Rozanne van der Veur - secretaris van de BUN, Stef Lauwers - Boeddhistisch Geestelijk Verzorger en Coordinator boeddhistische ambtsopleiding VU Amsterdam, Daphne de Groot - ministerie.