Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Externe vertrouwenspersoon BUN

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft per 1 januari 2017 Chiene Hulst aangesteld als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Zij is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Chiene werkt ook als externe vertrouwenspersoon voor diverse andere organisaties in Nederland.

Veiligheid
Voor de BUN en haar leden staat vast dat iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. Belangstellenden en aangeslotenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de leden van de BUN er alles aan doen om zo’n veilige omgeving te bieden. Veel leden hebben hun organisatie al zo ingericht dat mensen altijd ergens terecht kunnen als ze tegen problemen aanlopen. Andere leden zijn daar actief mee bezig. Het gaat dan bijvoorbeeld om ethische codes, vertrouwenspersonen en klachtenregelingen. Sinds eind 2015 is er voor boeddhisten in Nederland een onafhankelijk meldpunt voor seksueel misbruik. Daarnaast is er nu namens de BUN een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste omgangsvormen
Dit is een breed begrip waaronder zeer uiteenlopende zaken vallen. Het kan gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik. De kern is dat het zaken zijn waarvan iemand ernstige hinder ondervindt en waarover iemand met een neutrale derde partij vertrouwelijk wil spreken. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om arbeidsconflicten.

Waarom een externe vertrouwenspersoon
Het kan goed zijn dat problemen die binnen een boeddhistische organisatie ontstaan op het vlak van ongewenste omgangsvormen intern worden opgelost, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Idealiter hoort het zo te gaan. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarbij iemand intern niet geholpen wordt of zich niet geholpen voelt. Het kan ook zijn dat iemand het binnen een kleine gemeenschap bezwaarlijk vindt om aan de bel te trekken. In die gevallen is het goed dat er een neutrale externe vertrouwenspersoon beschikbaar is die wel hulp kan bieden.

Taken externe vertrouwenspersoon
Tot de taken behoren onder meer: opvang van melders/slachtoffers van ongewenste omgangsvormen, persoonlijke begeleiding en/of gerichte verwijzing naar passende hulpverlening, (herstel-)bemiddeling, ondersteuning in formele procedures en nazorg.

Vertrouwelijkheid
Alle meldingen die bij de externe vertrouwenspersoon binnenkomen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat de persoonsgegevens en de gedeelde informatie van de hulpzoekende nooit zonder zijn of haar toestemming aan derden verstrekt zullen worden, ook niet aan het bestuur van de BUN of aan functionarissen bij leden van de BUN.

Rapportage
De externe vertrouwenspersoon rapporteert periodiek aan de BUN. De rapportage is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en verbetering van het beleid inzake ongewenste omgangsvormen en zal nooit te herleiden zijn naar individuele melders. Als er te weinig meldingen binnenkomen zal er alleen al om die reden niet inhoudelijk gerapporteerd worden.

Benadering
In de eerste opvang (telefonisch óf face to face) luistert Chiene empathisch, bevraagt en verheldert zij de situatie, en zoekt samen met de hulpzoekende naar de passende vervolgstap. Dat kan gerichte verwijzing zijn voor specialistische hulpverlening, maar ook begeleiding bij formele procedures. Afhankelijk van de situatie en de wens van de hulpzoekende behoort ook (herstel-)bemiddeling tot de mogelijkheden. Bij bemiddeling zoekt zij de verbinding en schept waar mogelijk vanuit wederzijds respect een constructieve sfeer waarin moeilijke kwesties bespreekbaar worden en tot helderheid komen, zodat opties voor oplossing kunnen ontstaan.

Tot slot
De externe vertrouwenspersoon vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners.
Je kunt ook contact opnemen met het onafhankelijk Meldpunt BG. Het meldpunt registreert je melding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners.

Contact
Je kunt Chiene rechtstreeks bereiken via e-mail of telefoon: chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl of 06-45434266.
Het kantooradres is IJsselkade 15 in Zutphen.

 

Rotterdam – Boeddha Festival 2017

Op zondag 15 januari 2017 wordt voor de tweede keer  in Rotterdam het Boeddha festival georganiseerd. In de Maasstad zijn tal van boeddhistische groepen actief die te midden van de drukte van de stad een plek bieden om te (leren) mediteren en nog veel meer. Deze groepen hebben zich verenigd in een virtueel Boeddhahuis (www.boeddhahuis.nl). Het thema voor dit festival is deze keer compassie.

De groepen bieden allerlei activiteiten aan, zoeken daarnaast naar mogelijkheden om de stad Rotterdam gelegenheden te bieden om stil te kunnen worden, om vanuit compassie deel te nemen aan de maatschappij, om daar waar mogelijk ook een praktisch aanbod te ontwikkelen en nog veel meer.

Tijdens het Boeddha Festival kun je kennismaken met de verschillende stromingen in het boeddhisme en daarnaast allerlei inspirerende workshops en lezingen bijwonen van ervaren sprekers en leraren in het boeddhisme.

Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl

Gezocht: kandidaten programma-adviescommissie boeddhistische tv

In 2015 is de Boeddhistische Omroep Stichting opgeheven. Er is nog wel budget beschikbaar voor het maken van boeddhistische programma’s. De BUN heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met KRO-NCRV. De programmacoördinator is Laetitia Schoofs (voormalig BOS-directeur).

Met het vervallen van de BOS is ook de PAR, de Programma Advies Raad van de BOS, opgeheven. In de nieuwe structuur is echter nog steeds behoefte aan feedback over de geproduceerde programma’s en input voor nieuwe programma’s, vandaar dat met KRO-NCRV en de BUN is afgesproken dat er, namens de BUN, een driekoppige commissie voor programma-advies wordt samengesteld, die de programmacoördinator adviseert.

Taken en verantwoordelijkheden

 • het bekijken van de uitgezonden boeddhistische programma’s
 • het geven van feedback over de uitgezonden programma’s
 • het geven van advies en brainstormen over nieuwe programma’s
 • het netwerken om bovenstaande ook te baseren op input van andere geïnteresseerden
 • het twee keer per jaar samenkomen met de commissie en de programmacoördinator

Profiel en activiteiten

 • bij voorkeur boeddhist
 • met aantoonbare interesse in boeddhistisch medialand
 • openstaand voor de diverse boeddhistische stromingen en invalshoeken
 • met brede kijk op het boeddhistisch gedachtegoed
 • openstaand voor andere meningen en invalshoeken

Vergoeding

 • het gaat om een onbezoldigde functie
 • eventuele reiskosten worden vergoed

Geïnteresseerden kunnen zich met een motivatiebrief en kort CV tot en met einde november wenden tot secretariaat@boeddhisme.nl .

Gestreefd wordt naar een commissie met vertegenwoordiging vanuit de verschillende boeddhistische stromingen. Daarnaast wordt gestreefd naar een samenstelling van de commissie waarin ook jonge boeddhisten vertegenwoordigd zijn. Een kennismakingsgesprek is onderdeel van de procedure.

Chiene Hulst extern vertrouwenspersoon BUN

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft Chiene Hulst (53) aangesteld als extern vertrouwenspersoon die geheel onafhankelijk van de unie zal opereren. Vanaf 1 januari 2017 is zij aanspreekbaar voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met seksueel misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie.

chiene_hulstHulst heeft volgens BUN-voorzitter Michael Ritman affiniteit met en kennis van het boeddhisme maar praktiseert dat niet. Zij is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).  Veel sangha’s hebben na het uitkomen van seksueel misbruik door boeddhistische leraren- zoals die met Mettavihari, zelf vertrouwenspersonen aangesteld en regels en gedragscodes ingesteld of aangescherpt waaraan de relatie leraar/leerling moet voldoen en die misstanden moet voorkomen. Studenten of betrokkenen die niet bij hun eigen sangha terecht kunnen of willen kunnen een beroep doen op de BUN. Ritman: ‘Het gaat om mensen die tegen problemen aanlopen en nergens anders terecht kunnen. Op basis van haar ervaringen zal Chiene de BUN adviseren waar en welke mogelijke knelpunten er zijn die opgelost kunnen worden. In haar rapportage wordt niet gesproken over personen, het gaat om het eventueel bijsturen of maken van nieuwe regels waarmee de sangha’s hun voordeel kunnen doen.’

Voor het volledige bericht zie: Boeddhistisch Dagblad

Boeddhistische vrijwilligers begin 2017 aan de slag in gevangenissen

Vrijwilligers van de bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) aangesloten boeddhistische sangha’s gaan naar verwachting volgend jaar al in penitentiaire inrichtingen gedetineerden bezoeken en/of diensten verlenen, zoals het vervoer van familieleden naar een gevangenis. Zij ondersteunen daarmee het werk van de professionele boeddhistische geestelijke verzorgers die nu al in de inrichtingen werkzaam zijn.

De stichting Duizend Handen, die verantwoordelijk is voor de opleiding en het uitzenden van de vrijwilligers, is onlangs opgericht. Jacco van de Velde en Kim Tsai, die praktiseert in de Nederlandse sangha zen spirit van Irène Bakker,  vormen het voorlopig bestuur. Met drie andere aspirant bestuursleden zijn al contacten gelegd.

De stichting opereert namens de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), het is de bedoeling dat er een landelijk netwerk ontstaat. Het inzetten van vrijwilligers in de gevangenissen is een idee van Varamitra, het hoofd van de dienst boeddhistische geestelijke verzorging (BGV) en een wens van toenmalig minister van justitie Hirsch Ballin- toen de BGV nog op de tekentafel lag,  om bij het boeddhistisch geestelijk werk in de inrichtingen ook vrijwilligers te betrekken.

Voor het volledige bericht zie: boeddhistischdagblad.nl

Minister van der Steur bezoekt BUN

Op woensdag 24 augustus was minister van der Steur op bezoek bij de BUN, in zijn functie als minister van erediensten. Op een steenworp afstand van zijn ministerie werd hij ontvangen in het Boeddhistisch Centrum Haaglanden door vertegenwoordigers van de boeddhistische gemeenschap. Oud-voorzitter van de BUN Varamitra gaf een rondleiding in zijn eigen centrum en een introductie op het boeddhisme in Nederland. Daarna was er een rondetafelgesprek waarin de minister veel belangstelling toonde en veel vragen stelde. De bijeenkomst was heel open en informatief en de dialoog verliep in goede harmonie.

IMG_0151_x copy

Van links naar rechts de aanwezigen bij de ontmoeting:

Kim Tsai - Stichting Duizend Handen, Varamitra - Oprichter BC Haaglanden en oud-voorzitter van de BUN, minister Ard van der Steur, Michael Ritman - voorzitter BUN, Matthijs Schouten - voorzitter Dharma Advies Raad, Paula de Wijs - oud-vicevoorzitter van de BUN, Artho Jansen voorzitter Boeddhistische Zendende Instantie, Rozanne van der Veur - secretaris van de BUN, Stef Lauwers - Boeddhistisch Geestelijk Verzorger en Coordinator boeddhistische ambtsopleiding VU Amsterdam, Daphne de Groot - ministerie.

BUN zoekt externe vertrouwenspersonen

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) zoekt externe vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, die geheel onafhankelijk van de BUN zullen opereren. Zij zullen aanspreekbaar zijn voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met seksueel misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie. Deze externe vertrouwenspersonen zijn er nu nog niet.

De BUN roept vertrouwenspersonen, die voldoen aan het volgende profiel, zich kandidaat te stellen: werkzaam als zelfstandig vertrouwenspersoon, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV) of bereid zich aan te sluiten en aan de opleidingseisen van de LVVV te voldoen, aantoonbare affiniteit met het boeddhisme, bekendheid met verschillende boeddhistische tradities, in staat de relatie leraar-leerling in een boeddhistische context op waarde te schatten. Voor de functieomschrijving en vereiste kwalificaties wordt verder verwezen naar de ‘model functieomschrijving vertrouwenspersoon’ van de LVVV.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich richten tot het secretariaat van de BUN: secretariaat@boeddhisme.nl.

 

Dalai Lama in Brussel

Z.H. de Dalai Lama geeft op zondag 11 september een publieke lezing in Brussel. Het is nog maar kort geleden, in 2014, dat de Dalai Lama Nederland bezocht. Dicht bij huis, in Brussel, is er weer een kans om de nu 81-jarige Dalai Lama in levende lijve mee te maken. Het thema van de lezing is "Individuele inzet en globale verantwoordelijkheid".

Tenzin Gyatso, de 14de Dalai Lama, is de leider van het Tibetaanse Boeddhisme, en een in de hele wereld geëerbiedigde geestelijke leider. Hij reist over de hele wereld en geeft conferenties over onderwerpen zoals universele verantwoordelijkheid, liefde, compassie en vriendelijkheid. Hij heeft grote belangstelling voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en weet de humanistische implicaties van de ontdekkingen alsook de intuïtieve methodologische verfijning ervan in de hoogste graad te benutten. Hij is medeoprichter van het Mind & Life Institute.

Hij werd op 6 juli 1935 in het kleine dorp Taktser, in het noordoosten van Tibet, geboren als zoon van een boerenfamilie. Op tweejarige leeftijd werd hij in overeenstemming met de Tibetaanse traditie herkend als de reïncarnatie van zijn voorganger, de 13de Dalai Lama. De Dalai Lama’s zijn verschijningen van de Boeddha van Compassie, die ervoor kiezen gereïncarneerd te worden met als doel menselijke wezens te dienen. De huidige Dalai Lama won in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede en wordt in de hele wereld geëerbiedigd voor de manier waarop hij mededogen en geweldloosheid uitdraagt voor het oplossen van menselijke conflicten.

Voor meer informatie en aanmelding zie de officiële website.