Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Studieweekend 'Macht en misbruik in het boeddhisme'

De BUN organiseert in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam een studieweekend over ‘Macht en misbruik in het boeddhisme’. Het weekend is bedoeld voor leden van de BUN. Op uitnodiging zijn ook andere boeddhistische organisaties welkom.  Het weekend bestaat uit 2 dagen waar ook apart aan kan worden deelgenomen:
1. een studiedag op zaterdag 1 februari en
2. een Master Class op zondag 2 februari.
De Master Class wordt verzorgd door consultants van de gerenommeerde Amerikaanse organisatie 'An Olive Branch'. Deze organisatie, opgericht door de Zen Centre of Pittsburg, vindt ons initiatief zo belangrijk, dat zij geheel belangeloos naar Amsterdam komen, om hun bijdrage te kunnen leveren. Op zaterdag zullen zij een keynote presentatie verzorgen.

Quan Yin, Kuan Yim, Kuan Yin

Het voorlopige programma is schematisch als volgt.

Dag 1:

09:30 aanvang en inleiding

Deel 1 - bespreking van casestudies in kleine groepen, met moderator
Deel 2 - presentaties door keynote speakers (meer informatie volgt na bevestiging van alle keynote speakers, houd ook onze website in de gaten)
Deel 3 - expert panel, met vraag en antwoord, en ruimte voor uitwisseling

17:00 afsluiting en borrel

Dag 2:

10:00 Masterclass verzorgd door ‘An Olive Branch’
16:30 Afsluiting

De leden van de BUN kunnen zich voor het studieweekend aanmelden bij het secretariaat. Dit is een thema dat alle leden aangaat. Het gaat om het doelgericht ontwikkelen van ethisch beleid. De ervaring leert ons dat men gaandeweg steeds meer overtuigd raakt van het nut en de noodzaak hiervan. Bovendien is het belangrijk voor de BUN als organisatie om dit proces gezamenlijk door te maken en te delen. Per organisatie mogen meerdere personen deelnemen, als het thema voor hen interessant is. Die mogen ook nog later worden opgegeven.

In de kerkzaal van de VU kunnen probleemloos tot 120 personen deelnemen, maar voor de logistiek moeten wij weten op hoeveel deelnemers wij in ieder geval kunnen rekenen voor beide dagen. Voor deelname wordt een geheel vrijwillige bijdrage gevraagd van € 50 per dag per organisatie, uitsluitend ter dekking van kosten. De VU stelt de locatie kosteloos ter beschikking, en zorgt ook voor fondsenwerving.

Op zaterdag 1 februari richten wij ons op de inhoudelijke bespreking van het thema, ‘Macht en misbruik in het boeddhisme’, waarbij diverse casestudies de revue zullen passeren. Daarbij zal duidelijk worden dat ongepaste omgangsvormen zich in allerlei vormen kunnen voordoen, variërend van begrijpelijke, maar verwijtbare, menselijke vergissingen, tot systematisch en systemisch gefaciliteerd misbruik. Deze dag heeft een besloten karakter, voor leden van de BUN, en een aantal andere bevriende boeddhistische organisaties.

Van de deelnemers vragen wij een actieve voorbereiding van en deelname aan de studiedag. Hierbij zal gekozen kunnen worden uit een van de voorbereide casestudies. Het team van de VU stelt hiervoor informatiemappen samen, die gebaseerd zijn op en verwijzen naar publiekelijk beschikbare informatie. Wij vragen om te kiezen voor een casestudy uit een andere dan de eigen traditie. Het gaat er nadrukkelijk niet om, om beschuldigend met de vinger te wijzen naar wie wat fout heeft gedaan, maar om met gepaste distantie, alertheid en mededogen te kijken naar wat er fout kan gaan, en waarom.

Op zondag 2 februari zal, in het Engels, een Master Class worden verzorgd over interventies, door ‘An Olive Branch’. Het zal hierbij gaan om passende maatregelen, maar ook om begeleiding en heling van de sangha. Voor deze dag worden ook leden van de Europese Boeddhistische Unie (EBU) uitgenodigd. De leden van de BUN kunnen hiervoor ook personen uitnodigen die in hun organisatie een relevante functie vervullen, bijvoorbeeld de functie van vertrouwenspersoon, klachtenbehandelaar, of personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van ethisch beleid. Deze dag heeft meer een open karakter. Voor het deelnemen aan de Master Class op zondag is deelname op zaterdag niet noodzakelijk. Voor de Master Class geldt een maximaal aantal deelnemers van 30 personen.

De reden dat wij een heel weekend aan dit thema wijden is dat er op ledenvergaderingen van de BUN wel ruimte is voor bespreking van actuele ontwikkelingen, maar dat de tijd vaak ontbreekt om tot diepgaande kennisuitwisseling en discussie te komen.  Bovendien is ons gebleken dat er al heel veel kennis beschikbaar is, zowel binnen als buiten het boeddhisme, die wij graag toegankelijker willen maken.

Het is onze overtuiging dat het voor een goede worteling van het boeddhisme in het Westen essentieel is dat we gericht ethisch beleid ontwikkelen, dat is ingebed in de bronnen van de eigen traditie, maar ook gericht op onze hedendaagse westerse maatschappij. Uiteindelijk kan dit de ontwikkeling van het boeddhisme in Europa en wereldwijd alleen maar ten goede komen.

Namens het bestuur,
Michael Ritman
Voorzitter

 

 

« Nieuwsoverzicht