Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Oproep tot einde geweld in Myanmar

De Boeddhistische Unie Nederland ondersteunt onderstaande dringende oproep van de EBU om een direct einde te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar:

De Europese Boeddhistische Unie (EBU) is een internationale vereniging van boeddhistische organisaties en nationale boeddhistische unies in Europa, opgericht in 1975. De aanwezigheid van het boeddhisme in alle Europese landen is de laatste vijftig jaar aanzienlijk toegenomen en vertegenwoordigt nu meerdere miljoenen boeddhisten, niet alleen door de aanwezigheid van geboren boeddhisten afkomstig uit traditionele boeddhistische landen, maar ook omdat steeds meer Europeanen het boeddhisme als hun levensfilosofie hebben aangenomen, geïnspireerd door de boodschap van wijsheid, altruïsme, ruimdenkendheid, liefdevolle vriendelijkheid en grenzeloos mededogen jegens alle levende wezens.

Als vertegenwoordiger van boeddhisten in de lidstaten van de Europese Unie en in de lidstaten van de Raad van Europa is de EBU internationaal actief. Wij onderhouden ook al lang vriendschappelijke betrekkingen met boeddhisten in Myanmar.

Als land met een sterke boeddhistische traditie ligt Myanmar en zijn bevolking ons na aan het hart, of het nu gaat om boeddhisten, christenen, moslims, joden, hindoes, sikhs, of volgers van enige andere religie, dan wel vrijdenkers. Voor ons zijn de positieve ontwikkelingen van het afgelopen decennium bemoedigend geweest, waarin de mensen in Myanmar mensenrechten en democratie zijn gaan genieten in overeenstemming met fundamentele boeddhistische waarden. Ondanks problemen die zich hebben voorgedaan is Myanmar opnieuw toegetreden tot de internationale gemeenschap en heeft het land op verschillende gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Wij betreuren het evenwel ten zeerste dat niet alle etnische groepen in Myanmar volledig burgerschap hebben en met name dat de afgelopen jaren vele duizenden Rohingya-moslims het land hebben moeten ontvluchten om aan geweld te ontkomen. De Rohingya-vluchtelingen moeten veilig naar Myanmar kunnen terugkeren, gerespecteerd worden in hun levenswijze en hun godsdienst en het volwaardig burgerschap krijgen.

Het kwam voor ons als een grote schok dat de Tatmadaw van Myanmar op 1 februari 2021 de macht greep en het staatshoofd en de politieke leiders die volgens de grondwet van 2008 zijn verkozen, afzette. Deze actie is breed veroordeeld door de mensen in Myanmar, die in groten getale zijn gaan demonstreren tegen wat wordt gezien als een onwettige staatsgreep. Ook het feit dat staatsraadslid Aung San Suu Kyi en president Win Myint sinds 1 februari incommunicado zijn en worden vastgehouden, is in brede kring veroordeeld als zijnde onwettig.

Wij nemen er tevens nota van dat vooraanstaande boeddhistische monniken van vooraanstaande boeddhistische kloosterinstellingen in Myanmar deze acties van de Tatmadaw als onwettig hebben veroordeeld en dat zij hebben geëist dat de verkozen leiders worden vrijgelaten en opnieuw worden geïnstalleerd in hun constitutionele posities.

De militaire interventie die de vreedzame ontwikkeling van Myanmar in de richting van democratie een halt toeroept, stemt ons droevig. Een fundamenteel mensenrecht is het recht om voor je mening uit te komen. Het is dan ook zeer verontrustend dat ongewapende burgers die hun recht uitoefenen om hun afkeuring uit te spreken over de machtsovername door de Tatmadaw, steeds vaker worden geconfronteerd met politietroepen die met scherp schieten, met als gevolg dat demonstranten van dag tot dag in steeds grotere aantallen worden gedood. Volgens de laatste berichten zijn in Myanmar ruim vierhonderd demonstranten door politietroepen doodgeschoten.

Er is geen enkele rechtvaardiging voor dergelijk geweld door degenen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde. Wij doen een dringend beroep op degenen die thans het gezag uitoefenen om onmiddellijk een einde te maken aan dit geweld en degenen die dergelijke wandaden begaan voor de rechter te brengen. Als boeddhistische organisatie houden wij ons niet bezig met het bedrijven van politiek in ons eigen land of in enig ander land. Maar we houden ons wel bezig met de fundamentele boeddhistische waarden van vrede, geweldloosheid, rechtvaardigheid en mensenrechten.

Daarom spreken wij ons uit nu jonge mensen die op straat demonstreren worden vermoord. Daarom spreken wij ons uit nu democratisch gekozen leiders worden vastgehouden en nu duizenden onschuldige mensen, waaronder gerespecteerde boeddhistische monniken, gevangen worden gezet. Aan deze onaanvaardbare situatie moet een einde komen. Op boeddhistische gronden en vanuit het oogpunt van de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten verwachten wij van de machthebbers in Myanmar dat zij ophouden ongewapende burgers te vermoorden, zonder daarbij onderscheid te maken tussen boeddhisten, moslims, christenen, joden, hindoes, sikhs of aanhangers van een andere religie of levensbeschouwing, dat zij onwettig gevangengehouden burgers vrijlaten en democratisch gekozen leiders in hun constitutionele posities herstellen.

Hoogachtend,

Ron Eichhorn
Voorzitter van de Europese Boeddhistische Unie

Ondersteund door:

Michael Ritman
Voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland
Bestuurslid van de Europese Boeddhistische Unie

Oproep gericht aan:

Opperbevelhebber Generaal Min Aung Hlaing
Naypyidaw, Republiek van de Unie van Myanmar

Via de ambassadeur van Myanmar in Brussel:

Boulevard Général Wahis 9
1030 Brussel

Amsterdam, 28 maart 2021

« Nieuwsoverzicht