Externe vertrouwenspersoon BUN

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft per 1 januari 2017 Chiene Hulst aangesteld als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Zij is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Chiene werkt ook als externe vertrouwenspersoon voor diverse andere organisaties in Nederland.

Veiligheid
Voor de BUN en haar leden staat vast dat iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. Belangstellenden en aangeslotenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de leden van de BUN er alles aan doen om zo’n veilige omgeving te bieden. Veel leden hebben hun organisatie al zo ingericht dat mensen altijd ergens terecht kunnen als ze tegen problemen aanlopen. Andere leden zijn daar actief mee bezig. Het gaat dan bijvoorbeeld om ethische codes, vertrouwenspersonen en klachtenregelingen. Sinds eind 2015 is er voor boeddhisten in Nederland een onafhankelijk meldpunt voor seksueel misbruik. Daarnaast is er nu namens de BUN een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste omgangsvormen
Dit is een breed begrip waaronder zeer uiteenlopende zaken vallen. Het kan gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik. De kern is dat het zaken zijn waarvan iemand ernstige hinder ondervindt en waarover iemand met een neutrale derde partij vertrouwelijk wil spreken. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om arbeidsconflicten.

Waarom een externe vertrouwenspersoon
Het kan goed zijn dat problemen die binnen een boeddhistische organisatie ontstaan op het vlak van ongewenste omgangsvormen intern worden opgelost, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Idealiter hoort het zo te gaan. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarbij iemand intern niet geholpen wordt of zich niet geholpen voelt. Het kan ook zijn dat iemand het binnen een kleine gemeenschap bezwaarlijk vindt om aan de bel te trekken. In die gevallen is het goed dat er een neutrale externe vertrouwenspersoon beschikbaar is die wel hulp kan bieden.

Taken externe vertrouwenspersoon
Tot de taken behoren onder meer: opvang van melders/slachtoffers van ongewenste omgangsvormen, persoonlijke begeleiding en/of gerichte verwijzing naar passende hulpverlening, (herstel-)bemiddeling, ondersteuning in formele procedures en nazorg.

Vertrouwelijkheid
Alle meldingen die bij de externe vertrouwenspersoon binnenkomen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat de persoonsgegevens en de gedeelde informatie van de hulpzoekende nooit zonder zijn of haar toestemming aan derden verstrekt zullen worden, ook niet aan het bestuur van de BUN of aan functionarissen bij leden van de BUN.

Rapportage
De externe vertrouwenspersoon rapporteert periodiek aan de BUN. De rapportage is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en verbetering van het beleid inzake ongewenste omgangsvormen en zal nooit te herleiden zijn naar individuele melders. Als er te weinig meldingen binnenkomen zal er alleen al om die reden niet inhoudelijk gerapporteerd worden.

Benadering
In de eerste opvang (telefonisch óf face to face) luistert Chiene empathisch, bevraagt en verheldert zij de situatie, en zoekt samen met de hulpzoekende naar de passende vervolgstap. Dat kan gerichte verwijzing zijn voor specialistische hulpverlening, maar ook begeleiding bij formele procedures. Afhankelijk van de situatie en de wens van de hulpzoekende behoort ook (herstel-)bemiddeling tot de mogelijkheden. Bij bemiddeling zoekt zij de verbinding en schept waar mogelijk vanuit wederzijds respect een constructieve sfeer waarin moeilijke kwesties bespreekbaar worden en tot helderheid komen, zodat opties voor oplossing kunnen ontstaan.

Tot slot
De externe vertrouwenspersoon vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners.
Je kunt ook contact opnemen met het onafhankelijk Meldpunt BG. Het meldpunt registreert je melding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners.

Contact
Je kunt Chiene rechtstreeks bereiken via e-mail of telefoon: chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl of 06-45434266.
Het kantooradres is IJsselkade 15 in Zutphen.