Geen aankomende evenementen gevonden.

De Dharma Advies Raad (DAR)

De raad functioneert binnen de context van de bij de BUN aangesloten sangha’s.

De leden van de raad zijn leraren/sangha-ouderen die door de bij de BUN aangesloten sangha’s daartoe zijn afgevaardigd. De afgevaardigden worden geacht binnen het spirituele domein van de respectievelijke sangha’s, de dharma-beginselen, perspectieven en waarden als autoriteit te vertegenwoordigen. Zij kunnen zonder ruggespraak hun stem in de raad laten horen.

De leden van de raad beslissen over toelating van nieuwe leden, tot een maximum van twaalf.

Uitgangspunten

De raad streeft naar herkenning van de gedeelde dharma-beginselen, perspectieven en waarden van de bij de BUN aangesloten sangha’s, zodat een helderder beeld ontstaat van dat wat het georganiseerd boeddhisme in Nederland als gezamenlijke boeddhistische uitgangspunten en waarden beschouwt en aanvaardt.

De raad streeft naar tolerantie met betrekking tot en begrip van de verschillen in opvattingen over en interpretaties van de Dharma tussen de bij de BUN aangesloten sangha’s.

De raad streeft naar het versterken van de vriendschappelijke banden tussen de leraren/ouderen van de verschillende sangha’s en tradities en naar het scheppen van een context waarin ze door elkaar geïnspireerd kunnen worden en van elkaar kunnen leren.

Taken

  • De raad ziet het als haar taak de BUN te ondersteunen bij het stimuleren van het gesprek over maatschappelijke thema’s in relatie tot het boeddhisme.
  • De raad ziet het als haar taak adviezen te geven met betrekking tot die vraagstukken die spelen binnen de context van het georganiseerd boeddhisme in Nederland die een gedeeld dharma-perspectief behoeven.

Contact

De Dharma Advies Raad is te bereiken via: secretaris@ubakhin.net

De huidige samenstelling van de raad is als volgt:
Matthijs Schouten (voorzitter), Adhi Ichsan, Gunabhadri, Han de Wit, Jotika Hermsen, Jan Boswijk, Jiun Hogen, Tenkei Coppens, Bert van Baar, Losang Gendun