Geen aankomende evenementen gevonden.

Vrienden van het boeddhisme

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB), opgericht in 1967, is de oudste boeddhistische organisatie in Nederland. De stichting heeft als doel de kennis en het begrip van de beginselen van het boeddhisme – zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming – te bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen in de westerse samenleving te stimuleren. De VvB tracht dit doel langs verschillende wegen te bereiken, onder meer door ontsluiting en breed toegankelijk maken van boeddhistische geschriften binnen het Nederlands taalgebied. Dit betreft met name, maar niet uitsluitend, de Pali-Canon zoals vertaald door Prof. Dr. R.H.C. Janssen en Drs. J.A. de Breet. De VvB heeft sinds mei 2017 het beheer over deze vertalingen. Een ander middel om haar doel te bereiken is het aangaan en bevorderen van interreligieuze dialoog, zowel binnen als buiten boeddhistische kring. Daarnaast brengt de VvB een online kwartaalmagazine uit.

Ondersteuning
Stichting Vrienden van het boeddhisme heeft de ANBI-status en is afhankelijk van donaties en legaten. Alle bestuursleden werken onbezoldigd. Eenieder die op enigerlei wijze belang stelt in het boeddhisme kan aan de stichting bijdragen.

Geschiedenis
Stichting Vrienden van het boeddhisme werd in november 1967 opgericht onder de naam Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum (SNBC) en stond aan de wieg van twee andere boeddhistische organisaties: de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA). Haar eigen wortels liggen in de eerste Nederlands georganiseerde boeddhistische groepering de in 1948 opgerichte ‘Nederlands Buddhistische Vriendenkring’ (NBV). Op 8 november 1967 richtte Peter van Beek de SNBC op, waarbij de Vriendenkringen van de NBV zich aansloten. Acht jaar later ontstond in Parijs de Europese Boeddhistische Unie (EBU). De EBU was een unie van nationale boeddhistische koepelorganisaties zonder individuele leden. De SNBC kreeg een uitnodiging om lid te worden, maar was geen koepelorganisatie en wilde dat ook niet worden. Daarom werd op 25 juni 1978 een aparte Boeddhistische Unie Nederland opgericht als samenwerkingsorgaan van een aantal boeddhistische groeperingen, om te beginnen acht vanuit SNBC. De centrumfunctie werd met de oprichting van de BUN van SNBC afgesplitst en in december 1978 veranderde de naam van de Stichting in Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB), inmiddels aangeduid als VvB. In 1990 is de BUN als rechtspersoon geregistreerd in de vorm van een vereniging waarvan de VvB tot op de dag van vandaag zelf lid is gebleven.
Meest recentelijk is de oprichting van het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA), als centrale wegwijzer en bewaarder van het Nederlands boeddhistisch erfgoed. Dit initiatief van toenmalig vicevoorzitter van de BUN, Rinus Laban, werd als werkgroep opgenomen in VvB. Juni 2014 is de werkgroep NBA verzelfstandigd tot een aparte stichting. Vanwege het veranderende toekomstbeeld heeft de VvB in 2018 haar lidmaatschap van de BUN beëindigd. Tegelijkertijd zijn de initiatiefnemers en drijvende krachten achter de VvB, Rob Janssen en Jan de Breet benoemd tot erelid van de BUN.

Publicaties
Sinds 1997 werken de bestuursleden Rob Janssen en Jan de Breet aan de vertaling van de Pali-Canon in het Nederlands. Zij doen dit rechtstreeks vanuit het Pali. Het maken van de vertalingen van de Pali-Canon doen zij in Dana (vanuit vreugdevolle vrijgevigheid). De vertalingen werden uitgegeven door uitgeverij Asoka, tot deze uitgeverij in 2012 failliet ging. Sinds 2014 wordt de serie uitgegeven door uitgeverij Bodhi.

Per kwartaal geeft de stichting een blad uit. In januari 1968 verscheen het eerste nummer van het eigen tijdschrift. Na een aantal jaren onder respectievelijk de namen Saddharma, Vorm & Leegte en BoeddhaMagazine in druk te zijn uitgegeven, is Saddharma inmiddels een online magazine, te lezen via de website van de stichting. Via haar website wil de stichting VvB bijdragen aan de verbreding en verdieping van de kennis van het boeddhisme in ons land. De site staat open voor leringen, beschouwingen en informatie uit alle boeddhistische richtingen en scholen. Het accent ligt op hedendaags boeddhisme in landen met een westerse cultuur, zonder de rest van de wereld uit het oog te verliezen. De eeuwenlange tradities en de banden daarmee krijgen zeker ook aandacht. Er loopt immers een ononderbroken lijn van de Boeddha naar zelfs de meest kritische neo-boeddhisten.