Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Einde harde lockdown en openingsplan

Vanaf zaterdag 5 juni zijn onder voorwaarden bijeenkomsten binnen weer toegestaan. Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor onze leden die graag weer aan de slag gaan! In de persconferentie van vrijdagavond is bekend gemaakt dat de volgende stap van het openingsplan wordt gezet. Bij de vorige stap ging het vooral om versoepelingen buiten, nu gaat het om versoepelingen binnen.

Sommige leden zullen meteen van deze mogelijkheid gebruik willen maken, maar er zijn ook leden die pas na de zomer weer een programma op locatie opstarten. Dit is en blijft natuurlijk de eigen afweging en verantwoordelijkheid van de leden.

Uiteraard is bij de openstelling van centra en tempels een gedegen coronaprotocol voorwaarde. Dus kijk hier nog een keer goed na. Vergeet ook niet dat er risico’s verbonden zijn aan het samen zingen of reciteren.

In de persconferentie werd ook al gekeken naar de eerstvolgende stap in het openingsplan. Deze is voorzien voor 30 juni, als de cijfers hier aanleiding toe geven. Deze stap houdt in feite in dat we in een keer terug zullen gaan van niveau 3 naar niveau 1 ‘waakzaam’ van de routekaart die de overheid ontwikkeld heeft. Dan zullen ook grote evenementen weer mogelijk zijn, op basis van o.a. toegangstesten.

De verwachting is dat door de toenemende vaccinatiegraad een terugkeer naar zwaardere maatregelen niet nodig zal zijn.

Wij vinden het wel jammer dat de overheid niet meer de nadruk legt op het belang van goede ventilatie van binnenruimtes. Het goede nieuws is dat een eenvoudige maatregel het meeste oplevert: het tegen elkaar open zetten van ramen en deuren, voor en na de bijeenkomst, en tijdens regelmatige pauzes. Extra tip: Voor het bewaken van het binnenklimaat voldoet een goede CO2-meter die tegenwoordig overal te koop is. Meer gedetailleerde informatie over het belang van ventilatie is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/.../ventilatie

 

Vesakh-wens van minister Grapperhaus

Ieder jaar viert de boeddhistische wereld rond deze tijd Vesakh, de geboortedag van Boeddha. Volgens de kalender van de Verenigde Naties valt deze dag op woensdag 26 mei, de dag van de volle maan. De viering van deze dag vindt vaak in een weekend plaats. Wegens de coronasituatie zijn vieringen vooral online. Ter gelegenheid heeft minister F.B.J. Grapperhaus, in zijn functie als minister van erediensten, een Vesakh-wens opgenomen. Hier volgt de transcriptie hiervan:

Beste mensen,

Net als een jaar geleden groet ik u via een videoboodschap. Ik feliciteer ik u van harte met de geboortedag van Boeddha. Met Vesak, of ook wel Vaishakha.

U heeft zich het afgelopen jaar van uw beste kant laten zien. De boeddhistische gemeenschap in Nederland gaf blijk van dermate grote zelfdiscipline en rust, dat die ook weer nieuwsgierig maakt naar de bronnen van die kracht. Een van die bronnen moet uw besef van vergankelijkheid zijn, dat nu eenmaal een centraal thema is in uw levensfilosofie. Zo’n besef vergroot de schokbestendigheid, stel ik me zo voor. Maar een bron van kracht is ook uw gerichtheid op de medemens. U wilt de medemens niet in gevaar brengen en dat siert u.

Het einde van de pandemie komt nu in zicht en al binnenkort zullen we weer van onze vrijheid kunnen genieten. Maar voor uw jaarlijkse viering komen versoepelingen toch nog net te laat. De gevaren zijn ook de komende weken nog steeds te groot voor samenkomsten zoals u die gewend bent. Fysieke bijeenkomsten kunnen nu alleen nog onder strenge voorwaarden. Digitale bijeenkomsten blijven nog steeds de betere optie.

Ik had u graag anders gegund. Maar ik doe toch nog een beroep op u: houd nog even vol. Des te groter zal binnenkort de vreugde zijn, des te intenser de bevrijding. Houd u zich daaraan vast in de komende periode.

Ik wens u een mooi, gezond en bovenal veilig Vesak!

Versoepeling coronamaatregelen en openingsplan

In de persconferentie van afgelopen dinsdag is door het kabinet een openingsplan gepresenteerd met versoepelingen van de coronamaatregelen. Voorzichtig kunnen we nu vooruit gaan kijken.

Wij verwijzen hiervoor naar de routekaart die de overheid hiervoor ontwikkeld heeft. Verder heeft de overheid nu ook een openingsplan gepresenteerd.

Wat houdt dit nu concreet in? Voor wie het een beetje duizelt willen wij hierbij graag concreet aangeven waar we nu staan.

[Update 14 mei:] Zoals het er nu uitziet zijn er vanaf 9 juni weer bijeenkomsten binnen mogelijk tot 30 personen, met inachtneming van een gedegen coronaprotocol en alle bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

Ter toelichting:

Bij de eerste stap van het ‘openingsplan’ (zes stappen in totaal) gaan we volgens de routekaart heel voorzichtig een stap terug van niveau 4 mét verzwaring (4+ dus) naar niveau 4 (donkerpaars). Deze stap is voorzien voor 28 april. Drie weken later, op 19 mei zijn er weer enkele versoepelingen gepland. Dit is eigenlijk een tussenniveau, niveau 4- zogezegd. De volgende belangrijke stap vooruit, naar niveau 3 wordt nu [update 14 mei:] voorzien voor 9 juni. Dat is 6 weken na 28 april. Dat is de datum waarop we ons nu voorzichtig moeten richten.

Gisteren heeft ook het reguliere overleg tussen de religieuze koepelorganisaties en minister Grapperhaus plaatsgevonden. Hierin is bovenstaande nog eens besproken en bevestigd.

De BUN stelt zich op het standpunt dat het maatschappelijk niet verantwoord is om voor de muziek uit te lopen en adviseert haar leden zich te richten op 9 juni, in overeenstemming met de plannen voor andere maatschappelijke sectoren.

Oproep tot einde geweld in Myanmar

De Boeddhistische Unie Nederland ondersteunt onderstaande dringende oproep van de EBU om een direct einde te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar:

De Europese Boeddhistische Unie (EBU) is een internationale vereniging van boeddhistische organisaties en nationale boeddhistische unies in Europa, opgericht in 1975. De aanwezigheid van het boeddhisme in alle Europese landen is de laatste vijftig jaar aanzienlijk toegenomen en vertegenwoordigt nu meerdere miljoenen boeddhisten, niet alleen door de aanwezigheid van geboren boeddhisten afkomstig uit traditionele boeddhistische landen, maar ook omdat steeds meer Europeanen het boeddhisme als hun levensfilosofie hebben aangenomen, geïnspireerd door de boodschap van wijsheid, altruïsme, ruimdenkendheid, liefdevolle vriendelijkheid en grenzeloos mededogen jegens alle levende wezens.

Als vertegenwoordiger van boeddhisten in de lidstaten van de Europese Unie en in de lidstaten van de Raad van Europa is de EBU internationaal actief. Wij onderhouden ook al lang vriendschappelijke betrekkingen met boeddhisten in Myanmar.

Als land met een sterke boeddhistische traditie ligt Myanmar en zijn bevolking ons na aan het hart, of het nu gaat om boeddhisten, christenen, moslims, joden, hindoes, sikhs, of volgers van enige andere religie, dan wel vrijdenkers. Voor ons zijn de positieve ontwikkelingen van het afgelopen decennium bemoedigend geweest, waarin de mensen in Myanmar mensenrechten en democratie zijn gaan genieten in overeenstemming met fundamentele boeddhistische waarden. Ondanks problemen die zich hebben voorgedaan is Myanmar opnieuw toegetreden tot de internationale gemeenschap en heeft het land op verschillende gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Wij betreuren het evenwel ten zeerste dat niet alle etnische groepen in Myanmar volledig burgerschap hebben en met name dat de afgelopen jaren vele duizenden Rohingya-moslims het land hebben moeten ontvluchten om aan geweld te ontkomen. De Rohingya-vluchtelingen moeten veilig naar Myanmar kunnen terugkeren, gerespecteerd worden in hun levenswijze en hun godsdienst en het volwaardig burgerschap krijgen.

Het kwam voor ons als een grote schok dat de Tatmadaw van Myanmar op 1 februari 2021 de macht greep en het staatshoofd en de politieke leiders die volgens de grondwet van 2008 zijn verkozen, afzette. Deze actie is breed veroordeeld door de mensen in Myanmar, die in groten getale zijn gaan demonstreren tegen wat wordt gezien als een onwettige staatsgreep. Ook het feit dat staatsraadslid Aung San Suu Kyi en president Win Myint sinds 1 februari incommunicado zijn en worden vastgehouden, is in brede kring veroordeeld als zijnde onwettig.

Wij nemen er tevens nota van dat vooraanstaande boeddhistische monniken van vooraanstaande boeddhistische kloosterinstellingen in Myanmar deze acties van de Tatmadaw als onwettig hebben veroordeeld en dat zij hebben geëist dat de verkozen leiders worden vrijgelaten en opnieuw worden geïnstalleerd in hun constitutionele posities.

De militaire interventie die de vreedzame ontwikkeling van Myanmar in de richting van democratie een halt toeroept, stemt ons droevig. Een fundamenteel mensenrecht is het recht om voor je mening uit te komen. Het is dan ook zeer verontrustend dat ongewapende burgers die hun recht uitoefenen om hun afkeuring uit te spreken over de machtsovername door de Tatmadaw, steeds vaker worden geconfronteerd met politietroepen die met scherp schieten, met als gevolg dat demonstranten van dag tot dag in steeds grotere aantallen worden gedood. Volgens de laatste berichten zijn in Myanmar ruim vierhonderd demonstranten door politietroepen doodgeschoten.

Er is geen enkele rechtvaardiging voor dergelijk geweld door degenen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde. Wij doen een dringend beroep op degenen die thans het gezag uitoefenen om onmiddellijk een einde te maken aan dit geweld en degenen die dergelijke wandaden begaan voor de rechter te brengen. Als boeddhistische organisatie houden wij ons niet bezig met het bedrijven van politiek in ons eigen land of in enig ander land. Maar we houden ons wel bezig met de fundamentele boeddhistische waarden van vrede, geweldloosheid, rechtvaardigheid en mensenrechten.

Daarom spreken wij ons uit nu jonge mensen die op straat demonstreren worden vermoord. Daarom spreken wij ons uit nu democratisch gekozen leiders worden vastgehouden en nu duizenden onschuldige mensen, waaronder gerespecteerde boeddhistische monniken, gevangen worden gezet. Aan deze onaanvaardbare situatie moet een einde komen. Op boeddhistische gronden en vanuit het oogpunt van de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten verwachten wij van de machthebbers in Myanmar dat zij ophouden ongewapende burgers te vermoorden, zonder daarbij onderscheid te maken tussen boeddhisten, moslims, christenen, joden, hindoes, sikhs of aanhangers van een andere religie of levensbeschouwing, dat zij onwettig gevangengehouden burgers vrijlaten en democratisch gekozen leiders in hun constitutionele posities herstellen.

Hoogachtend,

Ron Eichhorn
Voorzitter van de Europese Boeddhistische Unie

Ondersteund door:

Michael Ritman
Voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland
Bestuurslid van de Europese Boeddhistische Unie

Oproep gericht aan:

Opperbevelhebber Generaal Min Aung Hlaing
Naypyidaw, Republiek van de Unie van Myanmar

Via de ambassadeur van Myanmar in Brussel:

Boulevard Général Wahis 9
1030 Brussel

Amsterdam, 28 maart 2021

Bloemen in de bajes

Op Boeddhadag uitreiken met Duizend Handen  - geef gedetineerden een attentie op Boeddhadag!

Eens per jaar vieren boeddhisten overal ter wereld Boeddhadag oftewel Wesak. Op de dag van de volle maan in mei wordt de geboorte, verlichting en het overlijden (mahaparinirvana) van de Boeddha herdacht. Lichtofferandes, rituelen en meditatiesessies zetten deze dag luister bij. Stichting Duizend Handen zet zich in voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

Op deze bijzondere dag wil Duizend Handen uitreiken naar de mensen die in deze grauwe werkelijkheid leven door ze een kleine attentie aan te bieden: een bloem, een kaart met inspiratiespreuk en een mooi schrift. Om deze wens werkelijkheid te laten worden is Duizend Handen aangewezen op de vrijgevigheid van donateurs. Doe mee! Zet een gedetineerde in het zonnetje. En je zal voelen: geven is ontvangen! Stichting Duizend Handen heeft de ANBI-status. Voor meer informatie ga naar www.duizendhanden.nl.

Doneren via Whydonate. https://www.whydonate.nl/fundraising/1000handen of gebruik deze QR-code!

Hierbij willen we iedereen alvast hartelijk bedanken! Iedere gift hoe klein of groot ook is welkom. En wil je ons helpen? Zegt het voort!

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaatalarm

Betreft: Klimaat-weekend 11 t/m 14 maart - Van: klimaatmars2021.nl
In het weekend van 11 t/m 14 maart wordt in ons hele land een klimaat-weekend gehouden, vol uitingen van grote ongerustheid over de opwarming van de aarde. Dit weekend vindt een paar dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart plaats. Niet alleen is dit klimaat-weekend bedoeld om politieke partijen aan te sporen om serieus werk te maken van vergaand klimaatbeleid, maar ook om onszelf te verbinden aan (nog meer) bewuste duurzame keuzes in onze leefwijze. Daarnaast doen wij een klemmend beroep op de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen en grote vervuilende bedrijven aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Dat de overheid hierin een controlerende taak heeft, is een visie die gedeeld wordt door 91% van de Nederlanders.

In de verschillende geloven en religies wordt het beschermen van de aarde als een religieuze waarde ervaren. Wij erkennen dat het voortbestaan en welzijn van de mens sterk verbonden is met het welbevinden van de aarde. Daarom nodigen wij u, die zich verbonden voelt aan een van de geloofsgemeenschappen in Nederland, van harte uit om binnen uw eigen geloofsgemeenschap mee te denken en mee te doen aan dit klimaatweekend van 11 t/m 14 maart. Dat is allereerst mogelijk door deze oproep te verspreiden en mensen te inspireren en te ondersteunen.

Wat kunt u doen in het klimaat-weekend?
Op https://klimaatmars2021.nl/organisaties/handleidingen/ ziet u wat u zelf en uw religieuze gemeenschap kan doen in het klimaatweekend.

Daarnaast bieden wij als klimaat & geloof-groep de volgende suggesties aan:

 1. De Livestream van het landelijk klimaatalarm
  De livestream is te volgen op zondagmiddag 14 maart. Het programma loopt van 14.00-15.30 uur: om 14.59 uur wordt er een minuut stilte gehouden en om 15.00 uur slaan wij het ‘alarm’, waarbij van kerken wordt gevraagd hun klokken te luiden. Deze minuut stilte kan dienen als een meditatief moment of moment van gebed. https://klimaatmars2021.nl/klimaat-online/
 1. Religieuze vieringen
  Het houden van een online viering in uw eigen geloofsgemeenschap waarin stil wordt gestaan bij de situatie van de aarde. Eventueel als evenement op social media met de hashtags #klimaatalarm en #sacredearth.
  Ook zal op zondagmiddag 14 maart, na het klimaatalarm van 15:00 uur, online een christelijke gebedsbijeenkomst te volgen zijn in het kader van het landelijk klimaatalarm. Hierin worden voorbeden gedaan voor de schepping, de mensen die nu al slachtoffer zijn van de klimaatcrisis en gebed voor de Tweede Kamerverkiezingen. De viering zal t.z.t. gedeeld worden via www.groengelovig.nl.
 1. Social media
  (een post met bovenstaand logo of selfie heeft extra attentiewaarde)
  Een bericht plaatsen op social media als Twitter, Facebook, Instagram, met hashtags #klimaatalarm #sacredearth. Met een foto of filmpje van uw eigen alarm-uiting of met een tekst. Suggesties vindt u onderaan deze brief en als bijlage sturen wij twee afbeeldingen mee die kunnen worden verspreid.
 1. Lakens, banners of poster
  Een laken of poster met bovenstaand klimaatweekend-logo met #klimaatalarm#sacredearth uit/voor uw raam hangen.
 1. Muziek
  Met vrienden, familie, muziekgroep, kinderen buiten muziek maken bij huis, plein of gebedshuis. Op 1,5 meter natuurlijk.
  Wij hopen dat ons klimaat-‘alarm’ van harte geslagen en gehoord zal worden. Het gaat tenslotte om de conditie van het meest kostbare geschenk dat we in bruikleen hebben gekregen: ons gemeenschappelijke huis, de aarde! Vanuit dit besef van urgentie doen we aan iedereen in Nederland de oproep om mee te doen vanaf 11 maart aan het nationale klimaatalarm én aan de wereldwijde klimaatactie van Greenfaith International met als motto Sacred People, Sacred Earth: een zegenspreuk die ons inspireert tot bewustwording en actie.

Dit is een initiatief van de Raad van Kerken, GroeneKerken, Groene moslims, NieuwWij, Kerken PKN Amsterdam, A Rocha, Micha Nederland, Laudato si’-werkgroep Nederland, Netwerk Katholieke vrouwen, Kerk in Actie

Het klimaatalarm (https://klimaatalarm2021.nl/) wordt ondersteund door: Milieudefensie, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion, Code Rood, Fridays For Future, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, De Woonbond en Grootouders voor het Klimaat.

Informatie:
Noor Blokhuis tel. +31 6 81139032
Elske Scholte tel +31 6 53338586

Suggesties voor teksten voor social media:

 • ‘Ik ben verontrust over de opwarming van de aarde en daarom roep ik politieke partijen op om hun voorgenomen klimaatplannen daadwerkelijk uit te voeren! #klimaatalarm #sacredearth

U kunt ook een religieuze zin of quote uit uw eigen geloofsovertuiging nemen om op social media te posten. Bijvoorbeeld:

 • Onze hulp is de naam van de HEER
  die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 128 #klimaatalarm #sacredearth
 • Ons gemeenschappelijke huis, de aarde, is ook als een zus met wie we het bestaan delen – Paus Franciscus #klimaatalarm #sacredearth
 • De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht – Mahatma Gandhi #klimaatalarm #sacredearth
 • Wij hebben de aarde niet als een kostbare erfenis in beheer, maar wij hebben haar van onze kinderen te leen. – Prins Claus #klimaatalarm #sacredearth
 • I’m in love with mother earth – Thich Nhat Hanh #klimaatalarm #sacredearth

 

Afsluitende bijeenkomst kerken en koepelorganisaties

Per 1 juli zijn de meeste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld. Sinds het begin van de crisis heeft de BUN samen met vertegenwoordigers van andere religieuze koepelorganisaties regelmatig contact gehad met Minister Grapperhaus in zijn functie als minister voor de erediensten. Nu deze nieuwe fase is aangebroken zijn de organisaties vandaag fysiek bijeengekomen op het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de afgelopen periode te markeren en deze af te sluiten met een gezamenlijke verklaring. Tijdens de bijeenkomst uitte de Minister zijn bewondering voor de wijze waarop de koepelorganisaties hun verantwoordelijkheid hebben genomen om in eerste instantie uitsluitend op afstand bijeenkomsten te organiseren en vervolgens protocollen te ontwikkelen voor een verantwoorde en geleidelijke heropening van kerken, moskeeën en tempels. Hiernaar gevraagd gaf de Minister aan dat er in de maand juli nog een nader advies volgt van het RIVM met betrekking tot het gezamenlijk zingen binnen een religieuze gemeenschap. In het gezamenlijk slotcommuniqué benadrukken de koepelorganisaties hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die nodig zijn om nieuwe grootschalige uitbraken van corona te voorkomen of te beperken.

Zie ook het nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid en het gezamenlijk communiqué.
Zie ook het bericht op boeddhistischdagblad.nl.

 

Vacancy Professor of Buddhism

For the Faculty of Religion and Theology, the Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is looking for a professor of Buddhism who is driven to conduct research and teach in the field of Buddhism.

Vacancy Professor of Buddhism

Location: AMSTERDAM
FTE: 0.5

Job description

As a professor you are engaged in the study of Buddhism and you profile yourself as a leading scholar in the study of Buddhism. You are an authority on Buddhism, especially Classical Asian as well as global Modernist forms. In this position you are also the head of the official training for Buddhist spiritual care and you work together with the assistant professor to be appointed. The full professor has an academic role that focuses on research that is relevant to the (further) development and institutionalization of Buddhism in the West and in particular for the Netherlands. You also contribute to the profiling of the Texts and Traditions department within FRT, as well as to the whole of the faculty community.

Your duties
• Research focusing on one of the main disciplines of Buddhism, both classical and modern, that is relevant to the social practice of Buddhism in the West. You will start an attractive research line in one of these fields.
• Teaching in the various subjects of Buddhism, both in bachelor- and in master-courses.
• Leading the track "Buddhist spiritual care" and for that reason also participating in the so-called seminar council.
• Contributing to valorisation.
• Acquisition of research grants.
• Contributing to administrative tasks.

Job Requirements

• Doctorate in a relevant field.
• The candidate not only possesses in-depth knowledge of the classical sources of Buddhism, but also has experience with the translation of Buddhism into the world of today. She/he is familiar with the institutionalization of Buddhism in the West, preferably also in the Netherlands.
• High ranking scientific publications that demonstrate the above, as well as relevant networks and editorial membership (s) of scientific journal (s).
• Proven success in applying for research grants.
• Shows social involvement in her / his career, preferably in the field of Buddhist spiritual care.
• Team player within the Buddhist Spiritual Care team, in addition to a slightly coordinating task.
• Experience in supervising PhD students.
• Experience in university education.
• Willingness to learn professional Dutch within a reasonable time (3 years).

What are we offering?

A challenging position in a socially involved organization. On full-time basis the remuneration amounts to a minimum gross monthly salary of €5,749 (H2)
and a maximum €8,371 (H2), depending on your education and experience. The job profile is based on the university job ranking system and is vacant for 0.5 FTE.

The initial employment contract will affect a period of 5 years, with the possibility of extension. Vrije Universiteit Amsterdam offers excellent fringe benefits and various schemes and regulations to promote a good work/life balance, such as:

 • 8% holiday allowance and 8.3% end-of-year bonus, solid pension scheme (ABP), contribution to commuting expenses

About Vrije Universiteit Amsterdam

The ambition of Vrije Universiteit Amsterdam is clear: to contribute to a better world through outstanding education and ground-breaking research. We strive to be a university where personal development and commitment to society play a leading role. A university where people from different disciplines and backgrounds collaborate to achieve innovations and to generate new knowledge. Our teaching and research encompass the entire spectrum of academic endeavour – from the humanities, the social sciences and the natural sciences through to the life sciences and the medical sciences.

Vrije Universiteit Amsterdam is home to more than 26,000 students. We employ over 4,600 individuals. The VU campus is easily accessible and located in the heart of Amsterdam’s Zuidas district, a truly inspiring environment for teaching and research.

Diversity
We are an inclusive university community. Diversity is one of our most important values. We believe that engaging in international activities and welcoming students and staff from a wide variety of backgrounds enhances the quality of our education and research. We are always looking for people who can enrich our world with their own unique perspectives and experiences.

Faculty of Religion and Theology
The Faculty of Religion and Theology is the leading academic centre of expertise for religion in society. Students, lecturers and researchers focus on the major questions in society and in religious communities. They study religious traditions, sources and contemporary expressions of the religious experience. The faculty practises ‘engaged scholarship’ as expressed in cooperation with governments and partners in civil society on themes such as war and peace, sustainable development and inter-religious dialogue. We are the most comprehensive theological faculty worldwide, with ten seminaries for all world religions and many Christian denominations.

Working at Religion and Theology means contributing to excellent research and education through personal commitment, philosophical/religious involvement and social responsibility. We employ more than 100 staff.

Embedding of the chair
This chair is established by the BZI and belongs to the joint responsibility of the Buddhist 'sending agency' and the FRT.

The Buddhist Sending Agency (BZI), on behalf of the Buddhist Union of the Netherlands (BUN), provides the mission of Buddhist spiritual counselors as a government-funded function within education, justice and defense. To support the BZI monitors the professional quality of relevant Buddhist education and other professional knowledge. It does this in order to be of service in reducing suffering and promoting tolerance and a good life together.

Application

Are you interested in this position? Please apply via the application button and upload your curriculum vitae and cover letter until  August 1, 2020. The job interviews are planned for week 35 and will possibly take place through a digital appliance.

APPLY HERE

Applications received by e-mail will not be processed.

Vacancy questions
If you have any questions regarding this vacancy, you may contact:

Name: Prof. dr. Gijsbert van den Brink
Position: Chair of Advisory Committee for this position
E-mail: g.vanden.brink@vu.nl
Telephone: +31205985133

No agencies