Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Persverklaring naar aanleiding van Rigpa-rapport

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is de vriendschapsvereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland. De leden beslissen over het beleid van de BUN en benoemen het bestuur. Het bestuur faciliteert, coördineert en initieert. De BUN fungeert als gesprekspartner voor de overheid namens de boeddhistische gemeenschap in Nederland.

Het bestuur van de BUN heeft met ontzetting kennis genomen van de inhoud van het door Rigpa uitbesteedde, en onlangs gepubliceerde, onafhankelijke rapport over het wangedrag van de leraar Sogyal Rinpoche, en de andere onthullingen over misbruik door boeddhistische leraren die recentelijk in de publiciteit zijn gekomen.

De BUN wijst iedere vorm van misbruik af, betreurt elk slachtoffer hiervan zowel binnen als buiten de boeddhistische context, en betuigt haar medeleven aan alle directe en indirecte slachtoffers.

In de afgelopen jaren heeft de BUN in samenspraak met haar leden een aantal maatregelen genomen door:

  • Het gesprek met haar leden te zoeken om het bewustzijn te verhogen en het belang van organisatorische maatregelen om misbruik te voorkomen te benadrukken.
  • Het ondersteunen van een onafhankelijk meldpunt. Dit is inmiddels opgeheven, mede door het geringe aantal meldingen.
  • Het aanstellen van een landelijke, onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon. Hier kunnen slachtoffers nog wel vertrouwelijk terecht.
  • Het aanmoedigen van het aanstellen en opleiden van vertrouwenspersonen die functioneren binnen organisaties. In juni van dit jaar is hiervoor een trainingsdag georganiseerd door externe specialisten.
  • Het aansporen van haar leden een ethische code op te stellen die gedragen wordt door de eigen organisatie. Hier hebben 25 van de 45 leden inmiddels gehoor aan gegeven.
  • Het informeren over de rol van leraar en leerling in een boeddhistische context.

De BUN zal er met haar leden aan blijven werken dat boeddhisten binnen hun organisaties op een veilige manier in een betrouwbare omgeving hun programma van studie en beoefening kunnen volgen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via het secretariaat op secretariaat@boeddhisme.nl.

 

Meldpunt BG stopt

Het EOKM heeft ons bericht dat het Meldpunt BG niet langer actief is. Hierbij de tekst die op hun website (https://www.eokm.nl/nieuws/) te vinden is:

“Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) sluit per vandaag (8 juni) het Meldpunt voor seksueel misbruik in de Boeddhistische Gemeenschap (BG). Bij het Meldpunt kwam nog maar heel sporadisch een melding binnen. Bovendien is het EOKM vorig jaar begonnen met het afstoten van taken, die niet tot de kerntaken behoren. Het EOKM bestrijdt online misbruik van kinderen. Omdat er geen geschikte partij is gevonden die het Meldpunt BG over kan nemen, heeft het EOKM nu besloten het Meldpunt definitief te sluiten.”

Vanuit de BUN willen wij directie en medewerkers van het EOKM heel hartelijk danken voor hun initiatief het Meldpunt BG in november 2015 op te starten. Op dat moment ontbrak het ons volledig aan de expertise om zelf iets te organiseren, terwijl de urgentie wel duidelijk was.

De BUN vindt dat het niet zo mag zijn dat slachtoffers van ongewenste omgangsvormen in het algemeen en seksueel misbruik in het bijzonder in de kou blijven staan. Vanaf 1 januari 2017 heeft de BUN daarom een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Zie de vermelding op onze website: http://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/.

Veel leden van de BUN beschikken inmiddels over een ethische code, een klachtenregeling en/of eigen vertrouwenspersonen. Andere leden zijn daar nog actief mee bezig. De BUN roept al haar leden op dit voorbeeld te volgen.

Kandidaten gezocht voor BVO

Het bestuur van de Boeddhistisch Zendende Instantie is op zoek naar kandidaten voor de volgende functies in verband met de start van boeddhistisch vormingsonderwijs in het schooljaar 2018/19

Het vormingsonderwijs voor openbare lagere scholen wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en uitgevoerd door de stichting GVO/HVO.

Projectleider BVO

&

Leraren BVO

Voor meer info over het BVO zie: https://gvoenhvo.nl/wat-is-gvo-en-hvo/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo/

Een uitgebreide vacature tekst voor deze functies vind u op hier

Op zaterdag 14 april vindt er een informatie bijeenkomst plaats over de start van BVO. Kandidaten voor beide functies worden aangeraden zich voor deze bijeenkomst aan te melden via bvo@boeddhisme.nl
Zie ook de uitnodiging op http://boeddhisme.nl/organisatie/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo/

Uw sollicitatie kunt u voor 21 april richten aan het bestuur van de Boeddhistische Zendende Instantie bzi@boeddhisme.nl

Michael Ritman                   Artho Jansen

Voorzitter BUN                      Voorzitter BZI

Boeddhist Frans Goetghebeur overleden

Gisteren is Frans Goetghebeur  overleden. Goetghebeur was een van de leidende figuren binnen het boeddhisme in België. Frans Goetghebeur was na zijn studies Romaanse filologie een tijdlang werkzaam in het secundair onderwijs. Veertig jaar lang was hij verbonden aan de boeddhistische instituten van Schoten, Brussel, Huy en Cadzand (Nl.) en gedurende tien jaar was hij voorzitter van de Boeddhistische Unie van België (BUB). In het verlengde daarvan nam hij het voorzitterschap van de Europese Boeddhistische Unie (EBU) op zich.

Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl

Zie ook de website van de Belgische Boeddhistische Unie: www.buddhism.be/nl/

Misbruik in het boeddhisme: egoprojectie, overgave en groepsdynamiek

Overal waar mensen samenkomen in complexe en hiërarchische systemen, ligt misbruik op de loer. Dat is zo in het onderwijs, de sport, op de werkvloer en binnen religieuze groeperingen. Dus ook binnen het boeddhisme, getuige de vele misbruikzaken die de laatste jaren in de openbaarheid kwamen. Wat zijn mogelijke valkuilen binnen een student-leraar relatie? En hoe kunnen we hier bewuster mee omgaan? Kitty Arends van Bodhitv sprak erover met psychotherapeut Linda Graham, gestalttherapeut Tom Hannes en hoogleraar Aziatische studies Paul van der Velde.

Voor het volledige bericht zie:

www.bodhitv.nl

Uitnodiging themadag onderwijs

Op zaterdag 14 april aanstaande wordt een informatieochtend gehouden over de opstart van boeddhistisch vormingsonderwijs voor leerlingen van openbare lagere scholen.

Het vormingsonderwijs voor openbare lagere scholen wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en uitgevoerd door de stichting GVO/HVO.

Zie ook de volgende links:
www.gvoenhvo.nl/wat-is-gvo-en-hvo/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo
www.boeddhisme.nl/organisatie/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo

Wij nodigen de leden van de BUN, ouders van kinderen op openbare lagere scholen, potentiële kandidaten voor de functie van projectleider BVO en docenten BVO, (vacatureteksten volgen later), onderwijsprofessionals, leraren en docenten binnen boeddhistische gemeenschappen en alle overige die de ontwikkeling van het boeddhisme een warm hart toedragen, van harte uit om naar deze bijeenkomst te komen.

De bijeenkomst wordt gehouden in:

Het Dienstencentrum GVO/HVO
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee

Start: 10.30
Lunch: 13.00
Afsluiting: 14.00 uur

Aanmelden verplicht via bvo@boeddhisme.nl voor 10 april (i.v.m. de catering)

 

Vrienden van het boeddhisme bestaat vijftig jaar

Op zaterdag 11 november 2017 viert de stichting Vrienden van het boeddhisme met donateurs en genodigden haar 50-jarig jubileum in Antropia in Driebergen. De feestelijke bijeenkomst staat in het teken van ‘Is er één dharma? Of: is er eenheid in de dharma?

Sprekers uit verschillende tradities zullen hierop hun licht laten schijnen. Er is ook een panelgesprek en er wordt teruggekeken op de geschiedenis van de stichting. Dit alles omringd met kleine rituelen en het hartsoetra.

De dag wordt geopend door Jacques den Boer, sprekers zijn onder andere Han de Wit, Wanda Sluijter, Matthijs Schouten en Tenkei Koppens. De paneldiscussie vindt plaats onder leiding van André Kalden, voorzitter van de stichting. Ellen Deiman zingt met alle aanwezigen een meerstemmige hartsoetra.

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor donateurs die zich voor 1 november hebben aangemeld en genodigden, en voor leden van de BUN.

Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl

Voor de uitnodiging voor leden van de BUN zie: www.boeddhisme.nl/vrienden-van-het-boeddhisme

Europese boeddhisten veroordelen geweld Myanmar

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Europese Boeddhistische Unie (EBU), afgelopen weekend in Polen, is een  verklaring opgesteld waarin het geweld in Myanmar wordt veroordeeld. Als lid van de EBU ondersteunt de BUN deze gezamenlijke verklaring.

Voor het volledige bericht zie: europeanbuddhism.org/news