Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Oproep tot einde geweld in Myanmar

De Boeddhistische Unie Nederland ondersteunt onderstaande dringende oproep van de EBU om een direct einde te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar:

De Europese Boeddhistische Unie (EBU) is een internationale vereniging van boeddhistische organisaties en nationale boeddhistische unies in Europa, opgericht in 1975. De aanwezigheid van het boeddhisme in alle Europese landen is de laatste vijftig jaar aanzienlijk toegenomen en vertegenwoordigt nu meerdere miljoenen boeddhisten, niet alleen door de aanwezigheid van geboren boeddhisten afkomstig uit traditionele boeddhistische landen, maar ook omdat steeds meer Europeanen het boeddhisme als hun levensfilosofie hebben aangenomen, geïnspireerd door de boodschap van wijsheid, altruïsme, ruimdenkendheid, liefdevolle vriendelijkheid en grenzeloos mededogen jegens alle levende wezens.

Als vertegenwoordiger van boeddhisten in de lidstaten van de Europese Unie en in de lidstaten van de Raad van Europa is de EBU internationaal actief. Wij onderhouden ook al lang vriendschappelijke betrekkingen met boeddhisten in Myanmar.

Als land met een sterke boeddhistische traditie ligt Myanmar en zijn bevolking ons na aan het hart, of het nu gaat om boeddhisten, christenen, moslims, joden, hindoes, sikhs, of volgers van enige andere religie, dan wel vrijdenkers. Voor ons zijn de positieve ontwikkelingen van het afgelopen decennium bemoedigend geweest, waarin de mensen in Myanmar mensenrechten en democratie zijn gaan genieten in overeenstemming met fundamentele boeddhistische waarden. Ondanks problemen die zich hebben voorgedaan is Myanmar opnieuw toegetreden tot de internationale gemeenschap en heeft het land op verschillende gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Wij betreuren het evenwel ten zeerste dat niet alle etnische groepen in Myanmar volledig burgerschap hebben en met name dat de afgelopen jaren vele duizenden Rohingya-moslims het land hebben moeten ontvluchten om aan geweld te ontkomen. De Rohingya-vluchtelingen moeten veilig naar Myanmar kunnen terugkeren, gerespecteerd worden in hun levenswijze en hun godsdienst en het volwaardig burgerschap krijgen.

Het kwam voor ons als een grote schok dat de Tatmadaw van Myanmar op 1 februari 2021 de macht greep en het staatshoofd en de politieke leiders die volgens de grondwet van 2008 zijn verkozen, afzette. Deze actie is breed veroordeeld door de mensen in Myanmar, die in groten getale zijn gaan demonstreren tegen wat wordt gezien als een onwettige staatsgreep. Ook het feit dat staatsraadslid Aung San Suu Kyi en president Win Myint sinds 1 februari incommunicado zijn en worden vastgehouden, is in brede kring veroordeeld als zijnde onwettig.

Wij nemen er tevens nota van dat vooraanstaande boeddhistische monniken van vooraanstaande boeddhistische kloosterinstellingen in Myanmar deze acties van de Tatmadaw als onwettig hebben veroordeeld en dat zij hebben geëist dat de verkozen leiders worden vrijgelaten en opnieuw worden geïnstalleerd in hun constitutionele posities.

De militaire interventie die de vreedzame ontwikkeling van Myanmar in de richting van democratie een halt toeroept, stemt ons droevig. Een fundamenteel mensenrecht is het recht om voor je mening uit te komen. Het is dan ook zeer verontrustend dat ongewapende burgers die hun recht uitoefenen om hun afkeuring uit te spreken over de machtsovername door de Tatmadaw, steeds vaker worden geconfronteerd met politietroepen die met scherp schieten, met als gevolg dat demonstranten van dag tot dag in steeds grotere aantallen worden gedood. Volgens de laatste berichten zijn in Myanmar ruim vierhonderd demonstranten door politietroepen doodgeschoten.

Er is geen enkele rechtvaardiging voor dergelijk geweld door degenen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde. Wij doen een dringend beroep op degenen die thans het gezag uitoefenen om onmiddellijk een einde te maken aan dit geweld en degenen die dergelijke wandaden begaan voor de rechter te brengen. Als boeddhistische organisatie houden wij ons niet bezig met het bedrijven van politiek in ons eigen land of in enig ander land. Maar we houden ons wel bezig met de fundamentele boeddhistische waarden van vrede, geweldloosheid, rechtvaardigheid en mensenrechten.

Daarom spreken wij ons uit nu jonge mensen die op straat demonstreren worden vermoord. Daarom spreken wij ons uit nu democratisch gekozen leiders worden vastgehouden en nu duizenden onschuldige mensen, waaronder gerespecteerde boeddhistische monniken, gevangen worden gezet. Aan deze onaanvaardbare situatie moet een einde komen. Op boeddhistische gronden en vanuit het oogpunt van de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten verwachten wij van de machthebbers in Myanmar dat zij ophouden ongewapende burgers te vermoorden, zonder daarbij onderscheid te maken tussen boeddhisten, moslims, christenen, joden, hindoes, sikhs of aanhangers van een andere religie of levensbeschouwing, dat zij onwettig gevangengehouden burgers vrijlaten en democratisch gekozen leiders in hun constitutionele posities herstellen.

Hoogachtend,

Ron Eichhorn
Voorzitter van de Europese Boeddhistische Unie

Ondersteund door:

Michael Ritman
Voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland
Bestuurslid van de Europese Boeddhistische Unie

Oproep gericht aan:

Opperbevelhebber Generaal Min Aung Hlaing
Naypyidaw, Republiek van de Unie van Myanmar

Via de ambassadeur van Myanmar in Brussel:

Boulevard Général Wahis 9
1030 Brussel

Amsterdam, 28 maart 2021

Bloemen in de bajes

Op Boeddhadag uitreiken met Duizend Handen  - geef gedetineerden een attentie op Boeddhadag!

Eens per jaar vieren boeddhisten overal ter wereld Boeddhadag oftewel Wesak. Op de dag van de volle maan in mei wordt de geboorte, verlichting en het overlijden (mahaparinirvana) van de Boeddha herdacht. Lichtofferandes, rituelen en meditatiesessies zetten deze dag luister bij. Stichting Duizend Handen zet zich in voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

Op deze bijzondere dag wil Duizend Handen uitreiken naar de mensen die in deze grauwe werkelijkheid leven door ze een kleine attentie aan te bieden: een bloem, een kaart met inspiratiespreuk en een mooi schrift. Om deze wens werkelijkheid te laten worden is Duizend Handen aangewezen op de vrijgevigheid van donateurs. Doe mee! Zet een gedetineerde in het zonnetje. En je zal voelen: geven is ontvangen! Stichting Duizend Handen heeft de ANBI-status. Voor meer informatie ga naar www.duizendhanden.nl.

Doneren via Whydonate. https://www.whydonate.nl/fundraising/1000handen of gebruik deze QR-code!

Hierbij willen we iedereen alvast hartelijk bedanken! Iedere gift hoe klein of groot ook is welkom. En wil je ons helpen? Zegt het voort!

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaatalarm

Betreft: Klimaat-weekend 11 t/m 14 maart - Van: klimaatmars2021.nl
In het weekend van 11 t/m 14 maart wordt in ons hele land een klimaat-weekend gehouden, vol uitingen van grote ongerustheid over de opwarming van de aarde. Dit weekend vindt een paar dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart plaats. Niet alleen is dit klimaat-weekend bedoeld om politieke partijen aan te sporen om serieus werk te maken van vergaand klimaatbeleid, maar ook om onszelf te verbinden aan (nog meer) bewuste duurzame keuzes in onze leefwijze. Daarnaast doen wij een klemmend beroep op de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen en grote vervuilende bedrijven aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Dat de overheid hierin een controlerende taak heeft, is een visie die gedeeld wordt door 91% van de Nederlanders.

In de verschillende geloven en religies wordt het beschermen van de aarde als een religieuze waarde ervaren. Wij erkennen dat het voortbestaan en welzijn van de mens sterk verbonden is met het welbevinden van de aarde. Daarom nodigen wij u, die zich verbonden voelt aan een van de geloofsgemeenschappen in Nederland, van harte uit om binnen uw eigen geloofsgemeenschap mee te denken en mee te doen aan dit klimaatweekend van 11 t/m 14 maart. Dat is allereerst mogelijk door deze oproep te verspreiden en mensen te inspireren en te ondersteunen.

Wat kunt u doen in het klimaat-weekend?
Op https://klimaatmars2021.nl/organisaties/handleidingen/ ziet u wat u zelf en uw religieuze gemeenschap kan doen in het klimaatweekend.

Daarnaast bieden wij als klimaat & geloof-groep de volgende suggesties aan:

 1. De Livestream van het landelijk klimaatalarm
  De livestream is te volgen op zondagmiddag 14 maart. Het programma loopt van 14.00-15.30 uur: om 14.59 uur wordt er een minuut stilte gehouden en om 15.00 uur slaan wij het ‘alarm’, waarbij van kerken wordt gevraagd hun klokken te luiden. Deze minuut stilte kan dienen als een meditatief moment of moment van gebed. https://klimaatmars2021.nl/klimaat-online/
 1. Religieuze vieringen
  Het houden van een online viering in uw eigen geloofsgemeenschap waarin stil wordt gestaan bij de situatie van de aarde. Eventueel als evenement op social media met de hashtags #klimaatalarm en #sacredearth.
  Ook zal op zondagmiddag 14 maart, na het klimaatalarm van 15:00 uur, online een christelijke gebedsbijeenkomst te volgen zijn in het kader van het landelijk klimaatalarm. Hierin worden voorbeden gedaan voor de schepping, de mensen die nu al slachtoffer zijn van de klimaatcrisis en gebed voor de Tweede Kamerverkiezingen. De viering zal t.z.t. gedeeld worden via www.groengelovig.nl.
 1. Social media
  (een post met bovenstaand logo of selfie heeft extra attentiewaarde)
  Een bericht plaatsen op social media als Twitter, Facebook, Instagram, met hashtags #klimaatalarm #sacredearth. Met een foto of filmpje van uw eigen alarm-uiting of met een tekst. Suggesties vindt u onderaan deze brief en als bijlage sturen wij twee afbeeldingen mee die kunnen worden verspreid.
 1. Lakens, banners of poster
  Een laken of poster met bovenstaand klimaatweekend-logo met #klimaatalarm#sacredearth uit/voor uw raam hangen.
 1. Muziek
  Met vrienden, familie, muziekgroep, kinderen buiten muziek maken bij huis, plein of gebedshuis. Op 1,5 meter natuurlijk.
  Wij hopen dat ons klimaat-‘alarm’ van harte geslagen en gehoord zal worden. Het gaat tenslotte om de conditie van het meest kostbare geschenk dat we in bruikleen hebben gekregen: ons gemeenschappelijke huis, de aarde! Vanuit dit besef van urgentie doen we aan iedereen in Nederland de oproep om mee te doen vanaf 11 maart aan het nationale klimaatalarm én aan de wereldwijde klimaatactie van Greenfaith International met als motto Sacred People, Sacred Earth: een zegenspreuk die ons inspireert tot bewustwording en actie.

Dit is een initiatief van de Raad van Kerken, GroeneKerken, Groene moslims, NieuwWij, Kerken PKN Amsterdam, A Rocha, Micha Nederland, Laudato si’-werkgroep Nederland, Netwerk Katholieke vrouwen, Kerk in Actie

Het klimaatalarm (https://klimaatalarm2021.nl/) wordt ondersteund door: Milieudefensie, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion, Code Rood, Fridays For Future, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, De Woonbond en Grootouders voor het Klimaat.

Informatie:
Noor Blokhuis tel. +31 6 81139032
Elske Scholte tel +31 6 53338586

Suggesties voor teksten voor social media:

 • ‘Ik ben verontrust over de opwarming van de aarde en daarom roep ik politieke partijen op om hun voorgenomen klimaatplannen daadwerkelijk uit te voeren! #klimaatalarm #sacredearth

U kunt ook een religieuze zin of quote uit uw eigen geloofsovertuiging nemen om op social media te posten. Bijvoorbeeld:

 • Onze hulp is de naam van de HEER
  die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 128 #klimaatalarm #sacredearth
 • Ons gemeenschappelijke huis, de aarde, is ook als een zus met wie we het bestaan delen – Paus Franciscus #klimaatalarm #sacredearth
 • De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht – Mahatma Gandhi #klimaatalarm #sacredearth
 • Wij hebben de aarde niet als een kostbare erfenis in beheer, maar wij hebben haar van onze kinderen te leen. – Prins Claus #klimaatalarm #sacredearth
 • I’m in love with mother earth – Thich Nhat Hanh #klimaatalarm #sacredearth

 

Afsluitende bijeenkomst kerken en koepelorganisaties

Per 1 juli zijn de meeste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld. Sinds het begin van de crisis heeft de BUN samen met vertegenwoordigers van andere religieuze koepelorganisaties regelmatig contact gehad met Minister Grapperhaus in zijn functie als minister voor de erediensten. Nu deze nieuwe fase is aangebroken zijn de organisaties vandaag fysiek bijeengekomen op het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de afgelopen periode te markeren en deze af te sluiten met een gezamenlijke verklaring. Tijdens de bijeenkomst uitte de Minister zijn bewondering voor de wijze waarop de koepelorganisaties hun verantwoordelijkheid hebben genomen om in eerste instantie uitsluitend op afstand bijeenkomsten te organiseren en vervolgens protocollen te ontwikkelen voor een verantwoorde en geleidelijke heropening van kerken, moskeeën en tempels. Hiernaar gevraagd gaf de Minister aan dat er in de maand juli nog een nader advies volgt van het RIVM met betrekking tot het gezamenlijk zingen binnen een religieuze gemeenschap. In het gezamenlijk slotcommuniqué benadrukken de koepelorganisaties hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die nodig zijn om nieuwe grootschalige uitbraken van corona te voorkomen of te beperken.

Zie ook het nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid en het gezamenlijk communiqué.
Zie ook het bericht op boeddhistischdagblad.nl.

 

Vacancy Professor of Buddhism

For the Faculty of Religion and Theology, the Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is looking for a professor of Buddhism who is driven to conduct research and teach in the field of Buddhism.

Vacancy Professor of Buddhism

Location: AMSTERDAM
FTE: 0.5

Job description

As a professor you are engaged in the study of Buddhism and you profile yourself as a leading scholar in the study of Buddhism. You are an authority on Buddhism, especially Classical Asian as well as global Modernist forms. In this position you are also the head of the official training for Buddhist spiritual care and you work together with the assistant professor to be appointed. The full professor has an academic role that focuses on research that is relevant to the (further) development and institutionalization of Buddhism in the West and in particular for the Netherlands. You also contribute to the profiling of the Texts and Traditions department within FRT, as well as to the whole of the faculty community.

Your duties
• Research focusing on one of the main disciplines of Buddhism, both classical and modern, that is relevant to the social practice of Buddhism in the West. You will start an attractive research line in one of these fields.
• Teaching in the various subjects of Buddhism, both in bachelor- and in master-courses.
• Leading the track "Buddhist spiritual care" and for that reason also participating in the so-called seminar council.
• Contributing to valorisation.
• Acquisition of research grants.
• Contributing to administrative tasks.

Job Requirements

• Doctorate in a relevant field.
• The candidate not only possesses in-depth knowledge of the classical sources of Buddhism, but also has experience with the translation of Buddhism into the world of today. She/he is familiar with the institutionalization of Buddhism in the West, preferably also in the Netherlands.
• High ranking scientific publications that demonstrate the above, as well as relevant networks and editorial membership (s) of scientific journal (s).
• Proven success in applying for research grants.
• Shows social involvement in her / his career, preferably in the field of Buddhist spiritual care.
• Team player within the Buddhist Spiritual Care team, in addition to a slightly coordinating task.
• Experience in supervising PhD students.
• Experience in university education.
• Willingness to learn professional Dutch within a reasonable time (3 years).

What are we offering?

A challenging position in a socially involved organization. On full-time basis the remuneration amounts to a minimum gross monthly salary of €5,749 (H2)
and a maximum €8,371 (H2), depending on your education and experience. The job profile is based on the university job ranking system and is vacant for 0.5 FTE.

The initial employment contract will affect a period of 5 years, with the possibility of extension. Vrije Universiteit Amsterdam offers excellent fringe benefits and various schemes and regulations to promote a good work/life balance, such as:

 • 8% holiday allowance and 8.3% end-of-year bonus, solid pension scheme (ABP), contribution to commuting expenses

About Vrije Universiteit Amsterdam

The ambition of Vrije Universiteit Amsterdam is clear: to contribute to a better world through outstanding education and ground-breaking research. We strive to be a university where personal development and commitment to society play a leading role. A university where people from different disciplines and backgrounds collaborate to achieve innovations and to generate new knowledge. Our teaching and research encompass the entire spectrum of academic endeavour – from the humanities, the social sciences and the natural sciences through to the life sciences and the medical sciences.

Vrije Universiteit Amsterdam is home to more than 26,000 students. We employ over 4,600 individuals. The VU campus is easily accessible and located in the heart of Amsterdam’s Zuidas district, a truly inspiring environment for teaching and research.

Diversity
We are an inclusive university community. Diversity is one of our most important values. We believe that engaging in international activities and welcoming students and staff from a wide variety of backgrounds enhances the quality of our education and research. We are always looking for people who can enrich our world with their own unique perspectives and experiences.

Faculty of Religion and Theology
The Faculty of Religion and Theology is the leading academic centre of expertise for religion in society. Students, lecturers and researchers focus on the major questions in society and in religious communities. They study religious traditions, sources and contemporary expressions of the religious experience. The faculty practises ‘engaged scholarship’ as expressed in cooperation with governments and partners in civil society on themes such as war and peace, sustainable development and inter-religious dialogue. We are the most comprehensive theological faculty worldwide, with ten seminaries for all world religions and many Christian denominations.

Working at Religion and Theology means contributing to excellent research and education through personal commitment, philosophical/religious involvement and social responsibility. We employ more than 100 staff.

Embedding of the chair
This chair is established by the BZI and belongs to the joint responsibility of the Buddhist 'sending agency' and the FRT.

The Buddhist Sending Agency (BZI), on behalf of the Buddhist Union of the Netherlands (BUN), provides the mission of Buddhist spiritual counselors as a government-funded function within education, justice and defense. To support the BZI monitors the professional quality of relevant Buddhist education and other professional knowledge. It does this in order to be of service in reducing suffering and promoting tolerance and a good life together.

Application

Are you interested in this position? Please apply via the application button and upload your curriculum vitae and cover letter until  August 1, 2020. The job interviews are planned for week 35 and will possibly take place through a digital appliance.

APPLY HERE

Applications received by e-mail will not be processed.

Vacancy questions
If you have any questions regarding this vacancy, you may contact:

Name: Prof. dr. Gijsbert van den Brink
Position: Chair of Advisory Committee for this position
E-mail: g.vanden.brink@vu.nl
Telephone: +31205985133

No agencies

 

Zen-boeddhisme tijdens de crisis: onderzoek van Universiteit Utrecht

Dr. Annewieke Vroom (Universiteit Utrecht, Departement Filosofie en Religiewetenschappen) deed een onderzoek onder tien zenboeddhistische gemeenschappen in Nederland. De centrale vraag was hoe zen-boeddhisme veranderde tijdens de pandemie en lockdown, met de keuze voor online werken dat dit vaak als gevolg had. De resultaten zijn in Engelstalige columns  te lezen op de website van onderzoeksgroep Religious Matters: deel I over Rituelen, deel II over Kloosters en kijk ook uit naar deel III over de Wijsheidstraditie.

Zelfcompassie in tijden van Corona

Boeddhisten gezocht voor onderzoek van de VU naar zelfcompassie

Je hebt in je leven wellicht intensieve periodes meegemaakt die veel met je deden. Misschien zit je er op dit moment wel middenin. Voor veel mensen zorgt de corona-crisis nu voor stress, angst, onzekerheid, verdriet, pijn, machteloosheid en soms zelfs wanhoop. Welke emoties de boventoon voeren, is voor iedereen weer anders – de een is harder getroffen dan de ander en ieder persoon beleeft het weer anders. Maar voor iedereen geldt: de crisis doet iets met je gevoelsleven en de manier waarop je in het leven staat, net als andere ingrijpende gebeurtenissen of situaties.

Je gevoelens zijn daarbij niet altijd zoals je graag zou willen. Soms ben je bijvoorbeeld minder leuk, geduldig of vriendelijk dan gewenst. Stress kan er nu eenmaal voor zorgen dat je weleens uit je slof schiet.

Hoe verhoud je je tot jezelf en tot je eigen emoties? Hoe kijk je naar het lijden dat jouzelf of anderen treft? En hoe heeft dat te maken met hoe je kijkt naar de wereld en naar God of dat wat je heilig is? Dat zijn centrale vragen van dit onderzoek.

Uit onderzoek weten we dat een kritische houding naar jezelf kan leiden tot psychische klachten, en een milde houding tot mentaal welbevinden. Wanneer we meer weten over de rol van geloof en levensovertuiging in het mild zijn naar jezelf en het effect hiervan op mentaal welzijn, kunnen we mensen passende handreikingen bieden, bijvoorbeeld in therapie of coaching.

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis? Doe dan mee! Je antwoorden zijn van groot belang! Op dit moment zoeken we juist ook mensen met een andere levensovertuiging dan een religieuze, mensen met een multiple religious belonging, of mensen die zichzelf niet als religieus zien – hoewel we blij zijn met iedereen die meedoet!

Het onderzoek is anoniem en bestaat uit een eenmalige online vragenlijst, te bereiken via www.vu.nl/zelfcompassie. Het invullen hiervan duurt 20 tot 30 minuten. Er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegaan. Meer hierover vind je via www.vu.nl/zelfcompassie.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de bijzondere leerstoel klinische godsdienstpsychologie aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit en het Nederlands Dagblad. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Vrije Universiteit, Amsterdam. Onderzoeksleider is prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, psycholoog en theoloog. Zij is bijzonder hoogleraar aan de VU en rector van het Kennisinstituut christelijke ggz, onderdeel van Eleos en De Hoop ggz.

 

Minister Grapperhaus stuurt Vesak-gelukwensen

Op deze officiële dag van de Vesak-viering (volgens de VN) stuurt minister Grapperhaus, minister van erediensten, gelukwensen naar de boeddhistische gemeenschap in Nederland. Hij doet dit om ons allen een hart onder de riem te steken omdat gezamenlijke Vesak-vieringen dit jaar niet mogelijk zijn vanwege de Corona-maatregelen. Klik hieronder om zijn videobericht te downladen en te bekijken. Op aanvraag is dit bericht ook te ontvangen met Chinese, Thaise, Vietnamese of Sri Lankaanse ondertiteling.

Videoboodschap BUN - Minister Grapperhaus-e