Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Misbruik in het boeddhisme: egoprojectie, overgave en groepsdynamiek

Overal waar mensen samenkomen in complexe en hiërarchische systemen, ligt misbruik op de loer. Dat is zo in het onderwijs, de sport, op de werkvloer en binnen religieuze groeperingen. Dus ook binnen het boeddhisme, getuige de vele misbruikzaken die de laatste jaren in de openbaarheid kwamen. Wat zijn mogelijke valkuilen binnen een student-leraar relatie? En hoe kunnen we hier bewuster mee omgaan? Kitty Arends van Bodhitv sprak erover met psychotherapeut Linda Graham, gestalttherapeut Tom Hannes en hoogleraar Aziatische studies Paul van der Velde.

Voor het volledige bericht zie:

www.bodhitv.nl

Uitnodiging themadag onderwijs

Op zaterdag 14 april aanstaande wordt een informatieochtend gehouden over de opstart van boeddhistisch vormingsonderwijs voor leerlingen van openbare lagere scholen.

Het vormingsonderwijs voor openbare lagere scholen wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en uitgevoerd door de stichting GVO/HVO.

Zie ook de volgende links:
www.gvoenhvo.nl/wat-is-gvo-en-hvo/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo
www.boeddhisme.nl/organisatie/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo

Wij nodigen de leden van de BUN, ouders van kinderen op openbare lagere scholen, potentiële kandidaten voor de functie van projectleider BVO en docenten BVO, (vacatureteksten volgen later), onderwijsprofessionals, leraren en docenten binnen boeddhistische gemeenschappen en alle overige die de ontwikkeling van het boeddhisme een warm hart toedragen, van harte uit om naar deze bijeenkomst te komen.

De bijeenkomst wordt gehouden in:

Het Dienstencentrum GVO/HVO
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee

Start: 10.30
Lunch: 13.00
Afsluiting: 14.00 uur

Aanmelden verplicht via bvo@boeddhisme.nl voor 10 april (i.v.m. de catering)

 

Vrienden van het boeddhisme bestaat vijftig jaar

Op zaterdag 11 november 2017 viert de stichting Vrienden van het boeddhisme met donateurs en genodigden haar 50-jarig jubileum in Antropia in Driebergen. De feestelijke bijeenkomst staat in het teken van ‘Is er één dharma? Of: is er eenheid in de dharma?

Sprekers uit verschillende tradities zullen hierop hun licht laten schijnen. Er is ook een panelgesprek en er wordt teruggekeken op de geschiedenis van de stichting. Dit alles omringd met kleine rituelen en het hartsoetra.

De dag wordt geopend door Jacques den Boer, sprekers zijn onder andere Han de Wit, Wanda Sluijter, Matthijs Schouten en Tenkei Koppens. De paneldiscussie vindt plaats onder leiding van André Kalden, voorzitter van de stichting. Ellen Deiman zingt met alle aanwezigen een meerstemmige hartsoetra.

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor donateurs die zich voor 1 november hebben aangemeld en genodigden, en voor leden van de BUN.

Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl

Voor de uitnodiging voor leden van de BUN zie: www.boeddhisme.nl/vrienden-van-het-boeddhisme

Europese boeddhisten veroordelen geweld Myanmar

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Europese Boeddhistische Unie (EBU), afgelopen weekend in Polen, is een  verklaring opgesteld waarin het geweld in Myanmar wordt veroordeeld. Als lid van de EBU ondersteunt de BUN deze gezamenlijke verklaring.

Voor het volledige bericht zie: europeanbuddhism.org/news

Prinsjesdagviering 2017: Vertrouwen tussen hoop en vrees

De Prinsjesdagviering van 2017 wil déze rijkdom onder de aandacht brengen van bewindslieden en leden van de Staten-Generaal en van alle burgers van dit land, of ze nu hier geboren en getogen zijn, of pas later in hun leven terechtgekomen zijn. De titel van editie van 2017 luidt: Vertrouwen tussen hoop en vrees.

Meegewerkt wordt door joden, moslims, humanisten, christenen, bahaï’s, hindoes, boeddhisten, soefi’s, sikhs, Brahma Kumaris en anderen.

André Kalden, foto BD.

Voor het volledige bericht zie:

www.boeddhistischdagblad.nl

Het hoofdreferaat wordt dit jaar gehouden door André Kalden. Sinds februari 2013 is hij door de algemene ledenvergadering van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) afgevaardigd naar het bestuur van Stichting Prinsjesdagviering.

Vrienden van het boeddhisme vernieuwd en versterkt

Stichting Vrienden van het boeddhisme (VvB) bestaat in november vijftig jaar. In dit jubileumjaar is de stichting druk doende zich gereed te maken voor de toekomst.

Dit voorjaar vroeg prof. Rob Janssen aan oud-voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) André Kalden om hem als voorzitter op te volgen. Eind mei nam Kalden de voorzittershamer over. In juli zijn daarop de statuten de notaris gepasseerd om deze meer in lijn te brengen met de standaard van deze tijd. De laatste wijziging stamde uit 1979 en modernisering was volgens het bestuur gewenst. Ook is het beheer van de Nederlandse vertalingen van Pali-Canon expliciet in de statuten opgenomen. De stichting brengt ook een driemaandelijks virtueel magazine uit met artikelen van binnen- en buitenlandse auteurs.

Voor het volledige bericht zie: boeddhistischdagblad.nl

Voor meer info over VvB zie: www.boeddhisme.nl/organisatie/vvb

Reactie BUN bestuur op situatie bij Rigpa

Naar aanleiding van vragen uit de media heeft het bestuur van de BUN de volgende verklaring uitgegeven.

Het BUN bestuur heeft het volgende beleid in acht genomen met betrekking tot situaties van mogelijk wangedrag en of misbruik in een organisatie die bij de BUN is aangesloten, en in concreto nu bij de situatie bij Rigpa:
1. de discussie moet gevoerd worden op grond van feiten van betrokkenen en niet op grond van indirecte verhalen
2. allereerst gaat het er dan om hoe een betrokken organisatie zorg draagt voor de direct en indirect betrokkenen door met hen in gesprek te gaan, zorg te verlenen en transparantie te scheppen over het standpunt van de organisatie
3. verder bekijken we of de betrokken organisatie onderzoek instelt en eventueel passende maatregelen treft [tegen betrokken individuen]
4. en we overleggen over structurele maatregelen om herhaling te voorkomen (bijvoorbeeld het voorkomen van een op een contacten tussen leraar en leerlingen, ethische codes, vertrouwenspersonen en of commissies, duidelijke huishoudelijk reglementen en dergelijke)
Het BUN bestuur is na de brandbrief in gesprek getreden met het Rigpa bestuur en heeft vertrouwen in de stappen die in Nederland worden gezet. De bijgaande brief van Rigpa ondersteunt ons vertrouwen in Rigpa als organisatie. Verder hebben wij geen enkele aanleiding te veronderstellen dat andere leden van Rigpa anders dan Sogyal Rinpoche zijn aangesproken op laakbaar handelen. Ook hebben er voor zover op dit moment bekend geen misstanden binnen Rigpa Nederland plaatsgevonden.
Het BUN bestuur kiest er dan ook voor om Rigpa Nederland te steunen in dit voor alle betrokkenen moeizame en pijnlijke proces en ziet gezien bovenstaande geen aanleiding Rigpa te schorsen. Nog los van het feit dat de statuten van de BUN hier niet in voorzien.
In Frankrijk is er voor gekozen door de UBF, de Franse boeddhistische unie, om het lidmaatschap van Rigpa op te schorten. Daarbij moet opgemerkt worden dat het onderzoek zich vooral richt op wat in Frankrijk heeft plaatsgevonden. Ook heeft de UBF de wens uitgesproken voor een ontwikkeling ten goede.
Het BUN bestuur zal dit beleid toetsen met de leden in de komende ledenvergadering in november waar deze discussie geleid zal worden door een BUN bestuurder die niet lid is van Rigpa. Daarnaast wordt dan ook, door de Dharma Advies Raad van de BUN, de raad van boeddhistische leraren in Nederland, een advies gepresenteerd over de rol van leraar en leerling. Verder wordt overwogen een instantie in het leven te roepen ter ondersteuning van bestuurders die met mogelijk grensoverschrijdend gedrag in hun organisatie te maken krijgen.
Het BUN bestuur zal in overleg blijven met het bestuur van Rigpa Nederland om de voortgang in dit proces te volgen en te toetsen op bovenstaande, ook om te blijven leren hoe we wangedrag binnen onze organisaties kunnen voorkomen en waar toch voorgekomen op een zo goed mogelijke manier kunnen adresseren.

Namens het BUN bestuur,
Reinier Tilanus,
woordvoerder

Bijlage: verklaring Rigpa Nederland

Voorzitter Michael Ritman over BUN, Sogyal en Rigpa

Sogyal Rinpoche, de oprichter en spiritueel leider van Rigpa International, met ook afdelingen in Nederland en België, ligt zwaar onder vuur. Al sinds de jaren negentig zijn er beschuldigingen van onder meer seksueel misbruik van volgelingen. Het actualiteitenprogramma Brandpunt besteedde er vorige maand aandacht aan. Deze maand schreven acht oud-volgelingen, die behoorden tot de inner circle, een brief aan hem waarin ze hem onder meer verweten zich geestelijk en lichamelijk door hem misbruikt te voelen, onderwerp waren van seksuele lusten van Sogyal en hem opriepen zijn gedrag te veranderen of hen tegen te spreken als ze onwaarheid verkondigden. Tot nu toe heeft Sogyal Rinpoche - voor zo ver bekend, inhoudelijk nog niet op hun verwijten gereageerd.

Het Boeddhistisch Dagblad sprak gisteren met Michael Ritman, voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en actief lid van Rigpa Nederland. Hoe kijkt hij tegen de beschuldigingen aan nu door enkelen de suggestie wordt geuit  dat Rigpa zich onder de vleugels van de BUN verschuilt.

Rigpa Nederland is lid van de Boeddhistische Unie Nederland waarvan u voorzitter bent. U bent ook verbonden aan Rigpa Nederland. Met name de laatste maanden is er door een aantal mensen ernstige kritiek geuit op de handelwijze van Sogyal rinpoche. Op 14 juli schreven acht voormalige prominenten van zijn organisatie een brief aan hem waarin ze beschreven hoe zijn gedrag hen heeft gekrenkt, geestelijk misvormd, hun eigenwaarde heeft aangetast en hen heeft beledigd en gekwetst.  Ze verwijten Sogyal dat hij niet naar hun kritiek op zijn handelwijze heeft geluisterd en die niet heeft aangepast. Aan de andere kant waren ze tientallen jaren op de hoogte van zijn volgens hen onbetamelijk gedrag en lieten dat toe en dekten dat af. In feite beschuldigen zij ook zichzelf, dat ze deze handelwijze en cultuur mogelijk hebben gemaakt. Hoe gaat de BUN om met een lid, Rigpa Nederland, waarvan de spiritueel leider zo onder vuur ligt? Hoe gaat u daar zelf mee om? 

Ritman: ‘ Over het algemeen is het BUN-bestuur terughoudend met reactie geven op nieuws dat haar leden betreft. De juistheid van berichtgeving staat niet altijd vast. Daarbij vinden we dat het primair aan de betreffende organisatie zelf is om te reageren.

Als het gaat om een zaak met actuele nieuwswaarde in de landelijke media, vinden we een reactie wel op zijn plaats. Toen in 2015 de NOS berichtte over een aantal misbruikzaken uit het verleden, hebben we direct gereageerd, zoals blijkt uit ons persbericht van 24 mei 2015.’

De BUN noemt zich een vriendschapsvereniging waarbij nu al meer dan veertig boeddhistische Nederlandse organisaties zijn aangesloten. Maar u bent als organisatie ook de officiële vertegenwoordiger van het boeddhisme in Nederland naar de overheid toe. Kan het dan wel zo zijn dat deze organisatie als vriendschapsvereniging wordt betiteld en geen sancties –dat is mijn aanname- kan nemen tegen leden waarvan de belangrijkste leraar in zo’n ernstige mate wordt beschuldigd en het boeddhisme in een slecht daglicht plaatst. 

Ritman: ‘In antwoord op Kamervragen stelde de minister in zijn schrijven van 28 augustus 2015: “Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) om te voorkomen dat boeddhistische monniken en/of leraren zich schuldig maken aan (seksueel) misbruik.

We zijn in de periode daarna met de minister en zijn staf in overleg gegaan. Daarbij hebben we uitgelegd welke stappen de BUN heeft gezet om aan die verantwoordelijkheid invulling te geven:

  1. Het actief ondersteunen van het initiatief voor een onafhankelijk meldpunt. Het artikel van het Boeddhistisch Dagblad van 2 november 2015 geeft de gang van zaken hieromtrent correct weer.
  2. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon, gebonden aan een professionele beroepscode, o.a. voor wat betreft de vertrouwelijkheid.
  3. Het actief stimuleren van de leden om een eigen ethische code in te stellen en het faciliteren van de inhoudelijke uitwisseling hierover tussen de leden.

De leden ondersteunen dit beleid. Ik verwijs hiervoor naar de notulen waarin de genomen besluiten zijn vastgelegd. Verder is in onze ALV van 6 mei jl. vastgesteld dat 50% van de 40 leden op de eigen website verwijst naar het Meldpunt BG*, naar een eigen vertrouwenspersoon, naar de externe vertrouwenspersoon van de BUN, naar een ethische code, of een combinatie hiervan. Andere leden hebben aangegeven dat ze intern wel een proces zijn gestart, maar dit nog niet hebben afgerond.’

Wat heeft de BUN ondernomen toen de afgelopen maanden de beschuldigingen richting Sogyal rinpoche een nog zwaarder en ernstiger karakter kregen. Nu van acht mensen die tientallen jaren met hem te maken hadden en in zijn nabije omgeving verkeerden?

Ritman: ‘Naar aanleiding van de uitzending van Brandpunt is het bestuur van de BUN in gesprek gegaan met het bestuur van Rigpa Nederland. Intussen was ook de brief van de prominente leden bekend gemaakt. We hebben in dat gesprek aangedrongen op openheid en transparantie. Uit het gesprek dat we hadden, en uit de reactie van Rigpa naar buiten toe, blijkt wat ons betreft dat Rigpa deze zaak uiterst serieus neemt. Voor alle duidelijkheid, als ik het over Rigpa heb, bedoel ik Rigpa Nederland. Rigpa Nederland is lid van de BUN.

Het moge duidelijk zijn dat hierbij veel komt kijken, juist omdat de zaak niet licht wordt opgenomen. Als bestuur van de BUN willen we Rigpa de ruimte geven om het loodzware proces dat ze nu aan moeten gaan ook daadwerkelijk in te vullen. We hebben Rigpa gevraagd om op de eerstvolgende ALV openheid van zaken te geven, voor zover op dat moment bekend. Hierover zal een open discussie gevoerd worden met de leden. Het is aan de leden om te bepalen hoe het verder gaat.

In het algemeen is ons beleid dat als een van de leden in moeilijkheden verkeert, we elkaar moeten helpen. Al is het maar omdat verschillende leden in verschillende fases van hun ontwikkeling met vergelijkbare problemen geconfronteerd kunnen worden. Er kan ook lering worden getrokken uit eerdere misbruikzaken in het buitenland, waarbij boeddhistische organisaties orde op zaken hebben gesteld, zichzelf als het ware opnieuw hebben uitgevonden, en nu floreren als dharma-gemeenschap. Dat wensen we Rigpa ook van harte toe.’

In het verleden is organisaties het lidmaatschap van de BUN geweigerd omdat zij niet aan de gestelde voorwaarden van de BUN voldeden. Kunt u ook sancties instellen tegen boeddhistische organisaties die wel al lid zijn van de BUN. Meet u met twee maten?  

Ritman: ‘Volgens mij is in het verleden maar één keer een aanvraag voor lidmaatschap geweigerd. Deze aanvrager voldeed niet aan de bepalingen met betrekking tot een respectvolle benadering van andere leden en dat was bij de aanvrager zelf bekend.

Natuurlijk is het zo dat we als BUN een sanctiemogelijkheid hebben: het opzeggen van het lidmaatschap. Dit ligt vast in de statuten en het huishoudelijk reglement. We willen Rigpa de ruimte bieden orde op zaken te stellen en effectieve maatregelen te treffen. Vervolgens willen we ze de gelegenheid bieden in de ALV verantwoording af te leggen over wat hun bevindingen zijn en wat hun verdere plannen zijn. We hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de bereidheid van Rigpa zich hiervoor volledig in te zetten.

Omwille van de zorgvuldigheid hebben we als bestuur al besloten dat dit agendapunt tijdens de ALV niet door mij als voorzitter zal worden geleid. Ik zal natuurlijk wel aanwezig zijn om zelf ook verantwoording af te leggen. Wat mij betreft mogen daarbij mijn rol als bestuursvoorzitter en mijn rol als actief lid van Rigpa aan de orde komen. Ik ben ten volle bereid die discussie daar en dan open aan te gaan. Daar loop ik niet voor weg.’

*Het Meldpunt BG gaat in 2017 door maar gezien het geringe aantal meldingen stopt het met de telefonische opvolging. Het meldpunt reageert nog steeds op meldingen en verwijst door naar de juiste instantie. Verder nemen ze in hun overweging mee dat door de aanstelling van de externe vertrouwenspersoon van de BUN er al een mogelijkheid voor telefonische of persoonlijke hulpverlening is bijgekomen. De externe vertrouwenspersoon van de BUN raadt melders standaard aan ook melding te doen bij het Meldpunt BG.
Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl