Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Introductiedag Duizend Handen december 2018

Stichting Duizend Handen zet zich in voor het welzijn van (ex-)gedetineerden in Nederland. Wil je compassie in actie omzetten? Steek twee handen uit de mouwen en doe mee met Duizend Handen. Op zaterdag 15 december organiseren we een introductiedag voor aspirant-vrijwilligers.

Geef je op via onze website, via het aanmeldformulier of mail de coördinator: coordinator@duizendhanden.nl. Dan nemen we contact met je op.

Onderzoek vrijblijvend of dit iets voor je is: bijdragen aan een menswaardig bestaan van (ex-)gedetineerden als bezoekvrijwilliger of buddy buiten de bajes. Ook kun je helpen bij Met Aandacht Buiten. Met Aandacht Buiten zijn groepen waarin ex-gedetineerden en boeddhistische beoefenaars samen mediteren. Op dit moment is een groep actief in Rotterdam. We willen Met Aandacht Buiten ook in andere steden en regio’s starten. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die zich willen inzetten om een veilige omgeving te creëren voor een doelgroep die niet gemakkelijk de weg vindt naar reguliere sangha’s.

Locatie: Maitreya Instituut, Hoofdweg 109, 7371 GE Loenen (Gelderland)
Zaterdag 15 december van 10.00 tot 15.30 uur. Voor lunch wordt gezorgd.

Zie ook de website:
www.duizendhanden.nl

Humanitaire crisis in Jemen

In Jemen vindt de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. De situatie is urgent: 75% van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig. In het land woedt sinds 2015 een burgeroorlog, en al twee miljoen Jemenieten sloegen op de vlucht voor het aanhoudende conflict. Zij zijn nu ontheemd, in een land dat wordt geteisterd door armoede en geweld. Veel mensen zijn ondervoed en ziektes zoals cholera verspreiden zich snel in het door oorlog verwoeste land. In oktober 2018 waarschuwt de Verenigde Naties dat een hongersnood dreigt voor de helft van alle inwoners van Jemen. Dat zijn 14 miljoen mensen die het risico lopen ernstig ondervoed te raken en hieraan te overlijden. Nu al sterven elke dag kinderen door gebrek aan eten.

Rabbijn Awraham Soetendorp (l)

Gisteren stuurden bijna 40 religieuze leiders en vertegenwoordigers van Nederlandse levenbeschouwingen op initiatief van de Nederlandse rabbijn Awraham Soetendorp een brief aan minister-president Mark Rutte en minister van buitenlandse zaken Sigrid Kaag waarin ze hun bezorgdheid uitten over de tragedie in Jemen en aangaven dat het geweld moet worden gestopt. In het gebouw van de Tweede Kamer werd de brief aangeboden aan het CU-Kamerlid Voordewind, CDA-Kamerlid Van Helvert en 50+ Kamerlid van Rooijen.

De ondertekenaars van de brief, onder wie Michael Ritman van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN): ‘Het gevoel van machteloosheid dat ons dreigt te bevangen moet doorbroken worden. Vanuit deze door ons gedeelde verantwoordelijkheid richten wij, diverse religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigend ons tot u met een hartstochtelijke bede om met alle kracht leiderschap te blijven tonen. Al het mogelijke moet worden gedaan om het lijden van de burgerbevolking van Jemen te stoppen en in hun noden te voorzien.

Voor het volledige bericht zie: boeddhistischdagblad.nl

Zie ook: nos.nl

Verklaring BUN-bestuur over misbruik door boeddhistische leraren

In de kantlijn van een bericht van de NOS van 10 september over seksueel misbruik door boeddhistische leraren wordt een bewering aangehaald dat "20 van de 45 leden (van de BUN) in opspraak zijn geraakt wegens beschuldigingen van seksueel misbruik door de geestelijk leider(s)”. Daarbij worden drie voorbeelden genoemd die recentelijk volop in de publiciteit zijn gekomen: Rigdzin, Rigpa en Shambhala.

Als BUN-bestuur zijn we er in het verleden teveel vanuit gegaan dat geruchten nog geen beschuldigingen zijn en dat bij een beschuldiging nog geen schuld is vastgesteld. Dat was te makkelijk. De stroom van publiciteit, die in twee van de drie genoemde voorbeelden ondersteund wordt door gedegen onafhankelijke rapporten, heeft ertoe bijgedragen dat wij ons beeld hebben bijgesteld. Het gaat niet meer om geruchten, incidenten of iets dat zich in ‘andere tijden’ heeft afgespeeld. De berichtgeving in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat ook binnen boeddhistische gemeenschappen zaken aan het licht gebracht worden die te lang geheim gehouden zijn.

Toch mag je er niet van uitgaan dat iedere beschuldiging daadwerkelijk betekent dat iemand schuldig is. Het gaat ons veel te ver om te suggereren dat 20 van de 45 leden van de BUN nu of in het verleden betrokken zijn geweest bij misbruik.

Omdat deze bewering door de NOS zonder weerlegging of nuancering wordt gepresenteerd, vinden we dat we hier als bestuur van de BUN op moeten reageren, met de kanttekening dat de berichtgeving van de NOS sinds 2015 over dit thema in algemene zin correct is geweest. Alle publiciteit sinds die tijd heeft geleid tot openheid, bewustwording en concrete maatregelen door de BUN en haar leden. Daarbij hoort ook waakzaamheid. We mogen er niet van uitgaan dat er geen nieuwe of nog onbekende gevallen van misbruik aan het licht zullen komen.

De cijfers in perspectief:

Volgens de achterliggende cijfers zou het gaan om twaalf verschillende geestelijk leiders. Verder blijkt dat leraren van huidige leraren, of leraren van leraren van huidige leraren worden meegeteld, ook als die nooit bij de genoemde organisatie betrokken zijn geweest.

Het blijkt uiteindelijk om zes leraren te gaan die in de afgelopen tien jaar direct of indirect in Nederland actief waren. De beschuldigingen variëren in gradaties tussen een betreurenswaardige misstap, ongepaste relaties, seksuele intimidatie en structureel misbruik.

Vanwege de ernst van de aantijgingen zijn er in het afgelopen jaar drie leraren tijdelijk of definitief teruggetreden als spiritueel leider (Sakyong Mipham, Sogyal, Xuecheng). Daarbij is sprake van één afgerond onderzoek, en twee nog lopende onderzoeken.

Hierbij willen we uitspreken:

 1. Dat we met grote droefheid het lijden erkennen van slachtoffers van misbruik door boeddhistische leraren en leiders.
 2. Dat we het benoemde seksueel misbruik bij een aantal van onze leden ten zeerste betreuren.
 3. Dat we in deze gevallen actief in gesprek zijn gegaan met de betrokken leden, waarbij we aandringen op waarheidsvinding, transparantie en gepaste maatregelen.
 4. Dat indien de betrokken leden actief meewerken aan onderzoek naar misstanden, en waar nodig gepaste maatregelen treffen, we deze leden zullen steunen in dit proces.
 5. Dat we Nederlandse slachtoffers van misbruik binnen boeddhistische gemeenschappen onze hulp aanbieden, bij voorkeur onder waarborg van vertrouwelijkheid via de externe vertrouwenspersoon van de BUN. Die bepaalt in overleg met de melder een passend hulptraject, en/of het indienen van een klacht bij de betreffende organisatie, en/of een aangiftetraject van een strafbaar feit.
 6. Dat er door de BUN en haar leden in de afgelopen drie jaar concrete maatregelen zijn getroffen om misbruik te voorkomen. Inmiddels beschikken 25 van de 45 leden over een ethische gedragscode. Op de ledenvergadering op 3 november a.s. wordt een voorstel besproken om binnen twee jaar naar 100% te gaan.
 7. Dat de BUN zich zal blijven inzetten voor bewustwording, transparantie en veiligheid: iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden moet een veilige plek zijn.

Namens het BUN-bestuur,
Michael Ritman
Voorzitter

 

Verklaring Europese Boeddhistische Unie over misbruik

Deze verklaring is tot stand gekomen op de ledenvergadering van de Europese Boeddhistische Unie

In een spirituele context, net als in iedere andere context, kunnen verschillende vormen van ongepast gedrag voorkomen, inclusief seksueel misbruik. Dit geldt vanaf de vroegste geschiedenis, in vele landen en in vele religieuze en spirituele tradities. Vandaag de dag is dit nog steeds de trieste waarheid.

Boeddhistische gemeenschappen vormen hierop geen uitzondering. Recent zijn er verschillende nieuwe zaken van misbruik binnen boeddhistische gemeenschappen aan het licht gekomen. In alle gevallen gaat het om machtsmisbruik, waaronder seksueel misbruik.

Wij erkennen met grote droefheid het lijden van slachtoffers van schade toegebracht door boeddhistische leraren en leiders.

Het is duidelijk dat er in veel gevallen ernstige inbreuken op de integriteit en in sommige gevallen zelfs strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Een sterke hiërarchie, een hechte gemeenschap, een gedeeld geloofssysteem en oprechte toewijding kunnen allemaal bijdragen aan een gezonde spirituele omgeving, maar kunnen ook tot gevolg hebben dat er ongezonde relaties ontstaan, en dat volwassenen en kinderen ernstig worden geschaad.

In de relatie tussen leraar en leerling verkeert de leraar in een grotere machtspositie en draagt hij meer verantwoordelijkheid dan de leerling. Wij bevelen aan dat seksuele relaties tussen leraren en leerlingen ofwel onderworpen zijn aan duidelijk omschreven en effectief toegepaste maatregelen om het risico van machtsmisbruik te beperken, ofwel geheel verboden zijn.

Het eerste principe van boeddhistische ethiek is: berokken geen schade. Vanaf de vroegste geschiedenis van het boeddhisme is dit benadrukt.

Wij roepen alle boeddhistische organisaties op om beschuldigingen van ernstige vergrijpen tegen de ethische leefregels en de wet door hun leraren en leiders op een eerlijke en effectieve manier te onderzoeken, en te luisteren naar hen die zich geschaad en niet gehoord voelen, met compassie voor alle betrokkenen.

In de afgelopen jaren hebben veel boeddhistische organisaties ethische richtlijnen, klachtenprocedures en opvangprocedures voor slachtoffers van seksueel misbruik ingesteld. Wij roepen alle boeddhistische organisaties in Europa op hun voorbeeld te volgen, om ervoor te zorgen dat iedereen Boeddha’s onderricht kan ontmoeten in een respectvolle, veilige en zorgzame omgeving.

Europese Boeddhistische Unie
Ledenvergadering 2018
Adhisthana, Triratna
Coddington, UK
30 september 2017

www.europeanbuddhism.org

Persverklaring naar aanleiding van Rigpa-rapport

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is de vriendschapsvereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland. De leden beslissen over het beleid van de BUN en benoemen het bestuur. Het bestuur faciliteert, coördineert en initieert. De BUN fungeert als gesprekspartner voor de overheid namens de boeddhistische gemeenschap in Nederland.

Het bestuur van de BUN heeft met ontzetting kennis genomen van de inhoud van het door Rigpa uitbesteedde, en onlangs gepubliceerde, onafhankelijke rapport over het wangedrag van de leraar Sogyal Rinpoche, en de andere onthullingen over misbruik door boeddhistische leraren die recentelijk in de publiciteit zijn gekomen.

De BUN wijst iedere vorm van misbruik af, betreurt elk slachtoffer hiervan zowel binnen als buiten de boeddhistische context, en betuigt haar medeleven aan alle directe en indirecte slachtoffers.

In de afgelopen jaren heeft de BUN in samenspraak met haar leden een aantal maatregelen genomen door:

 • Het gesprek met haar leden te zoeken om het bewustzijn te verhogen en het belang van organisatorische maatregelen om misbruik te voorkomen te benadrukken.
 • Het ondersteunen van een onafhankelijk meldpunt. Dit is inmiddels opgeheven, mede door het geringe aantal meldingen.
 • Het aanstellen van een landelijke, onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon. Hier kunnen slachtoffers nog wel vertrouwelijk terecht.
 • Het aanmoedigen van het aanstellen en opleiden van vertrouwenspersonen die functioneren binnen organisaties. In juni van dit jaar is hiervoor een trainingsdag georganiseerd door externe specialisten.
 • Het aansporen van haar leden een ethische code op te stellen die gedragen wordt door de eigen organisatie. Hier hebben 25 van de 45 leden inmiddels gehoor aan gegeven.
 • Het informeren over de rol van leraar en leerling in een boeddhistische context.

De BUN zal er met haar leden aan blijven werken dat boeddhisten binnen hun organisaties op een veilige manier in een betrouwbare omgeving hun programma van studie en beoefening kunnen volgen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via het secretariaat op secretariaat@boeddhisme.nl.

 

Meldpunt BG stopt

Het EOKM heeft ons bericht dat het Meldpunt BG niet langer actief is. Hierbij de tekst die op hun website (https://www.eokm.nl/nieuws/) te vinden is:

“Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) sluit per vandaag (8 juni) het Meldpunt voor seksueel misbruik in de Boeddhistische Gemeenschap (BG). Bij het Meldpunt kwam nog maar heel sporadisch een melding binnen. Bovendien is het EOKM vorig jaar begonnen met het afstoten van taken, die niet tot de kerntaken behoren. Het EOKM bestrijdt online misbruik van kinderen. Omdat er geen geschikte partij is gevonden die het Meldpunt BG over kan nemen, heeft het EOKM nu besloten het Meldpunt definitief te sluiten.”

Vanuit de BUN willen wij directie en medewerkers van het EOKM heel hartelijk danken voor hun initiatief het Meldpunt BG in november 2015 op te starten. Op dat moment ontbrak het ons volledig aan de expertise om zelf iets te organiseren, terwijl de urgentie wel duidelijk was.

De BUN vindt dat het niet zo mag zijn dat slachtoffers van ongewenste omgangsvormen in het algemeen en seksueel misbruik in het bijzonder in de kou blijven staan. Vanaf 1 januari 2017 heeft de BUN daarom een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Zie de vermelding op onze website: http://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/.

Veel leden van de BUN beschikken inmiddels over een ethische code, een klachtenregeling en/of eigen vertrouwenspersonen. Andere leden zijn daar nog actief mee bezig. De BUN roept al haar leden op dit voorbeeld te volgen.

Kandidaten gezocht voor BVO

Het bestuur van de Boeddhistisch Zendende Instantie is op zoek naar kandidaten voor de volgende functies in verband met de start van boeddhistisch vormingsonderwijs in het schooljaar 2018/19

Het vormingsonderwijs voor openbare lagere scholen wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en uitgevoerd door de stichting GVO/HVO.

Projectleider BVO

&

Leraren BVO

Voor meer info over het BVO zie: https://gvoenhvo.nl/wat-is-gvo-en-hvo/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo/

Een uitgebreide vacature tekst voor deze functies vind u op hier

Op zaterdag 14 april vindt er een informatie bijeenkomst plaats over de start van BVO. Kandidaten voor beide functies worden aangeraden zich voor deze bijeenkomst aan te melden via bvo@boeddhisme.nl
Zie ook de uitnodiging op http://boeddhisme.nl/organisatie/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo/

Uw sollicitatie kunt u voor 21 april richten aan het bestuur van de Boeddhistische Zendende Instantie bzi@boeddhisme.nl

Michael Ritman                   Artho Jansen

Voorzitter BUN                      Voorzitter BZI

Boeddhist Frans Goetghebeur overleden

Gisteren is Frans Goetghebeur  overleden. Goetghebeur was een van de leidende figuren binnen het boeddhisme in België. Frans Goetghebeur was na zijn studies Romaanse filologie een tijdlang werkzaam in het secundair onderwijs. Veertig jaar lang was hij verbonden aan de boeddhistische instituten van Schoten, Brussel, Huy en Cadzand (Nl.) en gedurende tien jaar was hij voorzitter van de Boeddhistische Unie van België (BUB). In het verlengde daarvan nam hij het voorzitterschap van de Europese Boeddhistische Unie (EBU) op zich.

Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl

Zie ook de website van de Belgische Boeddhistische Unie: www.buddhism.be/nl/