Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Samatha Meditatie op Buddho

Samatha, Theravada Driebergen, …

Meditatie op Buddho is een traditionele vorm van samatha (concentratie) meditatie binnen het Theravada Boeddhisme.

Het is een vorm van Buddhanussati meditatie, dat wil zeggen, het richten van de mind op de kwaliteiten van de Boeddha, waarbij het meditatieobject het geluid van de mantra Buddho is.

Aan het hoofd van de methode staat Ahba, een Birmese meditatie meester en abt van een vooraanstaand Pali klooster in Noord-Thailand.

Ahba benadrukt in zijn onderwijs een geduldige en graduele ontwikkeling van moraliteit, concentratie en wijsheid, net zoals de Boeddha dat 2500 jaar geleden deed. De beoefening omvat zo het gehele boeddhistische pad naar bevrijding.

Door middel van samatha meditatie op Buddho ontwikkel je een schoon en helder bewustzijn.

Als je bewustzijn schoon en helder is dan komt concentratie vanzelf.

Als concentratie eenmaal diep en stevig is ontstaat er ruimte voor het ontstaan van wijsheid.

Ahba geeft als voorbeeld een raam waardoor je naar buiten kijkt. Als het raam vies is zie je niet wat er zich buiten afspeelt. Als je het raam een beetje schoonmaakt kun je er een beetje doorheen kijken. Als je het raam volledig schoon en helder hebt gemaakt kun je er precies en zonder vervorming doorheen kijken, je ziet de dingen dan zoals ze werkelijk zijn.

Wijsheid komt als het ware in de kielzog van de meditatie mee, net als andere mentale kwaliteiten zoals bijvoorbeeld mindfulness, liefde-vriendelijkheid, compassie, geduld, energie en doorzettingsvermogen.

De basis van deze meditatie ligt in het er zelf mee aan de slag gaan, er elke dag mee bezig zijn.

In Nederland heeft Herman Schreuder op basis van zijn jarenlange en diepgaande ervaring van Ahba de zegen gekregen het systeem te onderwijzen. Herman onderwijst de meditatie uit diepe dankbaarheid voor al het goeds dat het hem heeft gebracht. De meditatie kost geen geld, alleen eigen inspanning.

Naaste de individuele meditatie bestaat de mogelijkheid mee te doen aan onze groeps-sessies en worden er elk jaar twee retraites georganiseerd. Daarnaast gaan enkele Nederlandse discipelen regelmatig voor langere retraites naar Ahba in Thailand.

Enkele discipelen die dat leuk en inspirerend vinden bestuderen de Theravada-boeddhistische filosofie, waaronder de Abhidhamma, de leer over de ware natuur van de dingen.

Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak met Herman. Misschien is de stap naar meditatie nu nog te groot voor je. Overweeg dan eens om langs te komen voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven en waar staat spanning op de boog?

Geïnspireerd?

Begin met mediteren

Lees meer op onze Website:

Stichting Buddho

Neem contact met ons op:

Buddho | Contact

Vind verdieping op onze Blog

Buddho | Blog

Kom naar een Introductie-bijeenkomst:

Buddho | Agenda

Information in English

Meditation on Buddho is a traditional form of samatha (concentration) meditation within Theravada Buddhism.

It is a form of Buddhanussati meditation, that is, focusing the mind on the qualities of the Buddha, where the meditation object is the sound of the mantra Buddho.

At the head of the method stands Ahba, a Burmese meditation master and abbot of a prominent Pali monastery in northern Thailand.

Ahba emphasizes in his teaching a patient and gradual development of morality, concentration and wisdom, just as the Buddha did 2500 years ago. The practice thus encompasses the entire Buddhist path to liberation.

Through samatha meditation on Buddho you develop a clean and clear mind.

When your mind is clean and clear, concentration comes naturally.

Once concentration is deep and firm there is space for wisdom to arise.

Ahba gives the example of a window through which you look outside. When the window is dirty you cannot see what is happening outside. If you clean the window a little, you can see through it a little. When you have cleaned the window completely you can see through it precisely and without distortion, you see things as they really are.

Wisdom comes along in the wake of meditation, so to speak, as do other mental qualities such as, for example, mindfulness, loving-kindness, compassion, patience, energy and perseverance.

The basis of this meditation is practicing yourself,  every day.

In the Netherlands, Herman Schreuder teaches the meditation system based on his years of deep experience with Ahba. Herman teaches the meditation out of deep gratitude for all the good it has brought him.  His guidance cotst nothing but personal effort.

Besides the individual meditation there is the possibility to join our group sessions and two retreats are organized every year. In addition, some Dutch disciples regularly go to Ahba in Thailand for longer retreats.

Some disciples who find this fun and inspiring study Theravada Buddhist philosophy, including Abhidhamma, the teaching about the true nature of things.

Contact us for more information about meditation or to make an appointment with Herman. Perhaps the step to meditation is too big for you right now. Then consider coming in for a conversation about meaning. What are the important things in life for you and where do you experience friction?