Geen aankomende evenementen gevonden.

Veiligheid

Voor de BUN en haar leden staat vast dat iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. Dit is van essentieel belang omdat het leertraject binnen het boeddhisme met onzekerheid gepaard kan gaan. Hoe weet ik wat klopt en wat niet? Laat ik mij teveel leiden door groepsdruk of druk van de leraar? Boeddha is duidelijk hierover: “… als deze [geestestoestanden] leiden tot onheil en leed… dan moeten jullie ze opgeven!” (Zie: www.boeddhisme.nl/wat-is-boeddhisme/de-rol-van-leraar-en-leerling)
In zo’n onzekere situatie is het goed om een gesprek aan te gaan met een van de externe vertrouwenspersonen aangesteld door de BUN. Mede door het aanstellen van externe vertrouwenspersonen creëert de BUN een veilige omgeving voor belangstellenden en aangeslotenen bij onze leden. Sinds november 2018 is een ethische code voor onze leden verplicht. De leden van de BUN dienen die te publiceren op hun website. Ook wordt door de leden van de BUN actief verwezen naar de externe vertrouwenspersonen van de BUN. Voor nieuwe leden van de BUN geldt een overgangsperiode van maximaal 2 jaar, zodat voor alle leden de ethische code de uitkomst vormt van een zorgvuldig intern proces en door iedereen in de betreffende organisatie gedragen wordt.

Vertrouwenspersonen

Sinds 1 januari 2019 is  Thijs Huijs externe  vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor de BUN. Hij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Thijs werkt ook als coach, analytisch therapeut en is interne vertrouwenspersoon voor grote organisaties in Nederland. Ook heeft hij jaren gewerkt als externe vertrouwenspersoon voor het NOC&NSF. (https://www.huijs-consult.nl/). Via e-mail is hij bereikbaar op: info@huijs-consult.nl

Sinds 1 januari 2023 is ook Petra Stevering externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor de BUN. Zij is sinds 2007 werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij diverse organisaties. Zij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Daarnaast werkt zij momenteel als coördinator bij Humanitas en zet zij zich in voor het tegengaan van eenzaamheid en geeft ze Mindfulness/Yoga lessen. Sinds 2012 beoefent zij vrijwel dagelijks meditaties en yoga. De diverse trainingen en retraites volgt zij bij verschillende leraren en stromingen in het Boeddhisme. Achtergrondinfo over haar vind je op https://www.petrastevering.nl/. Via e-mail is zij bereikbaar op: devertrouwenspersoon@gmail.com 

Ongewenste omgangsvormen

Dit is een breed begrip waaronder zeer uiteenlopende zaken vallen, waarbij het criterium de eigen beleving is. Het kan gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik. De kern is dat het zaken zijn waarvan iemand ernstige hinder ondervindt. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om arbeidsconflicten.

Waarom een externe vertrouwenspersoon

Het kan goed zijn dat problemen die binnen een boeddhistische organisatie ontstaan op het vlak van ongewenste omgangsvormen intern worden opgelost, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Idealiter hoort het zo te gaan. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarbij iemand intern niet geholpen wordt of zich niet geholpen voelt. Het kan ook zijn dat iemand het binnen een kleine gemeenschap bezwaarlijk vindt om aan de bel te trekken. In die gevallen is het goed dat er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar is die volledig achter je staat en wel hulp kan bieden.

Taken externe vertrouwenspersoon

Tot de taken behoren onder meer: opvang van melders/slachtoffers van ongewenste omgangsvormen, persoonlijke begeleiding richting gerichte verwijzing naar passende hulpverlening, of ondersteuning in formele of informele procedures en nazorg. De melder bepaald ten alle tijden de voortgang, de vertrouwenspersoon geeft mogelijkheden weer. Een vertrouwenspersoon bemiddelt niet.

Vertrouwelijkheid

Alle meldingen die bij een externe vertrouwenspersoon binnenkomen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat de persoonsgegevens en de gedeelde informatie van de hulpzoekende nooit zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt zullen worden, ook niet aan het bestuur van de BUN of aan functionarissen bij leden van de BUN.

Rapportage

De externe vertrouwenspersonen rapporteren jaarlijks gezamenlijk aan de BUN. De rapportage is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en verbetering van het beleid inzake ongewenste omgangsvormen en zal nooit te herleiden zijn naar individuele melders. Als er te weinig meldingen binnenkomen zal er om die reden niet inhoudelijk gerapporteerd worden.

Benadering

In de eerste opvang (telefonisch óf face-to-face) luistert een vertrouwenspersoon empathisch, bevraagt en verheldert de situatie, en zoekt samen met de hulpzoekende naar de passende vervolgstap. Dat kan gerichte verwijzing zijn voor specialistische hulpverlening, maar ook begeleiding bij formele procedures. Afhankelijk van de situatie en de wens van de hulpzoekende behoort ook begeleiding bij (herstel-)bemiddeling tot de mogelijkheden.

Tot slot

Een externe vertrouwenspersoon vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners. Degene die een vertrouwenspersoon zoekt, mag zelf kiezen met wie van de beschikbare vertrouwenspersonen contact opgenomen wordt.

Contact

Thijs is rechtstreeks te bereiken via e-mail of telefoon:
info@huijsconsult.nl, 06 – 83 85 69 91.
Zijn kantooradres is Sint Ursulahof 59 in Kessel (Limburg). In onderling overleg kan een face-to-facecontact ook op een andere locatie of via een beveiligde online-verbinding plaatsvinden.

Petra is rechtstreeks te benaderen via e-mail of telefoon:
devertrouwenspersoon@gmail.com, 06 – 14 54 00 41.
Haar bezoekadres is in Zwolle. In onderling overleg kan een face-to-facecontact ook op een andere locatie of via een beveiligde online-verbinding plaatsvinden.

Locaties

Externe vertrouwenspersonen