De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is in 1990 opgericht als vereniging van boeddhististische groeperingen in Nederland. Als stichting bestond de BUN daarvoor als sinds 1978.

Vriendschapsvereniging

De BUN is de vriendschapsvereniging van eenenvijftig boeddhistische groeperingen in Nederland. Deze aangesloten groeperingen zijn grotendeels zogenoemde leken-sangha’s, maar ook de meeste boeddhistische tempels zijn lid van de BUN. Iedere boeddhistische organisatie in Nederland kan lid worden van de BUN, op voorwaarde dat ze studie en beoefening van de Boeddhadharma in Nederland als doelstelling heeft, al langere tijd actief is met een structureel aanbod van cursussen en bijeenkomsten, en de doelstellingen en activiteiten van de BUN onderschrijft. Wie hier meer over wil weten kan contact opnemen met het secretariaat.

Erkenning

De BUN is door de overheid erkend en fungeert als aanspreekpunt voor de boeddhistische gemeenschap. De BUN spant zich dan ook in om niet alleen voor de leden als aanspreekpunt te fungeren, maar ook voor niet aangesloten groeperingen.

Activiteiten

Als verenigingsleden kiezen de aangesloten groeperingen het bestuur, bepalen de agenda en activiteiten van de BUN en financieren deze. Het boeddhisme kent geen centraal leergezag en geen onderlinge hiëarchie. Ook de BUN oefent  geen gezag uit over haar leden. Gezamenlijke beslissingen kunnen alleen genomen worden door de ledenvergadering van de BUN. Voor organisatorische vraagstukken die de boeddhistische leer raken is er een adviserende lerarenraad: de DAR (Dharma Advies Raad). Uit de BUN zijn in het verleden initiatieven voorgekomen als de BOS (Boeddhistische Omroep Stichting) en de BGV (Boeddhistische Geestelijke Verzorging).

Veiligheid en integriteit

Voor de BUN en haar leden staat onomstotelijk vast dat iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. In algemene zin kan gesteld worden dat in een boeddhistische omgeving ‘de vijf leefregels’ altijd dienen te worden beoefend, vanuit de diepe overtuiging dat je geen lijden wilt veroorzaken voor jezelf en anderen:

niet doden, het leven beschermen

niet stelen, niet nemen wat niet gegeven is

geen seksueel wangedrag plegen

niet liegen, niet kwetsend spreken

geen verdovende middelen gebruiken

De BUN moedigt haar leden aan zich op dit punt te organiseren, bijvoorbeeld door middel van vertrouwenspersonen, gedragscodes of anderszins, zodat mensen met vragen of problemen altijd ergens terecht kunnen. De BUN moedigt haar leden aan om elkaar betreffende dit onderwerp te steunen en kennis uit te wisselen. De BUN moedigt personen aan die een leraar of een boeddhistische organisatie zoeken, of al gevonden hebben, zich goed te oriënteren, zelf goed na te denken en ook na te vragen hoe met dit onderwerp wordt omgegaan. Meer informatie vind je hier. De BUN moedigt slachtoffers van seksueel misbruik aan hulp te zoeken in hun eigen omgeving of bij officiële instanties.

De BUN heeft twee externe vertrouwenspersonen aangesteld. De BUN heeft al haar leden opgeroepen een gedragscode te ontwikkelen. De Europese Boeddhistische Unie heeft deze oproep overgenomen. Per ultimo 2020 is voor alle leden van de BUN een gedragscode verplicht, evenals de verwijzing naar de externe vertrouwenspersoon van de BUN.

In 2020 is een interne Ethische code ingesteld die leidend is voor het ethisch handelen binnen de BUN. Deze geldt voor bestuur en (gedelegeerden van) leden van de BUN in het kader van door de BUN georganiseerde activiteiten. Als aanvulling hierop is in 2021 een interne Klachtenregeling opgesteld. Uitsluitend voor klachten binnen dit kader kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de klachtencommissie. Het e-mailadres van deze persoon is op te vragen bij secretariaat@boeddhisme.nl.

Veilige ruimte voor leden van de LHBTQIA+ gemeenschap

De leden van de BUN ondersteunen het wereldwijde initiatief van de Safe Space Alliance. Dit betekent dat de BUN aan leden van de LHBTQIA+ gemeenschap een veilige ruimte biedt.

Een veilige ruimte is een plek waar de LHBTQIA+ gemeenschap zich zonder angst vrij kan uiten. Het is een ruimte, fysiek of virtueel, waar geen geweld, pesten of haatzaaien tegen leden van de LHBTQIA+ gemeenschap wordt getolereerd. Een veilige ruimte garandeert geen 100% veiligheid, maar is eerder een plek die je in bescherming neemt als er een incident (geweld, pesten of haatzaaien) zou plaatsvinden.

De BUN onderschrijft en ondersteunt de doelstellingen en activiteiten van de Rainbow Sangha van de EBU (European Buddhist Union).

ANBI

Net als de meeste van haar leden is de BUN erkend als een algemeen nut beogende instelling, en beschikt ze over de ANBI-status. Dit betekent dat je donaties aan de BUN kunt aftrekken van de belasting. Hierbij past dat de BUN transparant en open is over haar financiën. Voor meer informatie zie: ANBI-info en jaarcijfers 2023, 202220212020201920182017, 20162015201420132012. Donaties zijn zeer welkom. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons secretariaat of gebruik maken van het IBAN nummer onder ‘Contact‘.

Privacy

De BUN houdt zich aan de wetgeving betreffende AVG. De website van de BUN maakt geen gebruik van cookies en bezoekers worden dus niet gevolgd. Wel worden bezoekstatistieken bijgehouden die niet te herleiden zijn naar individuele gebruikers.

Geschiedenis

De BUN is voortgekomen uit de eerste Nederlands georganiseerde boeddhistische groepering de ‘Nederlands Buddhistische Vriendenkring’. Deze werd in 1948 in Huizen opgericht door mevrouw M.A. Spruitenburg-Dwars (1882-1976). Op 8 november 1967 richtte Peter van der Beek de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum (SNBC) op, waarbij de Vriendenkringen zich aansloten. Vanuit het SNBC is door acht groeperingen op 25 juni 1978 de stichting Boeddhistische Unie Nederland (BUN) opgericht met als toenmalige voorzitter mevr. dr. A.C.M. (Tonny) Kurpershoek-Scherft (1921-1999). In 1990 is de BUN als rechtspersoon geregistreerd in de vorm van een vereniging.