Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Studieweekend 'Macht en misbruik in het boeddhisme'

De BUN organiseert in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam een studieweekend over ‘Macht en misbruik in het boeddhisme’. Het weekend is bedoeld voor leden van de BUN. Op uitnodiging zijn ook andere boeddhistische organisaties welkom.  Het weekend bestaat uit 2 dagen waar ook apart aan kan worden deelgenomen:
1. een studiedag op zaterdag 1 februari en
2. een Master Class op zondag 2 februari.
De Master Class wordt verzorgd door consultants van de gerenommeerde Amerikaanse organisatie 'An Olive Branch'. Deze organisatie, opgericht door de Zen Centre of Pittsburg, vindt ons initiatief zo belangrijk, dat zij geheel belangeloos naar Amsterdam komen, om hun bijdrage te kunnen leveren. Op zaterdag zullen zij een keynote presentatie verzorgen.

Quan Yin, Kuan Yim, Kuan Yin

Het voorlopige programma is schematisch als volgt.

Dag 1:

09:30 aanvang en inleiding

Deel 1 - bespreking van casestudies in kleine groepen, met moderator
Deel 2 - presentaties door keynote speakers (meer informatie volgt na bevestiging van alle keynote speakers, houd ook onze website in de gaten)
Deel 3 - expert panel, met vraag en antwoord, en ruimte voor uitwisseling

17:00 afsluiting en borrel

Dag 2:

10:00 Masterclass verzorgd door ‘An Olive Branch’
16:30 Afsluiting

De leden van de BUN kunnen zich voor het studieweekend aanmelden bij het secretariaat. Dit is een thema dat alle leden aangaat. Het gaat om het doelgericht ontwikkelen van ethisch beleid. De ervaring leert ons dat men gaandeweg steeds meer overtuigd raakt van het nut en de noodzaak hiervan. Bovendien is het belangrijk voor de BUN als organisatie om dit proces gezamenlijk door te maken en te delen. Per organisatie mogen meerdere personen deelnemen, als het thema voor hen interessant is. Die mogen ook nog later worden opgegeven.

In de kerkzaal van de VU kunnen probleemloos tot 120 personen deelnemen, maar voor de logistiek moeten wij weten op hoeveel deelnemers wij in ieder geval kunnen rekenen voor beide dagen. Voor deelname wordt een geheel vrijwillige bijdrage gevraagd van € 50 per dag per organisatie, uitsluitend ter dekking van kosten. De VU stelt de locatie kosteloos ter beschikking, en zorgt ook voor fondsenwerving.

Op zaterdag 1 februari richten wij ons op de inhoudelijke bespreking van het thema, ‘Macht en misbruik in het boeddhisme’, waarbij diverse casestudies de revue zullen passeren. Daarbij zal duidelijk worden dat ongepaste omgangsvormen zich in allerlei vormen kunnen voordoen, variërend van begrijpelijke, maar verwijtbare, menselijke vergissingen, tot systematisch en systemisch gefaciliteerd misbruik. Deze dag heeft een besloten karakter, voor leden van de BUN, en een aantal andere bevriende boeddhistische organisaties.

Van de deelnemers vragen wij een actieve voorbereiding van en deelname aan de studiedag. Hierbij zal gekozen kunnen worden uit een van de voorbereide casestudies. Het team van de VU stelt hiervoor informatiemappen samen, die gebaseerd zijn op en verwijzen naar publiekelijk beschikbare informatie. Wij vragen om te kiezen voor een casestudy uit een andere dan de eigen traditie. Het gaat er nadrukkelijk niet om, om beschuldigend met de vinger te wijzen naar wie wat fout heeft gedaan, maar om met gepaste distantie, alertheid en mededogen te kijken naar wat er fout kan gaan, en waarom.

Op zondag 2 februari zal, in het Engels, een Master Class worden verzorgd over interventies, door ‘An Olive Branch’. Het zal hierbij gaan om passende maatregelen, maar ook om begeleiding en heling van de sangha. Voor deze dag worden ook leden van de Europese Boeddhistische Unie (EBU) uitgenodigd. De leden van de BUN kunnen hiervoor ook personen uitnodigen die in hun organisatie een relevante functie vervullen, bijvoorbeeld de functie van vertrouwenspersoon, klachtenbehandelaar, of personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van ethisch beleid. Deze dag heeft meer een open karakter. Voor het deelnemen aan de Master Class op zondag is deelname op zaterdag niet noodzakelijk. Voor de Master Class geldt een maximaal aantal deelnemers van 30 personen.

De reden dat wij een heel weekend aan dit thema wijden is dat er op ledenvergaderingen van de BUN wel ruimte is voor bespreking van actuele ontwikkelingen, maar dat de tijd vaak ontbreekt om tot diepgaande kennisuitwisseling en discussie te komen.  Bovendien is ons gebleken dat er al heel veel kennis beschikbaar is, zowel binnen als buiten het boeddhisme, die wij graag toegankelijker willen maken.

Het is onze overtuiging dat het voor een goede worteling van het boeddhisme in het Westen essentieel is dat we gericht ethisch beleid ontwikkelen, dat is ingebed in de bronnen van de eigen traditie, maar ook gericht op onze hedendaagse westerse maatschappij. Uiteindelijk kan dit de ontwikkeling van het boeddhisme in Europa en wereldwijd alleen maar ten goede komen.

Namens het bestuur,
Michael Ritman
Voorzitter

 

 

Nieuw boek van Sebo Ebbens

Eind Juli is het nieuwe boek van Sebo Ebbens verschenen. Het boek gaat over leven en sterven vanuit een Tibetaans boeddhistisch perspectief. Het bestaat uit een deel theorie (deel 1) en een deel beoefeningen (deel 2). Deel 1 is geïnspireerd door het Tibetaanse Dodenboek en zoveel mogelijk aangepast aan de Nederlandse situatie. Deel 2 kent een 21-tal beoefening en reflecties. Het boek heet: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’. Het boek kost E 24,95 in de winkel, is uitgegeven door Asoka, en heeft 344 bladzijden. De klemtoon in het boek ligt op een goed leven. 

Het boek kent ook een ondersteunende website: https://goedlevenensterven.nl. Op die website is ook een beschrijving van het boek te vinden. Ook vind je op de website boeddhistische perspectieven op zaken van leven en dood, zoals euthanasie, orgaandonatie, abortus, pijnmedicatie, en zelfdoding. Ook is er een lijst van wensen en aandachtspunten te vinden die door een stervend iemand kunnen worden gegeven, verteld of gestuurd aan diegenen die hen willen ondersteunen bij hun sterven.

Tot slot bestaat er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven in vergelijking met hoe we daar in het Westen over denken. Mocht iemand het over dit onderwerp een keer willen hebben in de eigen boeddhistische groep, dan is Sebo bereid om daarvoor te komen. Zie ook op de website: https://goedlevenensterven.nl/aanbod.

Emouna - nieuw leiderschapsprogramma aan de VU

Als je een rol vervult als leraar of monnik bij een boeddhistisch centrum, kan het zijn dat je op zoek bent naar instrumenten, methodes en theoretische bagage om je daarbij te helpen. DIt kan met name het geval zijn als je vragen krijgt over de rol van religie in het algemeen, en de plaats van het boeddhisme in het religieuze veld.

Emoena is een nieuw en uniek 18-daags leiderschapsprogramma voor religieuze voorgangers (zoals imams, pandits en priesters) en professionals die veel te maken krijgen met levensbeschouwelijke diversiteit (zoals docenten levensbeschouwing, geestelijke verzorgers en ambtenaren).  Thema’s zoals religie en gender, tekst en interpretatie, nieuwe en oude rituelen komen langs, maar ook wat te doen wanneer men wordt geconfronteerd met morele dilemma’s en hoe om te gaan met conflicten binnen en tussen gemeenschappen?

Emoena komt overgewaaid uit Frankrijk, waar het reeds enkele jaren een groot succes is. Het draagt bij aan sociale cohesie door vriendschapsverbanden te versterken die men voorheen niet mogelijk had geacht.

Dialoogvaardigheden en leiderschapskwaliteiten
In Nederland start dit najaar een voor Nederland aangepast programma. Deelnemers bouwen samen kennis op over elkaars tradities, versterken hun dialoogvaardigheden en leiderschapskwaliteiten. De climax is een gezamenlijk interlevensbeschouwelijk project dat echt iets verandert en in beweging zet in de maatschappij. Het onderwijs is dialogisch, activerend en ervaringsgericht en vindt plaats op unieke locaties, zoals het Anne Frank Huis, het St. Catharijne Convent, het Rijksmuseum van Oudheden het Wereldhuis en tal van heilige plaatsen.

Programma
Het programma start op 28 oktober 2019 en gaat telkens op maandagen door en dit min of meer tweewekelijks tot juli 2020 (agenda opvragen kan via info@emoena.nl). Het programma is ontwikkeld door een college van grondleggers, met vertegenwoordigers van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de Boeddhistische Unie Nederland, de Hindoeraad Nederland, Bahá’i-gemeenschap Nederland, het Contactorgaan Moslims en de Overheid en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Het college van grondleggers wordt bijgestaan door een academische en maatschappelijke adviesraad. Primaire academische partner is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer weten of inschrijven? Kijk op www.emoena.nl of mail naar info@emoena.nl.

Klimaatmars Amsterdam 10 maart 2019

Van de organisatie van de Klimaatmars (o.a. Greenpeace, Oxfam Novib en de FNV), ontvingen wij het verzoek om onderstaande oproep door te sturen. De BUN ondersteunt dit initiatief, net als o.a. de Protestantse en Katholieke Kerk en wijst u op de mogelijkheid deze oproep te communiceren met uw leden.

"Op zondag 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders! Bel vrienden en loop mee. De mars start om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam." 

Het is mogelijk om met andere boeddhisten samen te lopen. Er is een apart blok gereserveerd in de stoet voor de boeddhistische gemeenschap. Het is mogelijk om in dit blok mee te lopen en ook om boeddhistische symbolen mee te dragen indien men dit wenst. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van het blok. Contactpersoon voor het boeddhistische blok is Linda Docter, bereikbaar via sms op 06-17902946.

Verzamelen is tussen 12.00 uur en 12.30 uur bij de Coffee Company en de Openbare Bibliotheek daartegenover, bij het verlaten van Amsterdam Centraal Station linksaf, Oosterdokskade 137.

Voor eventuele achtergrondinformatie (in het Engels) over de relatie tussen klimaatverandering en verschillende boeddhistische stromingen, kopieer en plak de onderstaande link:

https://oneearthsangha.org/?s=climate&submit=Go

 

 

Externe vertrouwenspersoon BUN - Boeddhistische Unie Nederland

Thijs Huijs is door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) per 1 januari 2019 als externe vertrouwenspersoon aangesteld. Hij volgt in die functie de op 1 januari 2017 benoemde Chiene Hulst op. De BUN heeft in overleg met Hulst besloten een scheiding aan te brengen tussen de adviesfunctie die zij vervult en de operationele functie van de vertrouwenspersoon. Chiene Hulst blijft voor de BUN beschikbaar voor beleidsmatig advies, intervisie en trainingen.

Thijs Huijs is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Huijs werkt ook als coach, analytisch therapeut en is interne vertrouwenspersoon voor grote organisaties in Nederland. Ook heeft hij jaren gewerkt als externe vertrouwenspersoon voor het NOC&NSF. Thijs Huijs is lid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen en staat vermeld op de site van het CRP.

Thijs Huijs werkt sinds zijn 21e jaar in het bedrijfsleven. Huijs: ‘Ik heb verschillende technische opleidingen genoten zoals; tuinbouw, chemie, procestechnologie, bedrijfskunde en projectmanagement. Met deze gevarieerde achtergrond heb ik diverse functies uitgevoerd bij verschillende bedrijven.

Gedurende deze carrière in het bedrijfsleven ontstond een gevoel dat er nog iets ontbrak aan mijn leven, ik miste iets en voelde mij niet volledig. Hoe kon ik leven in harmonie met mijn werk, privé leven en innerlijke groei. Na zelf een coachingstraject te hebben doorlopen en cursussen bij Schouten en Nelissen te hebben gevolgd kwam ik uit bij mijn innerlijke kracht. Een oud verlangen in mij kwam tot leven en dit gaf ik vorm via een opleiding bij het ITIP. Naast het werk ging ik mij verder ontplooien door vrijwilligerswerk te doen, waarbij ik mensen hielp met psychologische problemen. Dit bleek een uitstekende match te zijn en zo werd ik vertrouwenspersoon.

Om mij verder te ontwikkelen startte ik in 2006 met de opleiding analytisch therapeut bij het Jungiaans Instituut in Nijmegen. Deze opleiding bracht mij een verdere verdieping in mijn leven en heb ik in 2011 afgerond. Ik voel me nu completer, meer in harmonie en als therapeut of coach begeleid ik nu mensen.’

Voor het volledige bericht zie:

www.boeddhistischdagblad.nl

Zie ook:

www.boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon

Introductiedag Duizend Handen december 2018

Stichting Duizend Handen zet zich in voor het welzijn van (ex-)gedetineerden in Nederland. Wil je compassie in actie omzetten? Steek twee handen uit de mouwen en doe mee met Duizend Handen. Op zaterdag 15 december organiseren we een introductiedag voor aspirant-vrijwilligers.

Geef je op via onze website, via het aanmeldformulier of mail de coördinator: coordinator@duizendhanden.nl. Dan nemen we contact met je op.

Onderzoek vrijblijvend of dit iets voor je is: bijdragen aan een menswaardig bestaan van (ex-)gedetineerden als bezoekvrijwilliger of buddy buiten de bajes. Ook kun je helpen bij Met Aandacht Buiten. Met Aandacht Buiten zijn groepen waarin ex-gedetineerden en boeddhistische beoefenaars samen mediteren. Op dit moment is een groep actief in Rotterdam. We willen Met Aandacht Buiten ook in andere steden en regio’s starten. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die zich willen inzetten om een veilige omgeving te creëren voor een doelgroep die niet gemakkelijk de weg vindt naar reguliere sangha’s.

Locatie: Maitreya Instituut, Hoofdweg 109, 7371 GE Loenen (Gelderland)
Zaterdag 15 december van 10.00 tot 15.30 uur. Voor lunch wordt gezorgd.

Zie ook de website:
www.duizendhanden.nl

Humanitaire crisis in Jemen

In Jemen vindt de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. De situatie is urgent: 75% van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig. In het land woedt sinds 2015 een burgeroorlog, en al twee miljoen Jemenieten sloegen op de vlucht voor het aanhoudende conflict. Zij zijn nu ontheemd, in een land dat wordt geteisterd door armoede en geweld. Veel mensen zijn ondervoed en ziektes zoals cholera verspreiden zich snel in het door oorlog verwoeste land. In oktober 2018 waarschuwt de Verenigde Naties dat een hongersnood dreigt voor de helft van alle inwoners van Jemen. Dat zijn 14 miljoen mensen die het risico lopen ernstig ondervoed te raken en hieraan te overlijden. Nu al sterven elke dag kinderen door gebrek aan eten.

Rabbijn Awraham Soetendorp (l)

Gisteren stuurden bijna 40 religieuze leiders en vertegenwoordigers van Nederlandse levenbeschouwingen op initiatief van de Nederlandse rabbijn Awraham Soetendorp een brief aan minister-president Mark Rutte en minister van buitenlandse zaken Sigrid Kaag waarin ze hun bezorgdheid uitten over de tragedie in Jemen en aangaven dat het geweld moet worden gestopt. In het gebouw van de Tweede Kamer werd de brief aangeboden aan het CU-Kamerlid Voordewind, CDA-Kamerlid Van Helvert en 50+ Kamerlid van Rooijen.

De ondertekenaars van de brief, onder wie Michael Ritman van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN): ‘Het gevoel van machteloosheid dat ons dreigt te bevangen moet doorbroken worden. Vanuit deze door ons gedeelde verantwoordelijkheid richten wij, diverse religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigend ons tot u met een hartstochtelijke bede om met alle kracht leiderschap te blijven tonen. Al het mogelijke moet worden gedaan om het lijden van de burgerbevolking van Jemen te stoppen en in hun noden te voorzien.

Voor het volledige bericht zie: boeddhistischdagblad.nl

Zie ook: nos.nl

Verklaring BUN-bestuur over misbruik door boeddhistische leraren

In de kantlijn van een bericht van de NOS van 10 september over seksueel misbruik door boeddhistische leraren wordt een bewering aangehaald dat "20 van de 45 leden (van de BUN) in opspraak zijn geraakt wegens beschuldigingen van seksueel misbruik door de geestelijk leider(s)”. Daarbij worden drie voorbeelden genoemd die recentelijk volop in de publiciteit zijn gekomen: Rigdzin, Rigpa en Shambhala.

Als BUN-bestuur zijn we er in het verleden teveel vanuit gegaan dat geruchten nog geen beschuldigingen zijn en dat bij een beschuldiging nog geen schuld is vastgesteld. Dat was te makkelijk. De stroom van publiciteit, die in twee van de drie genoemde voorbeelden ondersteund wordt door gedegen onafhankelijke rapporten, heeft ertoe bijgedragen dat wij ons beeld hebben bijgesteld. Het gaat niet meer om geruchten, incidenten of iets dat zich in ‘andere tijden’ heeft afgespeeld. De berichtgeving in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat ook binnen boeddhistische gemeenschappen zaken aan het licht gebracht worden die te lang geheim gehouden zijn.

Toch mag je er niet van uitgaan dat iedere beschuldiging daadwerkelijk betekent dat iemand schuldig is. Het gaat ons veel te ver om te suggereren dat 20 van de 45 leden van de BUN nu of in het verleden betrokken zijn geweest bij misbruik.

Omdat deze bewering door de NOS zonder weerlegging of nuancering wordt gepresenteerd, vinden we dat we hier als bestuur van de BUN op moeten reageren, met de kanttekening dat de berichtgeving van de NOS sinds 2015 over dit thema in algemene zin correct is geweest. Alle publiciteit sinds die tijd heeft geleid tot openheid, bewustwording en concrete maatregelen door de BUN en haar leden. Daarbij hoort ook waakzaamheid. We mogen er niet van uitgaan dat er geen nieuwe of nog onbekende gevallen van misbruik aan het licht zullen komen.

De cijfers in perspectief:

Volgens de achterliggende cijfers zou het gaan om twaalf verschillende geestelijk leiders. Verder blijkt dat leraren van huidige leraren, of leraren van leraren van huidige leraren worden meegeteld, ook als die nooit bij de genoemde organisatie betrokken zijn geweest.

Het blijkt uiteindelijk om zes leraren te gaan die in de afgelopen tien jaar direct of indirect in Nederland actief waren. De beschuldigingen variëren in gradaties tussen een betreurenswaardige misstap, ongepaste relaties, seksuele intimidatie en structureel misbruik.

Vanwege de ernst van de aantijgingen zijn er in het afgelopen jaar drie leraren tijdelijk of definitief teruggetreden als spiritueel leider (Sakyong Mipham, Sogyal, Xuecheng). Daarbij is sprake van één afgerond onderzoek, en twee nog lopende onderzoeken.

Hierbij willen we uitspreken:

  1. Dat we met grote droefheid het lijden erkennen van slachtoffers van misbruik door boeddhistische leraren en leiders.
  2. Dat we het benoemde seksueel misbruik bij een aantal van onze leden ten zeerste betreuren.
  3. Dat we in deze gevallen actief in gesprek zijn gegaan met de betrokken leden, waarbij we aandringen op waarheidsvinding, transparantie en gepaste maatregelen.
  4. Dat indien de betrokken leden actief meewerken aan onderzoek naar misstanden, en waar nodig gepaste maatregelen treffen, we deze leden zullen steunen in dit proces.
  5. Dat we Nederlandse slachtoffers van misbruik binnen boeddhistische gemeenschappen onze hulp aanbieden, bij voorkeur onder waarborg van vertrouwelijkheid via de externe vertrouwenspersoon van de BUN. Die bepaalt in overleg met de melder een passend hulptraject, en/of het indienen van een klacht bij de betreffende organisatie, en/of een aangiftetraject van een strafbaar feit.
  6. Dat er door de BUN en haar leden in de afgelopen drie jaar concrete maatregelen zijn getroffen om misbruik te voorkomen. Inmiddels beschikken 25 van de 45 leden over een ethische gedragscode. Op de ledenvergadering op 3 november a.s. wordt een voorstel besproken om binnen twee jaar naar 100% te gaan.
  7. Dat de BUN zich zal blijven inzetten voor bewustwording, transparantie en veiligheid: iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden moet een veilige plek zijn.

Namens het BUN-bestuur,
Michael Ritman
Voorzitter