Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Macht en misbruik in het boeddhisme - studieweekend BUN en VU

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) organiseerde in het weekeind van 1 en 2 februari in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam een studieweekeinde over ‘Macht en misbruik in het boeddhisme’. Het weekend was bedoeld voor leden van de BUN en introducees. Op zondag 1 februari was er een programma van studie en uitwisseling, en presentaties door en discussies met key note sprekers en experts.  Op zondag 2 februari werd er een Master Class verzorgd door ‘An Olive Branch’. Het ging hierbij naast preventie om passende maatregelen, met aandacht voor begeleiding en heling van de sangha.

Hieronder de integrale tekst van de openingstoespraak door Michael Ritman, voorzitter van de BUN.

‘Nooit meer misbruik’

Laatst kreeg ik van iemand de vraag: Hoe is het toch mogelijk dat seksueel misbruik ook in het boeddhisme voorkomt? Dat kan toch niet waar zijn? Boeddhisten zijn toch van die vredelievende mensen? Ze houden toch zo van meditatie? En die vraag kan ik verder aanvullen. Het is toch een wijsheidstraditie? Je leert toch je geest kennen? Je leert toch inzien dat verlangen, agressie en onwetendheid de oorzaak zijn van al het lijden? Voor jezelf en voor anderen?

Dat dacht ik ook, toen ik in 2004 voor het eerst een boeddhistisch centrum binnenliep. Dat dacht ik ook, toen ik in 2014 voorzitter werd van de BUN. Totdat die illusie ruw verstoord werd. In 2015 opende het NOS-journaal met nieuws over seksueel misbruik binnen boeddhistische gemeenschappen. Over de overleden leraar Mettavihari. Over andere verhalen in het verleden die onder het tapijt van de geschiedenis waren weggeveegd. Maar vooral over slachtoffers, die niet gehoord zijn. Die al die jaren geworsteld hebben met dat misbruik. Die overal alleen gesloten deuren vonden. Die we met zijn allen in de kou hebben laten staan. En dat is niet het laatste verhaal dat naar buiten kwam. In de afgelopen jaren hebben de verhalen zich opeengestapeld. De een na de ander. Onder andere over mijn eigen leraar. Geloof me, ik heb ook geworsteld met schaamte en verwarring.

Maar bij de BUN hebben we die vraag omgedraaid. Wat kunnen wij nu zelf doen om misbruik te voorkomen? Wij zijn toch verantwoordelijk? Wij kunnen toch actie ondernemen? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat slachtoffers altijd ergens kunnen aankloppen en geholpen worden? We hebben in 2015 de oprichting van een onafhankelijk meldpunt ondersteund. We hebben in 2017 een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld voor de leden van de BUN. We hebben onze leden gevraagd ethisch beleid te ontwikkelen. En we hebben ze daarin gefaciliteerd. In 2015 hadden drie van onze leden een ethische code die ook op hun website stond. Anno 2020 heeft ruim twee-derde van onze leden een eigen ethische code ontwikkeld, die gedragen wordt binnen de eigen organisatie. Ultimo 2020 is dat zelfs een verplichting voor al onze leden.

Maar daarmee zijn we er niet. We moeten beter leren begrijpen hoe het seksueel misbruik heeft kunnen gebeuren. Daar moeten we ons in verdiepen. Daarvoor is deze studiedag. We moeten gaan zien dat er al ontzettend veel kennis beschikbaar is van buiten het boeddhisme. En van binnen het boeddhisme. Daar moeten we gebruik van maken. We moeten samen ethisch beleid ontwikkelen. We moeten van elkaars ervaring leren. Gebruik maken van elkaars expertise. Veel boeddhistische organisaties zijn hier de laatste jaren intensief mee bezig geweest. We zijn hier vandaag om elkaar in dat proces van leren te ondersteunen.

‘Nooit meer misbruik’ is misschien een illusie, net zoals ‘Nooit meer oorlog’. Kijk maar om je heen wat er gebeurt in de wereld. 75 Jaar ‘Nooit meer oorlog’. Maar de wereld staat in brand. Maar we kunnen wel lering trekken uit de geschiedenis. Door ons erin te verdiepen, en dat te blijven doen. En er is heel veel dat we wél kunnen doen om misbruik te voorkomen. Ik zou willen zeggen: Juist binnen het boeddhisme. Juist omdat het een wijsheidstraditie is. Het boeddhisme zoals het bedoeld is moet een toevlucht bieden, een veilige haven. Dat is het boeddhisme dat we door willen geven aan onze kinderen, aan een volgende generatie.

Ik zal jullie iets vertellen dat ik al eerder verteld heb. En niet iedereen was het altijd met me eens. Maar ik blijf het wel zeggen. Als je binnen je organisatie een vrijwillige functie vervult, doe je dat om je leraar te ondersteunen. Om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin de dharma kan worden doorgegeven. Maar zeker als je een bestuursfunctie hebt, hoort daar ook een verantwoordelijkheid bij. Een verantwoordelijkheid die je zult moeten nemen. De verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren die veilig is. Veilig voor de studenten, veilig voor de leraar, veilig voor nieuwkomers. Ook, en misschien juist, als dit betekent dat je een leraar aan moet spreken op zijn gedrag. Dat kan veel narigheid voorkomen.

Bedankt, vertegenwoordigers van boeddhistische organisaties, leden van de BUN, dat jullie gekomen zijn. Daar is moed voor nodig om met elkaar het gesprek aan te gaan over een thema dat zo beladen is. Sommigen van jullie hebben in je eigen organisatie te maken gehad met seksueel misbruik. Door hier te komen vandaag tonen jullie je commitment om er alles aan te doen dat er in de toekomst een veilige omgeving geboden kan worden voor iedereen die zich wil verdiepen in boeddhistische studie en beoefening.

Bedankt mensen van de VU, die ons idee voor deze studiedag hebben omarmd en mogelijk hebben gemaakt. Die ons hier vandaag in deze academische omgeving verwelkomen.

Bedankt sprekers en andere experts, dat jullie je bereid hebben getoond jullie kennis vandaag met ons te delen en ons te ondersteunen in het aangaan van het gesprek.

Bedankt moderators, dat jullie bereid zijn de groepjes te ondersteunen bij het bespreken van de casestudies.

Bedankt studenten en oud-studenten van de VU aan de religiestudie boeddhisme en de ambtsopleiding voor boeddhistisch geestelijk verzorger, dat jullie ook gekomen zijn. Jullie kiezen ervoor juist die mensen te ondersteunen in onze maatschappij die dat misschien wel het hardste nodig hebben.

Bedankt leden van het BUN-bestuur, voor jullie actieve ondersteuning. Wat we doen als BUN-bestuur doen we allemaal samen. Als ik hier spreek, spreek ik namens ons samen. We doen het ook samen. En dat is de enige manier waarop we kans van slagen hebben.

Bedankt Henk Blezer en Timo Pieters, de andere leden van het organisatiecomité, voor het werk dat jullie verzet hebben in de aanloop naar deze dag. Vooral Timo heeft een Herculesarbeid verricht in het samenstellen van de informatiemappen van de casussen. Voor buitenstaanders is het misschien niet voor de hand liggend dat we deze dag samen organiseren. Maar we staan hier wel samen vandaag, en daar ben ik trots op.

Bedankt Timo, dat je behalve al je voorbereidend werk ook nog vandaag een Keynote speech geeft. Over een bijzonder aspect van het tantrische boeddhisme, en over hoe je je als jonge boeddhist van een nieuwe generatie daarover verbaast.

Ik wil ook Rob Hogendoorn bedanken, boeddhist en journalist. Hij was de eerste die luisterde naar slachtoffers van seksueel misbruik in boeddhistische gemeenschappen, op het moment dat er binnen die gemeenschappen nog door niemand geluisterd werd. Hij heeft zijn documentatie aan de VU ter beschikking gesteld voor deze studiedag, en ik heb altijd gevonden dat hij zijn documentatie uitstekend op orde heeft.

A big thank you to the people of ‘An Olive Branch’. After our first contact you offered without hesitation your willingness to join us today, the three of you together. You worked as a team to thoroughly prepare your contribution here this weekend. You bring with you not only your compassion in action, but also your professional expertise of many years in addressing sexual abuse in spiritual communities. Sadly, Barbara Gray cannot be with us this weekend. She suffered a minor car accident and was not fit to travel. I am sure everybody here joins me in wishing her a speedy return to health.

Het is vandaag een besloten bijeenkomst, hoewel we in overleg een uitzondering hebben gemaakt voor een aantal introducees voor wie deze dag bijzonder relevant is. Boeddhistische geestelijke verzorgers, vertrouwenspersonen, studenten aan de VU. En natuurlijk een aantal experts van buitenaf. Laten we met elkaar zorgen dat ook zij zich welkom voelen vandaag.

Van het begin af aan heeft voor ons voorop gestaan dat deze studiedag over seksueel misbruik wordt gemodereerd door professionals. Juist vanwege de gevoeligheden die dit thema oproept voor iedereen die ermee te maken krijgt. Maar ook om ervoor te zorgen dat het proces van vandaag zodanig in banen wordt geleid dat de deelnemers er zoveel mogelijk van leren.

Laten we niet vergeten wat het uitgangspunt is voor vandaag en wat niet. Het uitgangspunt is niet om elkaar de les te lezen over wat er bij de ander is fout gegaan, en hoe hiermee is omgegaan. Niemand moet vandaag het gevoel krijgen dat hij of zij in het defensief gedwongen wordt wat betreft de eigen organisatie. Het gaat erom dat we lering trekken uit wat er gebeurd is. Dat we het onder ogen zien. Dat we met elkaar het gesprek aangaan. Dat we leren analyseren welke processen er spelen en welke factoren een rol spelen. Dat we van elkaar leren wat ons te doen staat als we met misbruik te maken krijgen. Of beter nog, te voorkomen dat het kan gebeuren. Daarom is er ook bewust voor gekozen om deelnemers een casus te laten kiezen uit een andere dan de eigen traditie. Het gaat om het leren herkennen van de gemeenschappelijke elementen die ons een helderder beeld verschaffen van de algemene problematiek. En het gaat erom dat we dit samen doen, dat we elkaar leren begrijpen.

Ik dank jullie wel.

Een ingekorte versie van deze tekst is ook te vinden op boeddhistischdagblad.nl.

Studieweekend 'Macht en misbruik in het boeddhisme'

De BUN organiseert in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam een studieweekend over ‘Macht en misbruik in het boeddhisme’. Het weekend is bedoeld voor leden van de BUN. Op uitnodiging zijn ook andere boeddhistische organisaties welkom.  Het weekend bestaat uit 2 dagen waar ook apart aan kan worden deelgenomen:
1. een studiedag op zaterdag 1 februari en
2. een Master Class op zondag 2 februari.
De Master Class wordt verzorgd door consultants van de gerenommeerde Amerikaanse organisatie 'An Olive Branch'. Deze organisatie, opgericht door de Zen Centre of Pittsburg, vindt ons initiatief zo belangrijk, dat zij geheel belangeloos naar Amsterdam komen, om hun bijdrage te kunnen leveren. Op zaterdag zullen zij een keynote presentatie verzorgen.

Quan Yin, Kuan Yim, Kuan Yin

Het voorlopige programma is schematisch als volgt.

Dag 1:

09:30 aanvang en inleiding

Deel 1 - bespreking van casestudies in kleine groepen, met moderator
Deel 2 - presentaties door keynote speakers (meer informatie volgt na bevestiging van alle keynote speakers, houd ook onze website in de gaten)
Deel 3 - expert panel, met vraag en antwoord, en ruimte voor uitwisseling

17:00 afsluiting en borrel

Dag 2:

10:00 Masterclass verzorgd door ‘An Olive Branch’
16:30 Afsluiting

De leden van de BUN kunnen zich voor het studieweekend aanmelden bij het secretariaat. Dit is een thema dat alle leden aangaat. Het gaat om het doelgericht ontwikkelen van ethisch beleid. De ervaring leert ons dat men gaandeweg steeds meer overtuigd raakt van het nut en de noodzaak hiervan. Bovendien is het belangrijk voor de BUN als organisatie om dit proces gezamenlijk door te maken en te delen. Per organisatie mogen meerdere personen deelnemen, als het thema voor hen interessant is. Die mogen ook nog later worden opgegeven.

In de kerkzaal van de VU kunnen probleemloos tot 120 personen deelnemen, maar voor de logistiek moeten wij weten op hoeveel deelnemers wij in ieder geval kunnen rekenen voor beide dagen. Voor deelname wordt een geheel vrijwillige bijdrage gevraagd van € 50 per dag per organisatie, uitsluitend ter dekking van kosten. De VU stelt de locatie kosteloos ter beschikking, en zorgt ook voor fondsenwerving.

Op zaterdag 1 februari richten wij ons op de inhoudelijke bespreking van het thema, ‘Macht en misbruik in het boeddhisme’, waarbij diverse casestudies de revue zullen passeren. Daarbij zal duidelijk worden dat ongepaste omgangsvormen zich in allerlei vormen kunnen voordoen, variërend van begrijpelijke, maar verwijtbare, menselijke vergissingen, tot systematisch en systemisch gefaciliteerd misbruik. Deze dag heeft een besloten karakter, voor leden van de BUN, en een aantal andere bevriende boeddhistische organisaties.

Van de deelnemers vragen wij een actieve voorbereiding van en deelname aan de studiedag. Hierbij zal gekozen kunnen worden uit een van de voorbereide casestudies. Het team van de VU stelt hiervoor informatiemappen samen, die gebaseerd zijn op en verwijzen naar publiekelijk beschikbare informatie. Wij vragen om te kiezen voor een casestudy uit een andere dan de eigen traditie. Het gaat er nadrukkelijk niet om, om beschuldigend met de vinger te wijzen naar wie wat fout heeft gedaan, maar om met gepaste distantie, alertheid en mededogen te kijken naar wat er fout kan gaan, en waarom.

Op zondag 2 februari zal, in het Engels, een Master Class worden verzorgd over interventies, door ‘An Olive Branch’. Het zal hierbij gaan om passende maatregelen, maar ook om begeleiding en heling van de sangha. Voor deze dag worden ook leden van de Europese Boeddhistische Unie (EBU) uitgenodigd. De leden van de BUN kunnen hiervoor ook personen uitnodigen die in hun organisatie een relevante functie vervullen, bijvoorbeeld de functie van vertrouwenspersoon, klachtenbehandelaar, of personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van ethisch beleid. Deze dag heeft meer een open karakter. Voor het deelnemen aan de Master Class op zondag is deelname op zaterdag niet noodzakelijk. Voor de Master Class geldt een maximaal aantal deelnemers van 30 personen.

De reden dat wij een heel weekend aan dit thema wijden is dat er op ledenvergaderingen van de BUN wel ruimte is voor bespreking van actuele ontwikkelingen, maar dat de tijd vaak ontbreekt om tot diepgaande kennisuitwisseling en discussie te komen.  Bovendien is ons gebleken dat er al heel veel kennis beschikbaar is, zowel binnen als buiten het boeddhisme, die wij graag toegankelijker willen maken.

Het is onze overtuiging dat het voor een goede worteling van het boeddhisme in het Westen essentieel is dat we gericht ethisch beleid ontwikkelen, dat is ingebed in de bronnen van de eigen traditie, maar ook gericht op onze hedendaagse westerse maatschappij. Uiteindelijk kan dit de ontwikkeling van het boeddhisme in Europa en wereldwijd alleen maar ten goede komen.

Namens het bestuur,
Michael Ritman
Voorzitter

 

 

Nieuw boek van Sebo Ebbens

Eind Juli is het nieuwe boek van Sebo Ebbens verschenen. Het boek gaat over leven en sterven vanuit een Tibetaans boeddhistisch perspectief. Het bestaat uit een deel theorie (deel 1) en een deel beoefeningen (deel 2). Deel 1 is geïnspireerd door het Tibetaanse Dodenboek en zoveel mogelijk aangepast aan de Nederlandse situatie. Deel 2 kent een 21-tal beoefening en reflecties. Het boek heet: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’. Het boek kost E 24,95 in de winkel, is uitgegeven door Asoka, en heeft 344 bladzijden. De klemtoon in het boek ligt op een goed leven. 

Het boek kent ook een ondersteunende website: https://goedlevenensterven.nl. Op die website is ook een beschrijving van het boek te vinden. Ook vind je op de website boeddhistische perspectieven op zaken van leven en dood, zoals euthanasie, orgaandonatie, abortus, pijnmedicatie, en zelfdoding. Ook is er een lijst van wensen en aandachtspunten te vinden die door een stervend iemand kunnen worden gegeven, verteld of gestuurd aan diegenen die hen willen ondersteunen bij hun sterven.

Tot slot bestaat er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven in vergelijking met hoe we daar in het Westen over denken. Mocht iemand het over dit onderwerp een keer willen hebben in de eigen boeddhistische groep, dan is Sebo bereid om daarvoor te komen. Zie ook op de website: https://goedlevenensterven.nl/aanbod.

Emouna - nieuw leiderschapsprogramma aan de VU

Als je een rol vervult als leraar of monnik bij een boeddhistisch centrum, kan het zijn dat je op zoek bent naar instrumenten, methodes en theoretische bagage om je daarbij te helpen. DIt kan met name het geval zijn als je vragen krijgt over de rol van religie in het algemeen, en de plaats van het boeddhisme in het religieuze veld.

Emoena is een nieuw en uniek 18-daags leiderschapsprogramma voor religieuze voorgangers (zoals imams, pandits en priesters) en professionals die veel te maken krijgen met levensbeschouwelijke diversiteit (zoals docenten levensbeschouwing, geestelijke verzorgers en ambtenaren).  Thema’s zoals religie en gender, tekst en interpretatie, nieuwe en oude rituelen komen langs, maar ook wat te doen wanneer men wordt geconfronteerd met morele dilemma’s en hoe om te gaan met conflicten binnen en tussen gemeenschappen?

Emoena komt overgewaaid uit Frankrijk, waar het reeds enkele jaren een groot succes is. Het draagt bij aan sociale cohesie door vriendschapsverbanden te versterken die men voorheen niet mogelijk had geacht.

Dialoogvaardigheden en leiderschapskwaliteiten
In Nederland start dit najaar een voor Nederland aangepast programma. Deelnemers bouwen samen kennis op over elkaars tradities, versterken hun dialoogvaardigheden en leiderschapskwaliteiten. De climax is een gezamenlijk interlevensbeschouwelijk project dat echt iets verandert en in beweging zet in de maatschappij. Het onderwijs is dialogisch, activerend en ervaringsgericht en vindt plaats op unieke locaties, zoals het Anne Frank Huis, het St. Catharijne Convent, het Rijksmuseum van Oudheden het Wereldhuis en tal van heilige plaatsen.

Programma
Het programma start op 28 oktober 2019 en gaat telkens op maandagen door en dit min of meer tweewekelijks tot juli 2020 (agenda opvragen kan via info@emoena.nl). Het programma is ontwikkeld door een college van grondleggers, met vertegenwoordigers van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de Boeddhistische Unie Nederland, de Hindoeraad Nederland, Bahá’i-gemeenschap Nederland, het Contactorgaan Moslims en de Overheid en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Het college van grondleggers wordt bijgestaan door een academische en maatschappelijke adviesraad. Primaire academische partner is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer weten of inschrijven? Kijk op www.emoena.nl of mail naar info@emoena.nl.

Klimaatmars Amsterdam 10 maart 2019

Van de organisatie van de Klimaatmars (o.a. Greenpeace, Oxfam Novib en de FNV), ontvingen wij het verzoek om onderstaande oproep door te sturen. De BUN ondersteunt dit initiatief, net als o.a. de Protestantse en Katholieke Kerk en wijst u op de mogelijkheid deze oproep te communiceren met uw leden.

"Op zondag 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders! Bel vrienden en loop mee. De mars start om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam." 

Het is mogelijk om met andere boeddhisten samen te lopen. Er is een apart blok gereserveerd in de stoet voor de boeddhistische gemeenschap. Het is mogelijk om in dit blok mee te lopen en ook om boeddhistische symbolen mee te dragen indien men dit wenst. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van het blok. Contactpersoon voor het boeddhistische blok is Linda Docter, bereikbaar via sms op 06-17902946.

Verzamelen is tussen 12.00 uur en 12.30 uur bij de Coffee Company en de Openbare Bibliotheek daartegenover, bij het verlaten van Amsterdam Centraal Station linksaf, Oosterdokskade 137.

Voor eventuele achtergrondinformatie (in het Engels) over de relatie tussen klimaatverandering en verschillende boeddhistische stromingen, kopieer en plak de onderstaande link:

https://oneearthsangha.org/?s=climate&submit=Go

 

 

Externe vertrouwenspersoon BUN - Boeddhistische Unie Nederland

Thijs Huijs is door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) per 1 januari 2019 als externe vertrouwenspersoon aangesteld. Hij volgt in die functie de op 1 januari 2017 benoemde Chiene Hulst op. De BUN heeft in overleg met Hulst besloten een scheiding aan te brengen tussen de adviesfunctie die zij vervult en de operationele functie van de vertrouwenspersoon. Chiene Hulst blijft voor de BUN beschikbaar voor beleidsmatig advies, intervisie en trainingen.

Thijs Huijs is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Huijs werkt ook als coach, analytisch therapeut en is interne vertrouwenspersoon voor grote organisaties in Nederland. Ook heeft hij jaren gewerkt als externe vertrouwenspersoon voor het NOC&NSF. Thijs Huijs is lid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen en staat vermeld op de site van het CRP.

Thijs Huijs werkt sinds zijn 21e jaar in het bedrijfsleven. Huijs: ‘Ik heb verschillende technische opleidingen genoten zoals; tuinbouw, chemie, procestechnologie, bedrijfskunde en projectmanagement. Met deze gevarieerde achtergrond heb ik diverse functies uitgevoerd bij verschillende bedrijven.

Gedurende deze carrière in het bedrijfsleven ontstond een gevoel dat er nog iets ontbrak aan mijn leven, ik miste iets en voelde mij niet volledig. Hoe kon ik leven in harmonie met mijn werk, privé leven en innerlijke groei. Na zelf een coachingstraject te hebben doorlopen en cursussen bij Schouten en Nelissen te hebben gevolgd kwam ik uit bij mijn innerlijke kracht. Een oud verlangen in mij kwam tot leven en dit gaf ik vorm via een opleiding bij het ITIP. Naast het werk ging ik mij verder ontplooien door vrijwilligerswerk te doen, waarbij ik mensen hielp met psychologische problemen. Dit bleek een uitstekende match te zijn en zo werd ik vertrouwenspersoon.

Om mij verder te ontwikkelen startte ik in 2006 met de opleiding analytisch therapeut bij het Jungiaans Instituut in Nijmegen. Deze opleiding bracht mij een verdere verdieping in mijn leven en heb ik in 2011 afgerond. Ik voel me nu completer, meer in harmonie en als therapeut of coach begeleid ik nu mensen.’

Voor het volledige bericht zie:

www.boeddhistischdagblad.nl

Zie ook:

www.boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon

Introductiedag Duizend Handen december 2018

Stichting Duizend Handen zet zich in voor het welzijn van (ex-)gedetineerden in Nederland. Wil je compassie in actie omzetten? Steek twee handen uit de mouwen en doe mee met Duizend Handen. Op zaterdag 15 december organiseren we een introductiedag voor aspirant-vrijwilligers.

Geef je op via onze website, via het aanmeldformulier of mail de coördinator: coordinator@duizendhanden.nl. Dan nemen we contact met je op.

Onderzoek vrijblijvend of dit iets voor je is: bijdragen aan een menswaardig bestaan van (ex-)gedetineerden als bezoekvrijwilliger of buddy buiten de bajes. Ook kun je helpen bij Met Aandacht Buiten. Met Aandacht Buiten zijn groepen waarin ex-gedetineerden en boeddhistische beoefenaars samen mediteren. Op dit moment is een groep actief in Rotterdam. We willen Met Aandacht Buiten ook in andere steden en regio’s starten. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die zich willen inzetten om een veilige omgeving te creëren voor een doelgroep die niet gemakkelijk de weg vindt naar reguliere sangha’s.

Locatie: Maitreya Instituut, Hoofdweg 109, 7371 GE Loenen (Gelderland)
Zaterdag 15 december van 10.00 tot 15.30 uur. Voor lunch wordt gezorgd.

Zie ook de website:
www.duizendhanden.nl

Humanitaire crisis in Jemen

In Jemen vindt de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. De situatie is urgent: 75% van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig. In het land woedt sinds 2015 een burgeroorlog, en al twee miljoen Jemenieten sloegen op de vlucht voor het aanhoudende conflict. Zij zijn nu ontheemd, in een land dat wordt geteisterd door armoede en geweld. Veel mensen zijn ondervoed en ziektes zoals cholera verspreiden zich snel in het door oorlog verwoeste land. In oktober 2018 waarschuwt de Verenigde Naties dat een hongersnood dreigt voor de helft van alle inwoners van Jemen. Dat zijn 14 miljoen mensen die het risico lopen ernstig ondervoed te raken en hieraan te overlijden. Nu al sterven elke dag kinderen door gebrek aan eten.

Rabbijn Awraham Soetendorp (l)

Gisteren stuurden bijna 40 religieuze leiders en vertegenwoordigers van Nederlandse levenbeschouwingen op initiatief van de Nederlandse rabbijn Awraham Soetendorp een brief aan minister-president Mark Rutte en minister van buitenlandse zaken Sigrid Kaag waarin ze hun bezorgdheid uitten over de tragedie in Jemen en aangaven dat het geweld moet worden gestopt. In het gebouw van de Tweede Kamer werd de brief aangeboden aan het CU-Kamerlid Voordewind, CDA-Kamerlid Van Helvert en 50+ Kamerlid van Rooijen.

De ondertekenaars van de brief, onder wie Michael Ritman van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN): ‘Het gevoel van machteloosheid dat ons dreigt te bevangen moet doorbroken worden. Vanuit deze door ons gedeelde verantwoordelijkheid richten wij, diverse religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigend ons tot u met een hartstochtelijke bede om met alle kracht leiderschap te blijven tonen. Al het mogelijke moet worden gedaan om het lijden van de burgerbevolking van Jemen te stoppen en in hun noden te voorzien.

Voor het volledige bericht zie: boeddhistischdagblad.nl

Zie ook: nos.nl