Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Centrum Vormingsonderwijs zoekt bestuurder

Het Centrum voor Vormingsonderwijs verzorgt desgevraagd religieus, humanistisch en boeddhistisch vormingsonderwijs voor openbare basisscholen. Zie ook onze pagina voor het boeddhistisch vormingsonderwijs.
Vanaf 7 oktober wordt actief gezocht naar een directeur-bestuurder. Voor de vacaturetekst wordt verwezen naar de website van het Centrum voor Vormingsonderwijs. Je kunt de tekst ook hier downloaden.

De Europese Boeddhistische Unie reageert op ARTE-documentaire

Het bestuur van de Boeddhistische Unie Nederland heeft bijgedragen aan en ondersteunt de onderstaande verklaring van de Europese Boeddhistische Unie

ARTE Documentaire La loi du silence:

Onlangs werd op ARTE-televisie een documentaire vertoond over seksueel, fysiek en financieel misbruik in boeddhistische gemeenschappen.

De EBU wil haar eerdere statements en commitment (2018 en 2020) als volgt herbevestigen:

In een spirituele context, zoals in elke andere, kan ongepast gedrag voorkomen, waaronder misbruik van allerlei aard. Dit is door de hele geschiedenis heen het geval geweest, in vele landen en in vele religieuze en spirituele tradities. Helaas is dit vandaag de dag nog steeds het geval en boeddhistische gemeenschappen vormen daarop geen uitzondering. Wij erkennen met groot verdriet het lijden van de slachtoffers van door boeddhistische leraren en leiders aangerichte schade.

Het is al vele jaren duidelijk dat er ernstige integriteitsschendingen, en in sommige gevallen strafbare feiten, hebben plaatsgevonden. Een sterk gevoel van hiërarchie, hechte gemeenschap, gedeelde geloofssystemen en oprechte toewijding kunnen allemaal bijdragen aan een gezonde spirituele omgeving, maar kunnen ook leiden tot ongezonde relaties en ernstige beschadiging van zowel volwassenen als kinderen.

Het is duidelijk dat de slachtoffers van misbruik het meest te lijden hebben. Zij worden nog verder getraumatiseerd door de onwil en/of het onvermogen van instellingen en hun leiders om gevallen van misbruik aan te pakken of te voorkomen, en in plaats daarvan te proberen deze te verbergen. Dit is ook zeer schadelijk voor het imago en het onderricht van het boeddhisme in het Westen.

In de leraar-leerling-relatie bevindt de leraar zich in een positie van grotere macht en verantwoordelijkheid dan de leerling. Wij dringen er sterk op aan dat seksuele relaties tussen leraren en studenten ofwel onderworpen zijn aan duidelijk omschreven en effectief toegepaste maatregelen om het risico van machtsmisbruik te beperken, ofwel volledig verboden zijn.

Wij erkennen dat individuele leraren wellicht niet in staat zijn dit soort kwesties effectief aan te pakken, hoe verheven hun spirituele positie ook is. Als boeddhistische organisaties dragen wij zelf de verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige omgeving voor leerlingen, vrijwilligers en leraren.

Het eerste principe van de boeddhistische ethiek is het vermijden van schade. Dit wordt in de hele geschiedenis van het boeddhisme benadrukt.

Wij roepen alle boeddhistische organisaties op om beschuldigingen van ernstige schendingen van ethische voorschriften en de wet door hun leraren en leiders integer en effectief aan te pakken, en te luisteren naar degenen die zich geschaad en ongehoord voelen, met mededogen voor alle betrokkenen.

Zoals besloten tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de EBU op 24 september 2022, dienen al onze leden hun eigen ethische code en klachtenprocedure te ontwikkelen, vast te stellen, te publiceren en regelmatig te herzien. Veel leden hebben dergelijke procedures al ingevoerd, en aan de organisaties die dat nog niet hebben gedaan, wordt ondersteuning geboden.

Europese Boeddhistische Unie

Jaarlijkse Ledenvergadering
25 september 2022

Bijzondere bijeenkomst Vrienden van het boeddhisme

Op zaterdag 24 september a.s. viert Stichting Vrienden van het Boeddhisme het feit dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat drs. Jan de Breet en prof. dr. Rob Janssen een begin maakten met wat hun levenswerk werd: de rechtstreekse vertaling van de Pali-Canon van het Pali naar het Nederlands. De jubileumbijeenkomst vindt plaats in de He Hua tempel op de Zeedijk nr. 106 te Amsterdam. Alle leden van de sangha’s van de BUN zijn van harte uitgenodigd. De toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Wel is aanmelding vooraf nodig via jubileum2022@stichtingvvb.nl vanwege het beperkt aantal plaatsen.
Heel uitzonderlijk is het feit dat de 85-jarige prof. dr. Richard Gombrich, Oxford University, heeft toegezegd bij deze gelegenheid een lezing te geven.
Naast hem zal dr. Sarah Shaw, internationaal bekend auteur, spreken over het integreren van de Pali-Canon in de dagelijkse meditatie-praktijk van de hedendaagse westerse boeddhist. Bijzonder aan haar werk is de combinatie van haar docentschap aan de universiteit van Oxford en haar onderricht als meditatieleraar in de Thaise Samatha-Vipassana traditie. Zij zal op de jubileumdag spreken over het integreren van de Pali-Canon in de dagelijkse meditatie-praktijk van de hedendaagse westerse boeddhist.
Klik hier voor meer informatie over de aanmelding. Zie ook bijgaande PDF die gebruikt kan worden voor verspreiding binnen jullie Sangha.

Enthousiaste boeddhisten gezocht voor in de gevangenis

Ooit overwogen om vrijwilligerswerk te doen in de gevangenis? Dan is Stichting Duizend Handen dé aanspreekpartner voor jou. We zijn door Justitie erkend en zetten ons in zodat boeddhistische vrijwilligers in contact komen met mensen die in detentie zitten of hebben gezeten. Op 11 juni hebben we een online introductiedag van 10 tot 14.30 uur. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar coordinator@duizendhanden.nl.

Vrijwilligers kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Zo is er de mogelijkheid om bezoekvrijwilliger te worden en eens in de paar weken bij een gedetineerde op bezoek te gaan. Soms bieden vrijwilligers ondersteuning aan boeddhistische meditatie-groepen in de gevangenis. Ervaren vrijwilligers kunnen ervoor kiezen als buddy bij te dragen aan een succesvolle terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij.

We zoeken vrijwilligers die 21 jaar of ouder zijn, beschikken over een stabiele persoonlijkheid en die zijn aangesloten bij een boeddhistische organisatie en/of goed zijn ingevoerd in het boeddhisme. We zoeken vooral vrijwilligers die wonen in de regio’s Zeeland, Brabant en Limburg. Meer informatie vind je op onze website: www.duizendhanden.nl.

Heb je belangstelling? Geef je op voor de online introductiedag en ontvang een zoomlink. Deze introductiedag kan vrijblijvend worden bezocht. En is uiteraard verplicht als je vrijwilliger wilt worden. Wees welkom!

Tempels en centra weer open

Met de persconferentie van 25 januari zet het kabinet een flinke stap voorwaarts om alle sectoren weer open te stellen, onder voorwaarden, tot 10 uur ’s avonds. Tot deze datum was ons advies om bij voorkeur alleen online bijeenkomsten te organiseren. In de praktijk staat het onze leden vrij zelf te beslissen of en hoe ze ons advies opvolgen. Veel leden nemen ons advies ter harte, maar kijken natuurlijk ook goed naar de eigen situatie. Boeddhistische centra en tempels zijn niet opgericht om gesloten te blijven, dus we zijn dolblij dat we nu met zijn allen weer open kunnen!

Maatregelen en voorwaarden

Ons nieuwe advies houdt in dat er vanaf 26 januari weer fysieke bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, mits de basismaatregelen en een aantal bijkomende voorwaarden worden gehanteerd:

Basismaatregelen

- afstand: 1,5 meter
- lucht: ventileren
- mondneuskapje: bij verplaatsing binnen
- testen: thuisblijven als je positief test (of zelftest)
- vaccineren: jezelf en anderen beschermen
- hygiëne: vaak en goed je handen wassen

Bijkomende voorwaarden

- aanmelding vooraf: reserveren
- placering: vaste zitplaatsen op 1,5 meter afstand en
- maximaal 30% van de beschikbare zitplaatsen bezet
- gemarkeerde looproutes om onderling afstand te houden
- vooraf en tijdens pauzes ventileren
- ingetogen zingen of reciteren
- handen desinfecteren
- sanitaire ruimtes desinfecteren

De nu afgekondigde maatregelen en voorwaarden gelden voor een periode van 6 weken, tot 8 maart, met een weegmoment na 3 weken, op 15 februari.

Nederland stapje voor stapje weer open

Gisteren was er na vier weken weer een nieuwe persconferentie. Naast een nieuwe minister voor volksgezondheid is er met het nieuwe kabinet ook een nieuwe minister van Justitie (en Erediensten). Minister Yeşilgöz is minister Grapperhaus opgevolgd. Gistermiddag vond ook het eerste overleg van de verschillende religieuze koepelorganisaties met de nieuwe minister plaats. Het is positief voor de BUN dat dit overleg wordt gecontinueerd.

De persconferentie

Tijdens de persconferentie is bevestigd wat al eerder in de week bekend is geworden. Nederland gaat weer een beetje open, maar stapje voor stapje. Een overzicht van de nu geldende maatregelen is hier terug te vinden. Hoewel de groepsgrootte wordt verhoogd van twee tot vier personen, heeft dat per saldo dus geen gevolgen voor onze leden. Het huidige advies om groepsbijeenkomsten alleen online te doen blijft onveranderd.

Perspectief

Het eerstvolgende weegmoment is dinsdag 25 januari. Als alles meezit is de volgende stap dat we vanaf 26 januari weer teruggaan naar de situatie van de avondlockdown. Alles zou dan weer onder voorwaarden overdag open mogen tussen 05:00 en 17:00 uur. Voordat daarna alles ook ’s avonds weer open kan, zijn we waarschijnlijk een paar maanden verder, als het voorjaar weer aanbreekt.

Langere termijn

Eigenlijk moeten we met zijn allen toe naar een situatie dat we onszelf zo organiseren dat lockdowns niet meer nodig zijn. Voor een gedeelte zijn we daarbij afhankelijk van de overheid. Voor een gedeelte zijn we afhankelijk van de omstandigheden. Voor een gedeelte kunnen we ons ook zelf voorbereiden. Daarbij zouden we ons praktisch gezien moeten richten op de volgende winter.

Animo

Mensen die mee willen denken over het ontwikkelen van een openingsplan voor de volgende winter nodig ik uit om zich bij mij te melden. Ik denk dan aan mensen die al betrokken zijn bij het ontwikkelen van coronabeleid voor de eigen sangha, of die anderszins relevante expertise en ervaring hebben. Het mogen ook mensen zijn die tot nu toe niet bij de activiteiten van de BUN betrokken zijn. Ik hoop dat er veel animo is om samen op te trekken!

Blijf veilig en zorg voor elkaar,
Michael Ritman
Voorzitter

Nederland weer in lockdown

Twee coronapersconferenties in een week. Het is duidelijk dat Nederland weer in de greep is van het coronavirus, en van de omikronvariant die nu in sneltreinvaart op ons af schijnt te komen. Opnieuw adviseert het kabinet iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven en anders in ieder geval de contacten te beperken tot een kleine bubbel.

Advies

Het bestuur van de BUN adviseert de leden het advies van het kabinet op te volgen. Voor zover dit niet al gebeurd is, is het verstandig alle bijeenkomsten naar een onlineomgeving te verplaatsen. Wij begrijpen dat dit in een seizoen waarin nomaliter meer retraites en bijeenkomsten georganiseerd worden een bittere pil is. Maar het lijkt ons futiel om in deze ernstige omstandigheden terug te grijpen naar de wettelijke uitzonderingspositie die religieuze en levensbeschouwelijke instellingen nu eenmaal hebben. Een overzicht van de maatregelen en dringende adviezen is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheid

De veiligheid van eenieder dient ook nu weer voorop te staan. Dit voelt misschien onwezenlijk in een tijd dat een overgrote meerderheid van de bevolking gevaccineerd is en allerlei aanvullende maatregelen mogelijk zijn om op een veilige manier bijeen te komen. Maar de realiteit is nu toch dat dit pas weer mogelijk zal zijn nadat (bijna) iedereen naast een volledige vaccinatie ook een boostervaccinatie heeft ontvangen. Het goede nieuws is dat wetenschappers er op wijzen dat na de boostervaccinatie de bescherming zelfs nog beter is dan eerder na een volledige vaccinatie. Helaas hebben we daar wel tijd voor nodig. Zoals het nu naar uitziet zeker tot half januari.

Een stille kerst

Wij weten dat onze leden hun best doen om toch een mooi online aanbod te organiseren voor de eigen sangha en op een andere manier samen ruimte te vinden voor stilte en reflectie. Met aandacht zorg en voor elkaar. Wij wensen van harte dat bijeenkomsten in het nieuwe jaar weer snel mogelijk zullen zijn.

Avondlockdown

Na de eerdere oproep van het kabinet op 12 november, is in de afgelopen week gebleken dat hieraan in de samenleving onvoldoende gevolg is gegeven. Daarom heeft het kabinet gisteren een nieuwe indringende oproep gedaan en maatregelen aangekondigd die de hele samenleving en alle sectoren raken. Het is niet anders. Ook minister Grapperhaus deed gisteren in een videogesprek met de voorzitters van de verschillende religieuze koepelorganisaties een beroep op ons om de ernst van de situatie onder ogen te zien en met elkaar zoveel mogelijk te doen om de nieuwe opmars van het virus tot stilstaan te brengen.

Avondlockdown

Iedereen wordt opgeroepen om van 17:00 tot 05:00 zoveel mogelijk thuis te zijn en alleen de deur uit te gaan als het echt niet anders kan. Dit is een hele brute maatregel, maar blijkbaar is die nodig om een kentering teweeg te brengen. De maatregel geldt voor de komende 3 weken, tot het weekend van 18/19 december. Er zijn zoveel onzekerheden dat niet vooraf gesteld kan worden dat het hierbij dan ook blijft. Maar nu niets extra doen is geen optie. Natuurlijk is het onduidelijk in hoeverre iedereen zich hieraan gaat houden, maar de vraag is nu niet wat je moet doen, maar wat je kan doen.

Advies

Twee weken geleden gaven wij alleen een extra overweging mee. Nu vragen wij aandacht voor de dringende oproep die ook aan ons wordt gedaan. Die geven wij bij dezen dan ook onverkort door. Dit houdt in dat aan ons wordt gevraagd alleen nog overdag fysieke bijeenkomsten te organiseren en ’s avonds daar waar maar enigszins mogelijk alleen online.

Fysieke bijeenkomsten overdag

Voor fysieke bijeenkomsten overdag gelden onverkort alle adviezen die al eerder gegeven zijn en die iedereen al naar gelang de eigen situatie zo goed mogelijk al lang heeft toegepast. Daar komt nu bij de extra nadruk die gevraagd wordt voor de anderhalve meter onderlinge afstand. In de praktijk betekent dit dat maximaal 30% van de gewone capaciteit benut kan worden, en in de praktijk vaak nog minder, tussen de 20 en 25%. Ook wordt gevraagd mensen te placeren en mondkapjes te gebruiken tot je op je plaats zit. Mocht anderhalve meter afstand onmogelijk zijn, is het te overwegen om te vragen een coronatoegangsbewijs te tonen. Mensen die geen smartphone hebben kunnen die ook op papier (laten) printen. Alle andere basisregels blijven gewoon van kracht, inclusief de aandacht voor voldoende frisse lucht.

Vooruitblik

Hoewel de experts hierover ook geen uitsluitsel kunnen geven, is het verstandig ervan uit te gaan dat de huidige onzekere omstandigheden zeker nog tot het voorjaar zullen duren. Dit staat nog los van de opkomst van mogelijke virusvarianten. Ook in de nabije toekomst lijkt het erop dat we flexibel in moeten kunnen spelen op de omstandigheden door een combinatie van fysieke, online en hybride bijeenkomsten. Grote fysieke bijeenkomsten zullen vooral van het voorjaar tot het najaar gepland moeten worden. Als we daarvan uitgaan, kan het alleen maar meevallen.