Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Externe vertrouwenspersoon

Veiligheid

Voor de BUN en haar leden staat vast dat iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. Dit is van essentieel belang omdat het leertraject binnen het boeddhisme met onzekerheid gepaard kan gaan. Hoe weet ik wat klopt en wat niet? Laat ik mij teveel leiden door groepsdruk of druk van de leraar? Boeddha is duidelijk hierover: “…als ze tot onheil en leed leiden…dan moeten jullie ze opgeven!”
(Zie: www.boeddhisme.nl/wat-is-boeddhisme/de-rol-van-leraar-en-leerling)
In zo’n onzekere situatie is het goed om een gesprek aan te gaan met Thijs Huijs, de externe vertrouwenspersoon aangesteld door de BUN. Mede door het aanstellen van de externe vertrouwenspersoon creëert de BUN een veilige omgeving voor belangstellenden en aangeslotenen leden. Veel leden hebben hun organisatie al zo ingericht dat mensen altijd ergens terecht kunnen als ze tegen problemen aanlopen. Andere leden zijn daar actief mee bezig. Het gaat dan bijvoorbeeld om ethische codes, vertrouwenspersonen en klachtenregelingen. In november 2018 hadden 28 van de 43 leden een ethische code. In de ledenvergadering van november 2018 is een ethische code voor de leden verplicht gesteld. Ook wordt door de leden van de BUN actief verwezen naar de externe vertrouwenspersoon van de BUN. Beide maatregelen zijn gekoppeld aan een overgangsperiode van maximaal 2 jaar, zodat voor onze ledenorganisaties de ethische code de uitkomst vormt van een zorgvuldig intern proces en door iedereen in de betreffende organisatie gedragen wordt.

Vertrouwenspersoon

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft per 1 januari 2017 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Sinds 1 januari 2019 is  Thijs Huijs de  vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Hij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Thijs werkt ook als coach, analytisch therapeut en is interne vertrouwenspersoon voor grote organisaties in Nederland. Ook heeft hij jaren gewerkt als externe vertrouwenspersoon voor het NOC&NSF. (http://www.huijs-consult.nl/).

Ongewenste omgangsvormen

Dit is een breed begrip waaronder zeer uiteenlopende zaken vallen, waarbij het criterium de eigen beleving is. Het kan gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik. De kern is dat het zaken zijn waarvan iemand ernstige hinder ondervindt. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om arbeidsconflicten.

Waarom een externe vertrouwenspersoon

Het kan goed zijn dat problemen die binnen een boeddhistische organisatie ontstaan op het vlak van ongewenste omgangsvormen intern worden opgelost, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Idealiter hoort het zo te gaan. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarbij iemand intern niet geholpen wordt of zich niet geholpen voelt. Het kan ook zijn dat iemand het binnen een kleine gemeenschap bezwaarlijk vindt om aan de bel te trekken. In die gevallen is het goed dat er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar is die volledig achter je staat en wel hulp kan bieden.

Taken externe vertrouwenspersoon

Tot de taken behoren onder meer: opvang van melders/slachtoffers van ongewenste omgangsvormen, persoonlijke begeleiding richting gerichte verwijzing naar passende hulpverlening, of ondersteuning in formele of informele procedures en nazorg. De melder bepaald ten alle tijden de voortgang, de vertrouwenspersoon geeft mogelijkheden weer. De vertrouwenspersoon bemiddelt niet.

Vertrouwelijkheid

Alle meldingen die bij de externe vertrouwenspersoon binnenkomen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat de persoonsgegevens en de gedeelde informatie van de hulpzoekende nooit zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt zullen worden, ook niet aan het bestuur van de BUN of aan functionarissen bij leden van de BUN.

Rapportage

De externe vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks aan de BUN. De rapportage is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en verbetering van het beleid inzake ongewenste omgangsvormen en zal nooit te herleiden zijn naar individuele melders. Als er te weinig meldingen binnenkomen zal er om die reden niet inhoudelijk gerapporteerd worden.

Benadering

In de eerste opvang (telefonisch óf face to face) luistert Thijs empathisch, bevraagt en verheldert hij de situatie, en zoekt samen met de hulpzoekende naar de passende vervolgstap. Dat kan gerichte verwijzing zijn voor specialistische hulpverlening, maar ook begeleiding bij formele procedures. Afhankelijk van de situatie en de wens van de hulpzoekende behoort ook begeleiding bij (herstel-)bemiddeling tot de mogelijkheden. Desgewenst verwijst Thijs naar een vrouwelijke vertrouwenspersoon als dat de voorkeur van de hulpzoekende heeft.

Tot slot

De externe vertrouwenspersoon vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners.

Contact

Thijs is rechtstreeks te bereiken via e-mail of telefoon:
info@huijsconsult.nl, 06-83856991.
Het kantooradres is Sint Ursulahof 59 in Kessel. In onderling overleg kan een gesprek ook op een andere locatie of via een beveiligde online-verbinding plaatsvinden.